Betingelser for Årsrejseforsikring

Her finder du betingelser nr. 825 for din Årsrejseforsikring og en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Download Årsrejsebetingelser nr. 825 (PDF) | Se produktark for forsikringen | Gå tilbage til Årsrejseforsikring

Om din forsikringspolice

Husk, at det er dit eget ansvar at sikre dig, at policen er korrekt. Vi anbefaler derfor, at du tjekker oplysningerne på din police, før du rejser, og sikrer dig, at navne, dækningsomfang, dækningsområde, type af dækning samt evt. til- og fravalg er korrekte.
Vi anbefaler, at du efterlader en kopi af policen (med policenummer) hos din familie eller venner i Danmark.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi ønsker dig en god rejse.

Gouda Rejseforsikring
Tlf.: (+45) 88 20 88 20
Fax: (+45) 88 20 88 21
Email: gouda@gouda.dk

Bemærk, der gælder særlige regler for personer med kroniske/eksisterende lidelser. 

Godt at være opmærksom på

 • At det er et krav, at du er berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven.
   
 • At du skal medbringe det blå EU-sygesikringskort ved rejser til EU/EØS lande.
   
 • At der gælder særlige regler for personer med kroniske/eksisterende lidelser.
   
 • At forsikringen ikke dækker krav opstået som følge af skisport, medmindre du har købt Skitillæg. Uanset om du har købt tillæg for Ski og Ulykke, dækker forsikringen ikke skader under dækning 21 Ulykke sket under udøvelse af enhver form for skisport (inkl. snowboard og skihop).
   
 • At forsikringen alene dækker rene ferierejser af op til én måneds varighed. Dette betyder, at den første måned af en længerevarende ferierejse ikke er dækket under forsikringen. Se dog venligst næste punkt.
   
 • Ved rene ferierejser med en varighed på mere end én måned, kan du forud for ferierejsen købe en forlængelse af forsikringsperioden. Forlængelsen skal købes for perioden dagen efter første måned og til og med hjemkomstdagen til Danmark, hvorefter forsikringen ligeledes dækker den første måned af ferierejsen.
   
 • At forsikringen kan købes for henholdsvis EU/EØS, Udvidet Europa og Verden. Det fremgår af din police, for hvilket område du har købt din forsikring. Forsikringen omfatter ikke rejser/ophold i Danmark.
   
 • At forsikringen kan købes som Enkeltperson, Husstand eller Senior (+70).
   
 • Er forsikringen købt som Husstand, dækker forsikringen forsikringstageren og dennes husstand, som omfatter ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn. Ovennævnte skal være registreret i Folkeregisteret med bopæl hos forsikringstageren. Desuden dækkes egne medrejsende børn, indtil disse fylder 18 år.
   
 • Er forsikringen købt som Enkeltperson gælder betingelserne kun denne.
 • Hvis du er fyldt 70 år på afrejsetidspunktet skal forsikringen købes som Senior (+70). Det er en forudsætning for dækning, at du ved rejser uden for EU/EØS har søgt og fået forhåndstilsagn inden hver enkelt rejse. Du skal derfor udfylde en helbredserklæring, der skal sendes til Gouda. 

 • At du selv er ansvarlig for, at oplysningerne på din police er korrekte.
   
 • At du selv er ansvarlig for at kende betingelserne her i hæftet, der ligger til grund for Goudas eventuelle erstatning.
   
 • At du bør lade en pårørende i Danmark opbevare en kopi af din police.

Når du får brug for at bruge din forsikring

Hvad gør jeg, hvis...

Dette afsnit indgår som en del af forsikringsbetingelserne. Det er vigtigt, at du følger disse retningslinjer nøje, da det kan have betydning for Goudas erstatningspligt.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?

Søger du almindelig råd eller vejledning før, under eller efter rejsen, er du altid velkommen til at henvende dig til Gouda Rejseforsikring. Telefontiden er mandag-torsdag 08.30-17.00, fredag 8.30-16.00:

Tlf.: (+45) 88 20 88 20
Fax: (+45) 88 20 88 21
E-mail: gouda@gouda.dk

Hvordan anmelder du en skade?

Du kan - over hele verden - benytte Gouda Alarmcentral i København. Alarmcentralen er åben 24 timer i døgnet - 365 dage om året. Kontaktoplysninger finder du under afsnit V.

Hos Gouda Alarmcentral kommer du i kontakt med en medarbejder, som assisterer dig. Hvis det drejer sig om sygdom eller ulykke, står læger parat til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Det er vigtigt at følge de anvisninger, som Goudas læge eller Gouda Alarmcentral giver dig.

Inden du ringer til Gouda Alarmcentral, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er f.eks. policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på læge/hospital på opholdsstedet, diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse til pårørende. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe dig.

Anmeldelse af skade efter hjemkomst

Du anmelder en skade ved at indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Skadeanmeldelsen finder du her.

Hvis du bliver syg, bestjålet eller…

I dette afsnit kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for din forsikring. Husk, at beskrivelsen altid skal sammenholdes med forsikringsbetingelserne (se afsnit III).

Afbestilling

 • Ved sygdom/tilskadekomst hos dig selv, familie eller rejseledsager:
  Det er vigtigt, at du eller vedkommende, der er syg, bliver tilset af en læge. Hvis afrejsetidspunktet er nært forestående, skal der søges læge hurtigst muligt – om nødvendigt vagtlæge eller skadestuen. Desuden skal du hurtigst muligt afmelde rejsen hos rejsearrangøren og samtidig anmelde afbestillingen til Gouda med skadeanmeldelse og lægeerklæring.
 • I andre tilfælde, som er dækket af forsikringen
  I tilfælde hvor du bliver nødt til at afbestille af andre årsager, er det vigtigt, at du hurtigst muligt af­melder rejsen hos rejsearrangøren og samtidig anmelder afbestillingen til Gouda med skadeanmel­delse.

Skadeanmeldelse
Skadeanmeldelse udfyldes og sendes til Gouda sammen med lægeerklæring, faktura på rejsens pris, ubrugte billetter og vouchers samt anden relevant dokumentation. Formularer til skadeanmeldelse og lægeerklæring kan hentes på www.Gouda.dk eller fremsendes ved at kontakte Gouda.

Bemærk: Lægeerklæringen skal udfyldes på Goudas formular. Evt. gebyr betales ikke af Gouda.

Bagageforsinkelse
Bliver din bagage forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Derudover skal du gemme kvitteringer for de erstatningskøb, som du foretager på destinationen, samt om muligt få dokumentation for, hvornår du modtager din bagage fra flyselskabet. Endelig skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med ovennævnte originale bilag og originale flybilletter samt bagagemærker, når du er kommet hjem.

Eftersøgning og redning
Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarm kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarm vil foretage det fornødne - eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder.

Erstatningsbil inden afrejsen
Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarm, der vil hjælpe dig med leje af en erstatningsbil.

Evakuering
Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, skal du kontakte Gouda Alarm, som vil forestå evakueringen - eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Gouda Alarm, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig.

Ferieboligsikring
Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, skal du kontakte Gouda Alarm, der i samarbejde med dig eller dit rejsebureau vil hjælpe dig med at finde en tilsvarende feriebolig.

Feriekompensation
Hvis du ønsker feriekompensation på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse, skal du sørge for at få dokumentation for sygdommens varighed og art fra den behandlende læge. Når du er kommet hjem, skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med original lægeerklæring og dokumentation for rejsens pris.

Forsinket fremmøde
Kan du ikke nå det planlagte transportmiddel, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarm og oplyse, hvor du har købt billetten. Gouda Alarm vil herefter i samarbejde med rejsebureauet/flyselskabet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ transport.

