Mere om Seniorrejseforsikring

Rejser du på ferie med en Gouda Seniorrejseforsikring i kufferten, får du 100% tryghed på rejsen. Seniorrejseforsikring er til dig der er fyldt 70 år og du kan læse mere om Seniorrejseforsikringen på denne side.

Download dækningsoversigt | Download betingelser nr. 820 (PDF) for Seniorrejseforsikring | Se produktark for forsikringen.

To forskellige dækninger

Super og Standard dækning

 

Dækning

Super

Standard

Lægebehandling Ubegrænset 1.000.000
Hospitalsindlæggelse Ubegrænset 1.000.000
Hjemtransport Ubegrænset Ubegrænset
Døgnåben lægevagt Døgnet rundt Døgnet rundt
Fysioterapi m.m. 15.000 8.000
Tandlægebehandling 3.000 2.500
Krisehjælp Ubegrænset 1.000.000
Evakuering 50.000 50.000
Eftersøgning og redning 100.000 75.000
Terror Ubegrænset 50.000
Gidseltagning Ubegrænset 50.000
Tilbageholdelse ved krig 50.000 25.000
Lægelig fejlbehandling 1.000.000 500.000
Ulykke ved mén 100.000 62.500
Ulykke ved død 50.000 25.000
Ulykke ved tandskade 10.000 4.000
Ulykke ved overfald 200.000 125.000
Privatansvar ved personskade 10.000.000 5.000.000
Privatansvar ved tingskade 5.000.000 2.000.000
Retshjælp i udlandet 100.000 75.000
Hjemkaldelse Ubegrænset 30.000
Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer 1 person
Rejse- og opholdsudgifter ved forsinket fremmøde Ubegrænset hele rejsen 10.000 (kun ved første udrejse fra Danmark)
Ferieboligsikring 20.000 10.000
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 10.000 3.000
Genanskaffelse og transport af rejsedokumenter 2.500 2.000
Forsinket hjemrejse 2.500 (dog maks 500/døgn) Ikke dækket
Tyveri m.v. af personlige ejendele/bagage (kan tilkøbes) 10.000 7.000
Dækning af selvrisiko på indboforsikring (kan tilkøbes) 3.000 2.000
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 3.000 (dog maks 1.000/døgn) 1.800 (dog maks 600/døgn)
Økonomisk erstatning ved feriekompensation Ubegrænset 30.000

Sygdom og 24 timers lægevagt

Sygdom

Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v.Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

24 timers lægevagt

Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

Hjemtransport

Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

Tandlægebehandling og fysioterapi m.m.

Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

Personlig sikkerhed

Under kriser

Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

Lægelig fejlbehandling

Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda.

Ulykke

Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykke opstået som følge af skisport.

Privatansvar og retshjælp

Privatansvar

Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

Retshjælp i udlandet

Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

Hjemkaldelse og sygeledsagelse

Hjemkaldelse

Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (forældre, børn, børnebørn, oldebørn og søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

Tilkaldelse og sygeledsagelse

Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

Forsinket fremmøde og ferieboligsikring

Forsinket fremmøde

Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

Ferieboligsikring

Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

Rejsedokumenter og forsinket hjemrejse

Rejsedokumenter

Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

Forsinket hjemrejse

Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Personlige ejendele og bagageforsinkelse

Personlige ejendele/bagage (kan tilvælges)

Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50%, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

Bagageforsinkelse

Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.

Feriekompensation (kan fravælges)

Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser du sammen med en ægtefælle eller samlever, får I begge økonomisk kompensation – hvis I begge har tegnet dækning for feriekompensation.

Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales der alene kompensation til den skadelidte.