Mere om Skirejseforsikring

Gouda Skirejseforsikringen dækker dine behov - både på pisten og når du slapper af på destinationen. Læs mere om vores skirejseforsikring her på siden.

Download dækningsoversigt | Download betingelser nr. 817 (PDF) for Skirejseforsikring

Sygdom og 24 timers lægevagt

Sygdom

Ved rejser i EU/EØS er det en forudsætning, at du har anskaffet det blå EU-sygesikringskort hos din kommune. 

Med dit blå sygesikringskort har du adgang til læge og tandlægehjælp samt behandling på alle offentlige sygehuse i alle EU- og EØS lande. Behandlingen vil dog typisk forudsætte en egenbetaling, som du selv skal lægge ud, men kan få refunderet når du kommer hjem.

Gouda Skirejseforsikring dækker hjemtransport, som ikke er omfattet af det blå kort.

Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

Hjemtransport

Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

24 timers lægevagt

Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor Goudas sygeplejersker, læger og psykologer står til rådighed med vejledning.

Tandlægebehandling og fysioterapi mm. 

Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

Personlig sikkerhed

Krisehjælp

Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

Lægelig fejlbehandling 

Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda.

Privatansvar og retshjælp

Privatansvar

Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

Retshjælp i udlandet

Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

Hjemkaldelse og sygeledsagelse

Hjemkaldelse

Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, børnebørn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

Tilkaldelse og sygeledsagelse

Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

Forsinket fremmøde og ankomst

Forsinket fremmøde

Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

Forsinket ankomst

Hvis du uforskyldt kommer mere end 8 timer for sent frem til din destination, dækker Gouda kompensation i form af rejsens pris pr. dag for de ødelagte feriedage.

Ferieboligforsikring

Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler din ekstra lejeudgift.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

Rejsedokumenter og andre personlige ejendele

Rejsedokumenter

Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

Personlige ejendele/bagage (kan tilvælges)

Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50%, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

Bemærk: Hvis du har en gyldig rejsegodsdækning på din indboforsikring, fordobles dækningssummerne på bagageforsinkelse.

Formålbestemt feriekompensation (kan fravælges)

Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser I en familie sammen (forældre og børn under 24), får hele familien økonomisk kompensation – hvis alle har tegnet dækning for feriekompensation.

Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales kompensation til den skadelidte.

Download betingelserne

Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade lægges forsikringsbetingelser nr. 817 til grund. Du finder link til betingelserne på din police, og du kan læse eller downloade dem her.

Dækningsoversigt

Med din Gouda Skirejseforsikring kan du rejse trygt ud.

Sådan er du dækket, hvis uheldet er ude: 

 
DækningForsikringssum
A) SYGDOM OG HJEMTRANSPORT I EU/EØS
Denne dækning gælder alene ved rejser til/i EU/EØS

Ubegrænset
 
B) SYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
Ubegrænset
C) HJEMTRANSPORTUbegrænset
D) HJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt
Døgnet rundt
E) TANDLÆGEBEHANDLING OG
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling

 

15.000
3.000

F) PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning og redning

Ubegrænset
50.000
100.000

G) Lægelig fejlbehandling1.000.000

H) PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade

10.000.000
5.000.000

I) RETSHJÆLP I UDLANDET100.000
J) HJEMKALDELSE
Rejseudgifter
Ubegrænset
K) TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE2 personer
L) FORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter
Ubegrænset
M) FORSINKET ANKOMST
Kompensation
Ubegrænset
N) FERIEBOLIGSIKRING20.000
O) SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ10.000
P) REJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport
2.500
Q) PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan tilkøbes) 
Tyveri m.v.
Dækning af selvrisiko på indboforsikring
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt
6.000
2.000
1.000/3.000
R) FORMÅLSBESTEMT FERIEKOMPENSATION
(kan tilkøbes)
Ubegrænset