Forsinket hjemrejse
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Hjemkaldelse
Hvis du på grund af akut opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie ønsker at rejse hjem før tid, skal du omgående kontakte Gouda Alarm. Gouda Alarm vil så vurdere, om der er grundlag for dækning af hjemrejsen. I bekræftende fald vil Gouda Alarm arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du selv – efter aftale med Gouda Alarm – arrangerer hjemrejsen eller i øvrigt har andre dækningsberettigede udlæg, skal du indsende skadeanmeldelse snarest muligt.

Hjemtransport
I alle tilfælde hvor hjemtransport kan komme på tale, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarm. Goudas læge vil herefter i samråd med behandlende læge/hospital vurdere, om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig.

Hjemtransport af egen bil
Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af, at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarm, der vil sørge for hjemtransport af din bil.

Hospitalsindlæggelse
Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet fremvise det blå EU- sygesikringskort.  Accepteres dette ikke, skal du kontakte Gouda Alarm.

Bliver du hospitalsindlagt udenfor EU/EØS, skal du kontakte Gouda Alarm hurtigst muligt og senest ét døgn efter indlæggelsen. Gouda Alarm sikrer dig korrekt behandling og at standarden er forsvarlig. Hvis det er nødvendigt, stiller Gouda Alarm betalingsgaranti over for det aktuelle hospital. Ved skadestuebesøg - se venligst nedenfor.

Indhentning af fastlagt rejserute
I tilfælde hvor indhentning af rejserute kan komme på tale, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarm.

Lægebehandling
Ved rejser i EU/EØS lande skal du, forinden behandling påbegyndes, fremvise det blå EU- sygesikringskort.  Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm.
Har du herudover været under behandling hos en praktiserende læge, kan du bede lægen kontakte Gouda med hensyn til betaling, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og derefter sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda for refusion. Skadeanmeldelsen skal – uanset om du eller Gouda har betalt – indsendes snarest muligt. Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige 5.000 kr., skal Gouda Alarm kontaktes.

Overfald
Bliver du udsat for et overfald, skal du snarest muligt orientere Gouda Alarm. Bemærk, at det er en forudsætning for dækning, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at der indhentes lægeerklæring/skadestuerapport.

Personlige ejendele (tilvalgsdækning)
Ved tyveri, bortkomst eller beskadigelse af personlige ejendele er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du hurtigst muligt anmelder episoden til det lokale politi. Er skaden sket, mens bagagen har været i transport-/luftfartsselskabets varetægt, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation på denne anmeldelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Skadeanmeldelsen sendes hurtigst muligt til Gouda. Vedlæg original kvittering for anmeldelsen til ovennævnte myndigheder samt original dokumentation for værdi og alder af de stjålne, bortkomne eller beskadigede effekter. I tilfælde af beskadigelse af ejendele må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet, eller skaden er opgjort. På forlangende skal de beskadigede ejendele indsendes til Gouda. Indskrevet bagage anses tidligst som bortkommet, når det 30 dage efter din ankomst til destinationen ikke er tilvejebragt.

Privatansvar
Du må aldrig selv anerkende erstatningspligt. Overlad det til Gouda at tage stilling hertil. I modsat fald kan du risikere selv at måtte betale erstatning, herunder for skadetilfælde, som du ikke kan gøres ansvarlig for. Du skal hurtigst muligt kontakte Gouda, hvis du kommer i en situation, som skønnes at kunne medføre et erstatningskrav mod dig. Det er vigtigt, at navn og adresse på skadelidte samt mulige vidner oplyses til Gouda.

Rejsedokumenter
Ved tyveri, røveri etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du straks anmelder episoden til det lokale politi.  Hvis skaden medfører akutte problemer, skal du straks kontakte Gouda Alarm. Efter hjemkomst sendes skadeanmeldelsen snarest til Gouda. Du bedes sammen med skadeanmeldelsen vedlægge original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndighed samt original dokumentation for udgifter til genanskaffelse, transport, gebyrer og foto.

Retshjælp i udlandet
Hvis du får brug for juridisk assistance eller sikkerhedsstillelse, skal du omgående kontakte Gouda. En evt. sikkerhedsstillelse tilbagebetales til Gouda efter frigivelse. Endelig afslutning af en sikkerhedsstillelse vil typisk foregå efter din hjemkomst.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
Du skal fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer, skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse sagen.

Skadestuebesøg
Ved rejser i EU/EØS lande skal du på skadestuen fremvise det blå EU- sygesikringskort.  Accepteres dette ikke, skal du kontakte Gouda Alarm.
Skal du på skadestue udenfor EU/EØS, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarm. Ved betaling kan du anmode skadestuen om at kontakte Gouda, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda for refusion. Skadeanmeldelsen skal – uanset om du eller Gouda har betalt – indsendes snarest muligt. Husk at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose, oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Ved hospitalsindlæggelse - se venligst ovenfor.

Sygdom eller tilskadekomst
Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Goudas læge får adgang til alle relevante sygejournaler. Når du er kommet hjem, skal du indsende dokumentation for udgifterne, hvorefter eventuel refundering vil finde sted. Anmodning om refusion under det blå EU-sygesikringskort skal du sammen med original dokumentation indsende til din bopælskommune.
Ovenfor kan du læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, lægebesøg eller skadestuebesøg. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige 5.000 kr., skal Gouda Alarm kontaktes.

Tilkaldelse og sygeledsagelse
Ønsker du tilkaldelse eller ledsagelse, skal du omgående kontakte Gouda Alarm. Det er vigtigt for sagens afgørelse, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Goudas læge får adgang til alle relevante sygejournaler.

Forsikringsbetingelser

Her kan du læse de nærmere betingelser for forsikringen; dvs. dens omfang og undtagelser. Det er disse betingelser, der ligger til grund for, hvordan du er dækket. Bemærk, at afsnittene I og II udgør en integreret del af betingelserne, og at eventuelle anvisninger i disse skal følges. I punkt 39 er ord anført i kursiv nærmere defineret.

Bemærk:
Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker forsikringen), betyder det, at udgiften ikke er dækket af din forsikring.

1 Sygdom

Ved rejser i EU/EØS lande skal du fremvise det blå EU-sygesikringskort på behandlingsstedet. Ved behov for hospitalsindlæggelse skal Gouda Alarm altid kontaktes.

 Dækning

 

 Forsikringssum

Ubegrænset 

1.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til

a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge),

b) egenandel ved behandling under det blå EU-sygesikringsbevis,

c) medicin – ordineret af behandlende læge eller Goudas læge,

d) hospitalsophold på tosengsstue (semiprivate) og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer,

e) levering af screenet blod samt overvågning på stedet af, at du modtager det screenede blod. Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge vurderer, at du opholder dig i et risikoområde,

f)  graviditetskomplikationer, fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt, indtil 8 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under morens forsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning, og forsikringen dækker alene behandling frem til hjemtransport kan finde sted.

g) telefonopkald under hospitalsindlæggelse med op til 1.000 kr.,

h) taxitransport til og fra behandlingssted op til 1.000 kr.

i)  ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet. Ambulancefly skal forinden godkendes af Gouda,

j)  sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at Goudas læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig,

k) forlængelse af din Gouda forsikring i tilfælde, hvor din hjemrejse forsinkes ud over dækningsperioden.
Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige ekstraudgifter til

l) ophold på hotel samt fortæring– med op til 1.500 kr. pr. dag - i tilfælde af, at Goudas læge vurderer, at du kan behandles ambulant i stedet for på hospital.

m) ophold på hotel samt fortæring– med op til 1.500 kr. pr. dag - efter endt behandling for at afvente hjemrejse eller indhentning af rejserute.

1.2  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter

a)  til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark,

b)  til behandling på privatklinik/-hospital i EU/EØS lande, medmindre Gouda forinden har accepteret behandlingen,

c)  til vurdering/behandling af lidelser/sygdomme, proteser og kosmetiske indgreb, der inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser, hvor forsikringsperioden er blevet forlænget udover 1 måned) før afrejsen har medført:

 • hospitalsindlæggelse,
 • vurdering/behandling hos læge eller anden behandler, som ikke er et led i kontrol,
 • ændret medicinering, herunder aftrapning,

d) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du:

 • ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret
 • er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,
 • er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,
 • er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser, hvor forsikringsperioden er blevet forlænget udover 1 måned) før afrejsen eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg,

e) til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose. Forebyggende undersøgelser/screeninger betragtes som udredning i tilfælde af, at undersøgelsesresultatet giver anledning til yderligere udredning eller behandling før eller efter udrejsen,

f)  til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret,

g) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov,

h) til fortsat behandling eller ophold, såfremt du afviser at lade dig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted,

i)  til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark,

j)  til behandling eller ophold arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet behandlingen/opholdet,

k) til transport som følge af din frygt for smittefare,

l)  der påløber som følge af, at du ikke følger Goudas læges anvisninger,

m) til tandlægebehandling - se dækning 4 Tandlæge og Fysioterapi m.m.

n) til fysioterapi, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandling - se dækning 4 Tandlæge og Fysioterapi m.m..

o) til provokeret abort,

p)  til behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af symptomer. Denne undtagelse gælder uden hensyn til punkt 1.2 c-e,

q)  til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler,

r)  til rekreations- eller kurophold,

s)  til behandling eller ophold efter forsikringsperiodens udløb. Vurderer Goudas læge, at du ikke kan hjemrejse til Danmark, som følge af en dækningsberettiget begivenhed, dækker forsikringen behandling og ophold indtil du, efter vurdering fra Gouda læge, kan hjemrejse til Danmark.

2 Hjemtransport

 Dækning  
 ForsikringssumUbegrænset 

2.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen
2.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom dækker forsikringen rimelige og nødvendige

a) ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i Danmark. Goudas læge vurderer – efter kontakt til behandlende læge – om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted,

b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i Danmark ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller

c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette – forsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste,

d) ekstraudgifter til hjemsendelse af vigtige personlige ejendele, som du må efterlade som følge af en hjemtransport godkendt af Gouda,

e) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til din bopæl i Danmark, efter at Gouda har hjemtransporteret dig til Danmark,

Har du, efter færdigbehandling og udskrivelse fra hospital i udlandet, ikke været i stand til at følge den før afrejsen planlagte og dokumenterede rejserute, og er du ikke blevet hjemtransporteret for Goudas regning, dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til

f)  indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt på økonomiklasse - til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig eller

g) hjemrejse til din bopæl i Danmark – maksimalt på økonomiklasse. Ved hjemrejse til din bopæl i Danmark er du ikke berettiget til eventuel returrejse.

2.2  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til

a)  hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser, hvor forsikringsperioden er blevet forlænget udover 1 måned) før afrejsen har medført:

 • hospitalsindlæggelse,
 • vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol,
 • ændret medicinering,

b)     hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du:

 • ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,
 • er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,
 • er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,
 • er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser, hvor forsikringsperioden er blevet forlænget udover 1 måned) før afrejsen eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg,

c) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet transporten,

d) ambulancefly i tilfælde, hvor transporten kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter Goudas læges vurdering,

e) hjemtransport som følge af din frygt for smittefare.

3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt

3.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Under rejsen har du adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, om medicin ordineret af behandlende læge samt om egnede læger og tandlæger i udlandet. 

3.2  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke dine udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt.

4 Tandlæge og fysioterapi m.m.

Fysioterapi m.m.   15.000 kr.
Tandlægebehandling 3.000 kr.

4.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 1 Sygdom eller i forbindelse med akut opstået tandpine/-skade, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til

a) lægeordineret behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler,

b) uopsættelig og akut tandlægebehandling.

4.2  Begrænsning

Dækning i henhold til punkt 4.1 a er begrænset til maksimalt 15 behandlinger.

4.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til

a) behandling efter hjemkomst til Danmark,

b) behandling eller ophold efter det tidspunkt, hvor du undlader at lade dig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted,

c) behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark,

d) tandlægebehandling, dersom du ikke har fulgt en normal tandpleje med mindst 1 årligt eftersyn og eventuelt nødvendig behandling,

e) at erstatte, reparere eller udskifte proteser.

5 Personlig sikkerhed

5.1 KRISEHJÆLP PÅ STEDET 5.1 KRISEHJÆLP PÅ STEDET 

 Forsikringssum Ubegrænset

5.1.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker dine udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at du har været udsat for

a)  en større ulykke,

b)  en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer,

c)  en naturkatastrofe,

d)  en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand,

e)  en gidseltagning.

Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.

5. TELEFONISK KRISEHJÆLP TIL PÅRØRENDE 

 ForsikringssumUbegrænset 

5.2.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Er du berettiget til krisehjælp i henhold til dækning 5.1 Krisehjælp på stedet, dækker forsikringen udgifter til telefonisk krisehjælp til dine pårørende.

Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp til dine pårørende er nødvendig.

5.3 KRISEHJÆLP EFTER HJEMKOMST

Forsikringssum10.000 kr. 

 5.3.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker dine udgifter til krisepsykologisk behandling efter hjemkomst i tilfælde, hvor du har været udsat for en

a)  naturkatastrofe,

b)  terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand,

c)  gidseltagning,

d)  livstruende epidemi.

Det er en forudsætning for dækning, at din egen læge henviser dig til psykologisk behandling.

5.4 EVAKUERING

Transportudgifter50.000 kr. 
Ekstraudgifter15.000 kr.

5.4.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til Danmark. Forsikringen dækker i tilfælde af, at

a) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor du opholder dig,

b) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende fare for en terroraktion,

c) udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor du opholder dig,

d) Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor du opholder dig.

Gouda lægger udenrigsministeriets, Statens Serum Instituts og lokale myndigheders anbefalinger til grund ved afgørelse af, om evakuering kan dækkes, og ved dækning af evakuering, hvor nærmeste sikre destination er.

5.4.2  Begrænsning

Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker du på dette tidspunkt ikke at tage imod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen.

5.4.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering.

5.5 EFTERSØGNING OG REDNING

 Forsikringssum100.000 kr. 

5.5.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og/eller redning.

Det er en forudsætning for dækning, at

a)  hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen/redningen er iværksat af disse eller af udenrigsministeriet, og at

b)  Gouda Alarm hurtigst muligt kontaktes, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf.

5.5.2  Begrænsninger

a)  Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til 300.000 kr.

b)  Det er en forudsætning for dækning, at den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Efterlyses flere personer som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte.

c)  Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis du har undladt at fortælle pårørende, hvor du befinder dig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt – uanset årsagen til ønsket om kontakt.

d)  Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum 2.500 kr. pr. skadetilfælde.

5.5.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a)  vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver,

b)  eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen,

c)  eftersøgningsbehov forårsaget af, at du har udvist grov uagtsomhed,

d)  eftersøgning af forsikret med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten,

e)  eftersøgning af forsikret, der har fået stillet en terminal diagnose,

f)   eftersøgning af personer, der forsvinder, mens de udøver eller træner til professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition,

g)  omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring.

5.6 TERROR

 ForsikringssumUbegrænset 

 5.6.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen

a) I tilfælde af, at du direkte rammes af terror, der medfører fysisk personskade, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse/hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) I tilfælde af, at du indirekte rammes af terror, som følge af, at der indenfor en radius af 5 km fra dit opholdssted, sker en terrorhandling i form af bombesprængning, angreb med kemiske eller biologiske våben, flykapring eller anden form for terror, der medfører fysisk personskade på andre end dig selv, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse. Forsikringen dækker med op til halvdelen af det beløb, du oprindeligt har betalt for din transport.

5.6.2  Begrænsninger

Det er en forudsætning for dækningen, at en tidligere hjemrejse/hjemtransport medfører ankomst til Danmark tidligere end 72 timer før oprindeligt planlagt.

5.6.3  Forsikringen dækker ikke

En af rejsearrangøren eller af andre, herunder offentlige myndigheder, iværksat hjemtransport er ikke omfattet af forsikringen.

5.7 GIDSELTAGNING

TransportudgifterUbegrænset 
Ekstraudgifter 15.000 kr. 

5.7.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

I tilfælde hvor du har været holdt som gidsel, dækker forsikringen

a)  nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda,

b)  ekstraudgifter til ophold på hotel, lokal transport og fortæring.

c)  forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens du bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikringsperiode og varer indtil din hjemkomst til Danmark – dog maksimalt 14 dage efter, at du er blevet frigivet.

5.7.2  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a)  udgifter til efterforskning af en gidseltagning,

b)  udgifter til løsesum,

c)  enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder.

5.8 TILBAGEHOLDELSE I FORBINDELSE MED KRIG

 Forsikringssum50.000 kr. 

5.8.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Bliver du tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til

a)  ophold og indenrigstransport,

b)  fortæring med op til 500 kr. pr. døgn.

5.8.2  Begrænsninger

Dækningen ophører 3 måneder efter, at du første gang bliver tilbageholdt.

6 Lægelig fejlbehandling

Forsikringssum1.000.000 kr. 

6.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen
Forsikringen dækker varigt mén som følge af dokumenteret lægelig fejlbehandling i direkte forbindelse med en skade, der er dækningsberettiget i henhold til dækning 1 Sygdom. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet §§ 20–23, og erstatningens størrelse fastlægges efter Lov om erstatningsansvar.

 

7 Privatansvar

 

Personskader10.000.000 kr.
Forsikringssum5.000.000 kr.

Forsikringssummerne danner højeste grænse for Goudas erstatningspligt efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af én eller flere forsikringer hos Gouda.

7.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. Herudover dækker forsikringen skader på lejet feriebolig/hotel jf. pkt. 7.2 c.

7.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker

a) det beløb, som du af myndighederne i opholdslandet bliver pålagt at betale,

b) omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmålet, i det omfang disse på forhånd er godkendt af Gouda,

c) skader på lejet feriebolig og/eller hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Det er en forudsætning, at de beskadigede ting har været i din varetægt.

7.3  Begrænsning

Du må aldrig selv anerkende erstatningspligt eller godkende et erstatningskrav. Det skal altid overlades til Gouda at tage stilling i et sådant tilfælde. I modsat fald risikerer du selv at måtte betale erstatning, herunder for skadetilfælde, som du ikke kan gøres ansvarlig for. Gouda skal hurtigst muligt informeres om skadehændelsen og vil herefter træffe bestemmelse om sagens videre behandling.

7.4  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar

a)  opstået i arbejds- eller erhvervsforhold,

b)  for skader på eller tab af egne ting,

c)  for skader som følge af, at du ved aftale eller på anden vis har påtaget dig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt,

d)  for skader på ting, som du har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i din varetægt – bortset fra de nævnte situationer i punkt 7.2 c,

e)  for skader, hvor du ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom,

f)   for skader forvoldt som fører af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt,

g) for skader forvoldt over for familie eller rejseledsager,

h) for skader forvoldt af dyr,

i)  for skader forvoldt ved brug af skydevåben.

8 Retshjælp i udlandet

 

 Forsikringssum100.000 kr. 

8.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige

a)  udgifter til advokatbistand, når en tvist opstået under rejsen eller på destinationen kræver juridisk bistand,

b)  udgifter til advokatbistand i forbindelse med en straffesag – dog maksimalt op til DKK 30.000. Det er en forudsætning for dækning, at du ved 1. instans er blevet frikendt for samtlige sig­tel­ser og ankefristen er udløbet. Dette gælder ligeledes rejseudgifter i henhold til pkt. 8.1 c,

c) rejseudgifter som følge af, at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet.

d) udgifter til sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda efter frigivelse eller pr. påkrav.

8.2  Det er en forudsætning for dækning

Det er en forudsætning for dækning

a)  at forholdet, der ligger til grund for tvisten eller straffesagen, har fundet sted i forsikringsperioden og vedrører forhold opstået på rejsen,

b)  at du selv er direkte involveret i tvisten eller straffesagen,

c)  at tvisten ikke kan behandles administrativt eller ved indbringelse af sagen for ankenævn, klagenævn el.lign.

8.3  Selvrisiko

a)  Ved enhver skade under pkt. 8.1 a og c beregnes en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede udgifter - dog mindst 2.500 kr.

b)  Ved enhver skade under pkt. 8.1 b beregnes en selvrisiko på 20 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst 5.000 kr.

8.4  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a)  udgifter, der ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi du ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi udgifterne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand,

b)  tvister mellem dig og rejsebureauet/-arrangøren/-formidleren, luftfartsselskabet eller én eller flere af dine rejseledsagere,

c)  tvister mellem dig og Gouda,

d)  tvister i forbindelse med kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold,

e)  tvister i forbindelse med familiemæssige, sociale, pensionsmæssige eller arveretlige forhold,

f)  udgifter i forbindelse med færdselssager, hvor motoriseret transportmiddel blev anvendt af dig,

g) egentlige erstatninger eller bodslignende krav.

9 Hjemkaldelse

 

ForsikringssumUbegrænset

9.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse - for dig og én rejseledsager, i tilfælde af at du

a)  hjemkaldes til Danmark som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos din ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, papsøskende, svigerforældre, svigerbørn og svogre/svigerinder. Det er en forudsætning for dækning, at den person, der udløser dækningen, er bosiddende i Danmark,

b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig eller egen virksomhed i Danmark, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i din egen virksomhed i Danmark, og hændelsen kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse.

9.2  Begrænsninger

a) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda.

b) Forsikringen giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen.

9.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst,

b) i tilfælde hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse og er blevet transporteret hjem under dækning 2 Hjemtransport.

10 Tilkaldelse og sygeledsagelse

 Antal personer2

TILKALDELSE

10.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker i tilfælde af, at du

a)  rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet,

b)  rammes af akut livstruende sygdom/tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom.

10.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker tilkaldtes udgifter til

a)  transport fra bopælen i Danmark og retur – maksimalt økonomiklasse,

b)  transport, i tilfælde af at du skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres - maksimalt samme transportklasse som dig. Se dog punkt 10.6 a,

c)  køb af en Gouda forsikring af samme type som dig for ledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at tilkaldte opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda forsikring,

d)  indlogering på hospital eller hotel maksimalt 1.500 kr. pr. person pr. dag,

e)  dokumenterede udgifter til fortæring og lokal transport maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag.

10.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a)   tilkaldelse, såfremt du skal hjemtransporteres inden for 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.

b)   udgifter til tilkaldelse arrangeret af dig selv eller den tilkaldte, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet tilkaldelsen.

SYGELEDSAGELSE

10.4  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker i tilfælde af, at du

a)  rammes af en akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 1 Sygdom, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn,

b)  rammes af en akut livstruende sygdom/tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom,

c)  skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald.

10.5  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker sygeledsagers nødvendige ekstraudgifter til

a)  transport – maksimalt samme transportklasse som dig - i tilfælde hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Se dog punkt 10.6 a,

b)  transport til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt økonomiklasse – når sygeledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet. I tilfælde af hjemtransport afsluttes sygeledsagelsen først ved hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark,

c)  forlængelse af eksisterende forsikring hos Gouda eller køb af en Gouda forsikring af samme type som skadelidte for sygeledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at sygeledsager opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda forsikring,

d)  Indlogering på hospital eller hotel maksimalt 1.500 kr. pr. person pr. dag,

e)  dokumenterede udgifter til fortæring og lokal transport maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag.

10.6  Begrænsninger

a)  I tilfælde hvor du hjemtransporteres på bedre transportklasse end økonomiklasse, dækker forsikringen maksimalt en enkelt tilkaldt/sygeledsager på samme transportklasse. I tilfælde hvor du transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har evt. tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som dig.

b)  Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører, når ledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark.

c)  Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører, når ledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet. I tilfælde af hjemtransport afsluttes ledsagelsen ved hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark.

11 Forsinket fremmøde

 

ForsikringssumUbegrænset

Periode

Hele rejsen

11.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

I tilfælde hvor du skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at du,

a) uden egen skyld og uden at kunne forudse og afhjælpe det, møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel eller

b) er udsat for en forsikringsbegivenhed dækket under dækning 16 Rejsedokumenter, hvor du er nødsaget til at genanskaffe flybilletter, pas eller visum.

11.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til

a)  transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse,

b)  hotelophold - maksimalt 1.000 kr. pr. dag,

c)  fortæring samt lokal transport - maksimalt 250 kr. pr. dag.

11.3  Særlig bestemmelse

Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang.

11.4  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a)  ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transfertid (minimum connecting time),

b) forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen,

c)  krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed.

12 Ferieboligsikring

 

 Forsikringssum20.000 kr.

 12.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker i tilfælde af, at din feriebolig i udlandet bliver ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe.

12.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker udgifter til leje af tilsvarende feriebolig.

13 Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

 

 Forsikringssum10.000 kr.

13.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, autocamper, campingvogn, motorcykel eller knallert lejet i udlandet.

13.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring.

13.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a) hvis din lejede personbil, autocamper, campingvogn, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret,

b) hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet.

14 Erstatningsbil inden afrejsen

 Forsikringssum25.000 kr.

14.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker, hvis du ikke kan gennemføre din planlagte bilferie som følge af, at din bil bliver ramt af en skade i Danmark, der er omfattet af en almindelig dansk kaskoforsikring.

14.2  Særlig bestemmelse

Forsikringen dækker alene ved kaskoskader, der opstår inden den planlagte bilferie. Opstår kaskoskaden inden 12 timer fra afrejsen fra din bopæl, dækker forsikringen mellem din bopæl og den danske grænse.

14.3  Hvilke udgifter dækker forsikringen

a) Forsikringen dækker udgifter til leje af en erstatningsbil svarende til den bilgruppe, din egen bil tilhører. Gouda er dog berettiget til at stille en større bil til rådighed. Erstatningsbilen lejes med fri kilometer.

b) Forsikringen dækker billeje fra 2 dage før feriens start til dagen efter planlagt hjemkomst. Dækningen ophører dog senest efter 1 måned eller den dag policen udløber.

c) Erstatningsbilen lejes hos et landsdækkende biludlejningsfirma efter Goudas anvisning. Udlejning sker på udlejningsfirmaets kontraktvilkår, inkl. Ansvars- og kaskodækning. Erstatningsbilen afhentes og afleveres af dig på udlejningsfirmaets kontor.

14.4  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til

a) leje af motorcykel, camping- eller påhængsvogn, autocamper, o lign.,

b) brændstof, olie, sprinklervæske og lign.,

c) afhentning eller aflevering af erstatningsbilen.

15 Hjemtransport af egen bil

 ForsikringssumUbegrænset

 15.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker, hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse under dækning 9 Hjemkaldelse.

15.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen.

16 Rejsedokumenter

 Forsikringssum 2.500 kr.

16.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas, visum, dankort, visa/dankort og kreditkort.

16.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker dine ekstraudgifter til

a)  genanskaffelse af billetter, pas, visum, dankort, visa/dankort og kreditkort,

b)  nødvendig transport, gebyrer og foto.

16.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a) glemte, tabte eller forlagte genstande,

b) tyveri af rejsedokumenter, der er efterladt eller ikke er under effektivt opsyn,

c) tab i forbindelse med misbrug af kreditkort,

d) forbrugt tid til generhvervelse af genstandene.

17 Bagageforsinkelse

 Forsikringssum3.000 kr. dog maks. 1.000 kr. pr. døgn
 
17.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af, at din indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til din ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark.

17.2  Særlig bestemmelse

Har du en indboforsikring, der dækker tyveri/bortkomst af personlige genstande under rejse i udlandet i den forsikringsperiode, der er angivet på din police, og har du købt dækning 20 Personlige ejendele, fordobles summerne nævnt i punkt 17.

17.3  Begrænsning

Erstatningen kan ikke overstige summerne i punkt 17 pr. stykke forsinket bagage.

17.4  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke erstatningskøb og/eller –leje, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet.

18 Forsinket hjemrejse

 

 Forsikringssum2.500 kr. dog maks. 500 kr. pr. døgn

18.1  Hvornår dækker forsikringen

Forsikringen dækker i tilfælde af, at din hjemrejse til Danmark, med offentligt transportmid­del, bliver forsinket med mere end 5 timer. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebevi­set anførte hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsa­gen skal foreligge.

Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller me­kanisk fejl på transportmidlet, og at der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe dig til Danmark ved hjemrejsen. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er ret til erstatning fra anden side.

18.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker

a)  rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring med op til 500 kr. pr. påbegyndt døgn forsinkelsen varer - dog maksimalt 2.500 kr.

b)  forlængelse af forsikringen ved en forlængelse af rejseperioden på grund af en dækningsberettiget forsinkelse af hjemrejsen.

18.3  Undtagelse

Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke.

19 Feriekompensation

 ForsikringssumUbegrænset

19.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækning 1 Sygdom, dækning 2 Hjemtransport eller dækning 9 Hjemkaldelse, hvor du

a)  hjemkaldes,

b)  hospitalsindlægges,

c)  hjemtransporteres,

d)  afgår ved døden,

e)  bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Sygdommen/tilskadekomsten skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger til grund for Goudas vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære formål ikke kunne udøves.

19.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Forsikringen dækker rejsens pris pr. dag for feriedage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af skadebegivenhederne nævnt i pkt. 19.1. Der ydes tidligst feriekompensation fra dagen efter du bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller går til lægen. Ved hjemkaldelse ydes der tidligst feriekompensation fra dagen efter hjemrejsen bliver påbegyndt.

19.3  Hvilke personer er omfattet af dækningen

Følgende persongrupper er omfattet af dækningen:

Skadetilfælde omfattet af punkt 19.1 a-d:

a) Skadelidte samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/rejsebevis som skadelidte, eller som har købt rejsen for at foretage den sammen med skadelidte.

b) Forældre, der rejser med egne børn, som er hjemmeboende eller under 24 år. Bliver et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning jf. punkt 19.1 a-d, dækker forsikringen for hele familien (forældre samt egne børn, som er hjemmeboende eller under 24 år).

Skadetilfælde omfattet af punkt 19.1 e:

c)  Forsikringen dækker alene rejsens pris pr. dag for skadelidte. Er skadelidte under 16 år dækker forsikringen dog ligeledes 50 % af rejsens pris pr. dag for én rejseledsager.

Det er en forudsætning for dækning af feriekompensation, at den enkelte person har købt en forsikring hos Gouda, der dækker feriekompensation. Forsikringen dækker alene en af ovennævnte persongrupper.

19.4  Begrænsninger

Feriekompensation ud over en forsikringsperiode er ikke dækket.

19.5  Særlige bestemmelser

a)  Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at du har været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Goudas læge på baggrund af den stillede diagnose, om du jf. punkt 19.1 e er berettiget til kompensation, og i bekræftende fald for hvor mange dage.

b)  For personerne angivet i punkt 19.3 ydes erstatning for samme periode som for skadelidte.

20 Personlige ejendele (Kan tilkøbes)

Hvis det er påført policen, at du har købt tillæg for dækning af personlige ejendele, ydes erstatning jf. nedenstående.

 DækningEnkeltpersonFamilie
 Forsikringssum 10.000 kr./år 25.000 kr./år

20.1  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

Forsikringen dækker

a)  økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse af dine personlige ejendele,

b)  bortkomst af indskrevet bagage,

c)  selvrisiko samt bonustab ved en dækningsberettiget skade, der ligeledes er dækket af din indboforsikring, med op til 3.000 kr.

20.2  Begrænsninger – gælder for samtlige dækninger under punkt. 20.1.

a)  En enkelt genstand med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr) erstattes maksimalt med 50 % af forsikringssummen under punkt 20, uanset at der måtte være tegnet flere dækninger hos Gouda for genstanden.

b)  Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og lignende værdigenstande er kun dækket i tilfælde af tyveri, og kun når du bærer genstandene på dig eller opbevarer dem i safetybox på dit værelse eller i receptionen. Erstatningen er maksimalt:

 Forsikringssum1.000 kr. 

c) PCére, tablets, spillekonsoller og lignende inkl. tilbehør erstattes maksimalt med 2.000 kr.

d)  Mobiltelefoner inkl. tilbehør, GPS-udstyr, transportable musikafspillere, herunder mp3-afspillere, CD’er, DVD’er, MiniDiscs og lignende erstattes maksimalt med beløb svarende til tabellen i punkt 20.2 b. Dette gælder uanset om den enkelte genstand indeholder funktioner ud over den primære funktion.

e) I tilfælde af tyveri fra aflåst motorkøretøj, båd, camper eller campingvogn er dækningen begrænset til 50 % af den gældende forsikringssum.

f)  Ved tyveri/bortkomst af tasker, kufferter, rygsække eller lignende erstattes en enkelt sådan genstand inklusiv indhold maksimalt med et beløb svarende til den sum, der fremgår af punkt 20, uanset at tabet er fordelt mellem flere forsikrede og/eller omfattet af flere policer.

g) Under fly-/bus-/togtransport er PC-udstyr, GPS-udstyr, mobiltelefoner, spillekonsoller, tablets, smykker, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr, samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere og lignende, alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage.

h) Ved tyveri fra aflåst feriebolig, hotelværelse el. lign., hvor der ikke kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud, er dækningen begrænset til DKK 1.000.

20.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a) billetter, pas, visum, dankort, visa/dankort og kreditkort. Se punkt 16 Rejsedokumenter,

b) glemte, tabte eller forlagte genstande,

c) tv-apparater, proteser, både, al form for surfing udstyr samt transportmidler, herunder cykler, samt tilbehør til alle disse genstande,

d) tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn,

e) tyveri, beskadigelse eller bortkomst af genstande, der benyttes erhvervsmæssigt,

f)  tyveri fra uaflåst feriedomicil, bil, fly, bus, båd, camper, campingvogn eller fra forladt telt,

g) tab eller beskadigelse af bagage, der sendes med særskilt transportmiddel uafhængigt af din rejse. Dette gælder dog ikke forsendelser som beskrevet i punkt 2.1 d.

h) bagageskader, der skyldes dårlig  emballering samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker, hvis brugsværdien derved ikke er væsentligt forringet,

i)  indirekte tab, herunder tab som følge af misbrug af rejsechecks, betalingskort, mobiltelefoner el. lign.

20.4  Hvordan beregnes erstatningen

a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med prisen for tilsvarende nye genstande.

b) Genstande, hvis alder og købspris kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), og som er mere end to år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder.

c) For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), er Gouda berettiget til at fastsætte erstatningen skønsmæssigt.

d) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil.

e)  Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller at udbetale et beløb til dig svarende til det, det koster at lade genstanden reparere.

f)  For tab af båndoptagelser (inkl. videofilm), film, hukommelseskort, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af råmaterialet.

20.5 Særlig bestemmelse

Bagage bortkommet i transportselskabets varetægt anses tidligst som bortkommet 30 dage efter, at bortkomsten er anmeldt til transportselskabet.

21 Udvidet ulykke (Kan tilkøbes)

21.1 Invaliditet

 Forsikringssum500.000 kr.

21.1.1  Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

a)  Forsikringen yder erstatning for varigt mén, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, dersom ulykkestilfældet har medført en varig méngrad på mindst 5 %.

b) Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.

c) Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse ikke er fyldt 18 år, justeres forsikringssummen i henhold til punkt 21.2.2.

d) Er du på skadetidspunktet fyldt 66 år, bliver forsikringssummen nedsat med følgende procenter:

Fyldt 66 år 10 %

Fyldt 67 år 20 %

Fyldt 68 år 30 %

Fyldt 69 år 40 %

Fyldt 70 år 50 %

e) Méngraden fastsættes på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Fastsættelsen sker på baggrund af skadens medicinske méngrad og uden hensyn til dit erhverv.

f)  Erstatningen fastsættes snarest muligt – dog senest 3 år efter ulykkestilfældet.

g) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

h) Du har ret til at forlange méngraden fastsat endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne herved deles ligeligt af parterne.

21.1.2  Begrænsninger

a)  Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %.

b)  Bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere, end hvis et sådant mén ikke var til stede.

21.1.3  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke invaliditet som følge af

a) ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden, bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden,

b)  enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer,

c)  skader og forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, herunder tobak og alkohol samt medicin,

d)  ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom samt enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker heller ikke forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældig tilstødende sygdom,

e)  følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde,

f)  personskade, opstået ved forsikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller forsikredes deltagelse i strafbare handlinger,

g)  skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade,

h)  varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for fysisk personskade

i)  skader sket i forbindelse med fødsler

j)  udgifter til behandling af tandskader – se pkt. 21.3.

21.2 Dødsfald

 Forsikringssum250.000 kr. 

21.2.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

a)  Forsikringen udbetaler forsikringssummen i tilfælde af, at du under rejsen afgår ved døden som en direkte følge af et ulykkestilfælde.

b) Var afdøde fyldt 66 år på dødstidspunktet, bliver dødsfaldserstatningen nedsat med følgende procenter:

Fyldt 66 år 10 %

Fyldt 67 år 20 %

Fyldt 68 år 30 %

Fyldt 69 år 40 %

Fyldt 70 år 50 %

21.2.2  Begrænsninger

Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er fyldt 18 år, reduceres forsikringssummen for dødsfald til 25.000 kr. Overskydende beløb i forhold til tabellen i pkt. 21.2 overføres til ulykkessummen i punkt 21.1.

21.2.3  Hvilke personer modtager forsikringssummen

Medmindre andet skriftligt er aftalt med Gouda, udbetales dødsfaldserstatning i følgende prioriterede rækkefølge, således at en efterstående først kommer i betragtning, dersom forudgående ikke eksisterer/er i live: Ægtefælle eller registreret partner, samlever, livsarvinger, arvinger ifølge testamente og arvinger ifølge arveloven.

21.2.4  Forsikringen dækker ikke

Undtagelser nævnt under pkt. 21.1.3 er ligeledes gældende i forbindelse med dødsfald som følge af et ulykkestilfælde.

21.3 Tandskade

 ForsikringssumUbegrænset 

21.3.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

Tandskader, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, dækkes i det omfang, behandlingen ikke dækkes fra anden side. Det er en forudsætning for dækning af tandskader, at behandlingen er forhåndsgodkendt af Gouda og påbegyndes snarest muligt efter ulykken.

21.3.2  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a)  tyggeskader, uanset årsag til skaden,

b)  udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end 3 år efter ulykkestilfældet,

c)  skader på aftagelige tandproteser.

21.4 Overfald

 Forsikringssum500.000 kr. 

21.4.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen

a) I tilfælde af at du under rejsen udsættes for forsætligt overfald med personskade til følge, dækker forsikringen den erstatning for personskade, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til den danske erstatningsansvarslov for et overfald sket under lignende omstændigheder i Danmark. Dog begrænset til følgende:

 • Varigt men
 • Tandbehandling
 • Svie og smerte

b) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

21.4.2  Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke

a) tandskade, i det omfang der er dækning under punkt 21.3,

b) tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, helbredelsesudgifter, tort, tab af forsørger samt udgifter, der har til formål at sikre eller forbedre skadelidtes funktionsevne.

c) overfald begået af en rejseledsager, uanset om denne er dækket af en Gouda forsikring eller ej,

d) i tilfælde af, at du uden rimelig grund har udsat dig selv for risiko for overfald,

e) overfald sket i forbindelse med en strafbar handling udført af dig,

f)  skader på ting.

21.5  Generelle begrænsninger/undtagelser vedrørende ulykkesdækningen

a)  For ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart ydes der alene erstatning for ulykker, der rammer dig som passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse.

b)  Skader ved alle former for skisport (inkl. snowboard og skihop) dækkes ikke.

c)  Er forsikrede berettiget til menerstatning efter både punkt 21.1 Invaliditet og 21,4 Overfald ydes der alene menerstatning under den dækning, hvor erstatningen er højest.

22 Afbestilling (Kan tilkøbes)

Hvis det er påført policen, at du har købt tillæg for dækning af Afbestilling, ydes erstatning jf. nedenstående.

DækningEnkeltperson/SeniorHusstand 

Forsikringssum
EU/EØS
Udvidet Europa

10.000 kr. pr. forsikringsår 10.000 kr. pr. forsikringsår pr. person i husstandendog maks. 100.000 pr. forsikringsår

Forsikringssum
Verden

 30.000 kr. pr. forsikringsår 30.000 kr. pr. forsikringsår pr. person i husstandendog maks. 200.000 pr. forsikringsår

22.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede og som rejsearran­gøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når der indtræder en begivenhed, der er omfattet af forsikringen.

Er rejsen individuelt arrangeret dækker forsikringen forudbetalte, ikke refunderbare udgifter til transport, ophold og andre turistmæssige ydelser.

Uanset ovenstående dækker forsikringen maksimalt op til ovenstående forsikringssummer. Goudas erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed kan aldrig overstige 1 mio. kr., uanset hvor mange policer, der dækker samme skadebegivenhed.

22.2  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rej­sen som følge af

a) død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv eller medrejsende familie,

b) død eller akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos forsikredes ikke medrejsende familie, der er bosiddende i Danmark,

c) graviditet opstået efter køb af forsikringen, når graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres,

d) brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på forsikredes private bolig eller egen virksom­hed,

e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed i Danmark eller bedragerisk handling af en eller flere ansatte per­soner i egen virksomhed i Danmark umiddelbart inden afrejsen,

f)  at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom, må melde afbud til en eksamen på et til­meldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forud­sætning, at rejsen er købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejse­perioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst,

g) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i for­sikringsperioden og er et krav for indrejse i det land, som forsikrede skal rejse til,

h) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lock-out af forsikrede. Opsigelse eller lockout skal ske i for­sikringsperioden og senere end 3 måneder inden afrejsen,

i) forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, og det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens varighed. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden og at forsikrede er begyndt i det nye job senere end 1 måned inden afrejsen,

j) skilsmisse/separation eller ophør af samliv indenfor de sidste 3 måneder før afrejsen. Ved op­hør af samliv er det en betingelse, at forsik­rede og samleveren har fået forskellig folkeregister adresse, og at de har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør,

k) forsikrede bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er en forud­sætning for dækning, at indkaldelsen er fremkommet efter bestilling af rejsen og køb af forsikringen,

l)  at forsikrede på grund af akut sygdom, opstået efter køb af rejsen og afbestillingsforsikringen, ikke vil være dækket af sin Gouda forsikring på rejsen og ikke kan opnå forhåndstilsagn om dækning på grund af sygdom­men.

Rejseledsagere

Op til 3 rejseledsagere, der har købt afbestillingsforsikring hos Gouda, kan afbestille som følge af en forsikringsbegivenhed hos én forsikret.

Forsikringen dækker endvidere afbestilling for én rejseledsager, der har købt afbestillingsforsikring hos Gouda, såfremt en afbestilling i henhold til punkt 22.2 a-l medfører, at denne rejseledsager skal rejse alene.

Medrejsende familie

Hvis forsikrede er berettiget til erstatning i henhold til pkt. 22.2 b-l, dækker forsikringen endvidere afbestilling for medrejsende familie, såfremt disse har købt afbestillingsforsikring hos Gouda.

22.3  Forsikringen dækker ikke     

Forsikringen dækker ikke i tilfælde af at

a) Sygdom/tilskadekomst eller graviditet, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af rejsen. Denne undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/tilskadekomsten eller graviditeten alene har udvist symptomer eller er under udred­ning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillin­gen, ikke indenfor 3 måneder før køb af rejsen har

 1. udvist symptomer,
 2. givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol,
 3. medført ændring i medicinering eller
 4. medført hospitalsindlæggelse.

b) Afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psy­ko­log eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering.

c) Afbestilling overfor rejsebureau eller flyselskab sker senere end afrejsetidspunktet.

d) Forsikrede godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi forsikrede som følge af sygdom ikke vil være dækket af en forsikring købt i et andet selskab.

Fællesbetingelser

23. For forsikringen gælder tillige lov om forsikringsaftaler

De nedenfor anførte bestemmelser og undtagelser gælder for hele denne forsikring - punkt 1-22. 

24. Forudsætninger for dækning

a)  Er du fyldt 70 år på afrejsetidspunktet, skal du købe forsikringen som Senior (+70). Det er en forudsætning for dækning, at du ved rejser uden for EU/EØS har søgt og fået forhåndstilsagn inden hver enkelt rejse. Du skal derfor udfylde en helbredserklæring, der skal sendes til Gouda.

b)  Du skal i hele forsikringsperioden være berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven samt det blå EU-sygesikringskort.

c)  Forsikringen skal være købt og betalt inden din afrejse fra Danmark.

Har du købt tillæg for Afbestilling, skal din forsikring inkl. tillæg for Afbestilling være købt og betalt senest ved betaling af depositum til den første rejse, forsikringen skal omfatte. Herudover er det en forudsætning, at forsikringen træder i kraft samtidig med rejsens bestilling.

25. Dækningsomfang

a)  Forsikringen dækker alene i det geografiske område, der er anført på policen.

b) Der ydes erstatning for begivenheder, der opstår i forsikringsperioden. Dersom hjemkomsten forsinkes uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden uden betaling af tillægspræmie med op til 14 dage.

c)  Forsikringen dækker fra den på policen anførte startdato, forudsat at præmien er betalt før denne dato. Forsikringen tegnes for en 1-årig periode og kan fornys ved indbetaling af præmie for næste forsikringsår senest en uge før hovedforfaldsdato, som er samme dag som startdatoen året efter.

26. Forsikringsperioden

Forsikringens løbetid fremgår af policen. Inden for forsikringens løbetid dækkes rene ferierejser af op til én måneds varighed . Forsikringsdækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor du forlader din bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører ved hjemkomsten til bopælen.

Har du købt tillæg for Afbestilling gælder følgende forsikringsperiode for denne dækning: Forsikringen dækker fra betaling af policen og indtil udrejse fra Danmark. Det er en forudsætning, at disse tidspunkter ligger inden for forsikringens løbetid.

27. Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke 

a)  krav opstået som følge af skisport, medmindre du har købt Skitillæg. Denne undtagelse gælder ikke for dækningen Afbestilling,

b)   krav fremkaldt af dig ved forsæt eller grov uagtsomhed eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andre euforiserende midler,

c)  krav fremkaldt af dig under selvforskyldt beruselse. Dette gælder dog ikke dækning 1 Sygdom, 2 Hjemtransport, 3 Hjælp på stedet – 24 timers lægevagt, 4 Tandlægebehandling og fysioterapi m.m., 6 Lægelig fejlbehandling, 7 Privatansvar, 8 Retshjælp i udlandet og 10 Tilkaldelse & sygeledsagelse, 

d)  krav opstået i forbindelse med din deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af eller træning til professionel sport,

e)  indirekte tab,

f)  piloter og co-piloter under flyvning,

g)  krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed. Se dog punkt 8.1 d og 9.1 b,

h)  enhver udgift efter hjemkomst til Danmark. Se dog punkt 5.3,

i)  skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for din indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder,

j)  aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende,

k)  skade opstået direkte eller indirekte som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

28. Forsikringssum

Medmindre andet er specielt angivet er de oplyste forsikringssummer for de enkelte dækninger/deldækninger maksimumsgrænse for Goudas erstatningspligt pr. rejse pr. forsikrede.

For dækningerne Afbestilling, Ulykke og Personlige ejendele er de oplyste forsikringssummer dog maksimumsgrænse for Goudas erstatningspligt pr. forsikringsår pr. forsikrede.

29. Urigtige oplysninger

Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til Gouda er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Goudas bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 

30. Dobbeltforsikring

Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring, det blå EU-sygesikringsbevis, anden offentlig ordning eller en ansvarlig skadevolder.

Invaliditets- og dødsfaldserstatning under dækning 21 Ulykke bliver ikke begrænset af anden købt forsikring. Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret.) 

30A Insurance in other companies (Coinsurance)

If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 

31. Overdragelse af erstatningskrav

Du kan ikke uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge forsikringen. 

31aYou cannot, without consent from Gouda, pledge or assign your rights according to the travel insurance. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

32. Regres

I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne forsikring indtræder Gouda i alle dine rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 

32A Rights of subrogation

The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the Insured’s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 

33. Fortrydelsesret

For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: 

a) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 33 i har du fortrydelsesret. 

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

Gouda Rejseforsikring A/S, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV.

34. Refundering af forsikringen

a)  Dersom forsikringen skriftligt opsiges, før den udløber, tilbagebetales differencen mellem den præmie, der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt, med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. police. Beløb på 100 kr. og derunder refunderes ikke. Præmien for den kortere dækningsperiode beregnes ifølge prislisten for Goudas enkeltrejseforsikring med Superdækning inden for det geografiske område (EU/EØS, Udvidet Europa og Verden). 

b)  Er forsikringen ikke trådt i kraft, og modtager Gouda opsigelsen inden ikrafttrædelsesdatoen, refunderes den fulde præmie med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

35. Indeksregulering af priser

Priserne indeksreguleres hvert år ved policens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september måned (prisudviklingen i forhold til september året før). Ophører udgivelsen af forbrugerprisindekset, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Gouda berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering.

36. Ved skade

a)  Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Gouda kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter, tredjepartserklæringer fra f.eks. rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer. Se tillige afsnit II – ”Hvad gør jeg, hvis …”. 

b)  Goudas læge har ret til at søge oplysninger om din helbredstilstand og behandling hos din egen læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet dig, og om nødvendigt drøfte oplyste forhold med disse. Gouda garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger.

c)  Gouda har ret til at kræve, at du lader dig undersøge (herunder afgivelse af blodprøve) af Goudas læge eller af en læge udpeget af Gouda. Ved dødsfald har Gouda ret til at kræve obduktion. Gouda vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte. Foretages der ikke obduktion, på trods af Goudas anmodning derom, kan retten til erstatning bortfalde.

d)  Du er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet mv.

e)  Foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænsede i lande, der er i krig eller lignende. Gouda er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med udenrigsministeriet.

f)  Udgifter til transport, der ikke er arrangeret af Gouda, dækkes maksimalt med de omkostninger, Gouda ville have haft ved at arrangere en tilsvarende transport, dog betales maksimalt et beløb svarende til billetprisen for rutefly - maksimalt økonomiklasse. Se dog punkt 11.2 a.

g)  Erstatning udbetales umiddelbart efter, at Gouda har modtaget de oplysninger, der anses for nødvendige for at fastslå Goudas erstatningsforpligtelse.

h)  Efter enhver anmeldt skade kan du eller Gouda opsige forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal i givet fald ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden. Gouda tilbagebetaler ikke præmien – hverken helt eller delvist – såfremt forsikringen i henhold hertil opsiges af dig efter ikrafttrædelse. I tilfælde hvor Gouda opsiger forsikringen, tilbagebetales præmien jf. punkt 34 a.

37. Klager

Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige:

Gouda Rejseforsikring 
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Mail: klage@gouda.dk

Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
33 15 89 00 hverdage mellem 10.00 og 13.00

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring. Du har endvidere mulighed for at klage online. Du kan læse mere om dine muligheder på www.ankeforsikring.dk.

38. Værneting

Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

39. Definitioner

Her kan du læse, hvad vi mener med de forskellige udtryk som f.eks. ”akut sygdom” og ”rejseledsager”. De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet med kursiv. 

Akut sygdom
En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Ekstraudgifter
Udgifter, som du udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget.

Epidemi
Herved forstås et pludseligt udbrud af et stort antal tilfælde af samme smitsomme sygdom i et land eller et område.

EU/EØS
Azorerne (Portugal), Balearerne (Mallorca og Ibiza), Belgien, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar (Storbritannien), Grækenland, Irland, Island, Isle of Wight (Storbritannien), Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira (Portugal), Malta, Nederlandene, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Andorra, Isle of Man, Færøerne, Grønland, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten er ligeledes omfattet, men det blå EU-sygesikringskort kan ikke anvendes her.

Lande eller områder, der juridisk set er omfattet af eller tilhører et af ovennævnte lande, men geografisk ligger uden for Europa, er ikke omfattet af definitionen EU/EØS.

Familie  
Forsikredes ægtefælle, samlever(ske), børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Fastlagt rejserute
Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger.

Hjemrejse
Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask på økonomiklasse.

Hjælpemiddel
Genstand, der kan begrænse eller afhjælpe en fysisk lidelse eller handicap.

Gouda
Gouda Rejseforsikring er en del af Gjensidige-gruppen og er dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

Kaskoskade
Skade opstået ved tyveri, brand, uheld eller hærværk. Skader, der alene opstår i de mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele betragtes ikke som en kaskoskade, medmindre skaden er sket ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri eller hærværk.

Læge
Herved forstås en uddannet og af myndighederne i opholdslandet autoriseret læge, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller rejser sammen med forsikrede.

Måned
Herved forstås kalendermåneder, hvilket kan medføre forskellige antal dage. Eksempelvis 4. februar til 3. marts (28 dage) og 26. maj til 25. juni (31 dage). 

Nødvendige udgifter
Herved forstås udgifter, der ikke med rimelighed kan undgås. I tilfælde hvor både behandling lokalt og hjemtransport til videre behandling i hjemlandet er mulige løsninger, dækker forsikringen den løsning, der indebærer færrest omkostninger for Gouda.

Opholdsudgifter
Herved forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende.

Papbørn
Herved forstås børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller samlever med en af barnets biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år.

Papforældre
Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af dine biologiske forældre i mindst 2 år.

Papsøskende
Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske søskende, men som du lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil dit 21. leveår.

Plejebørn
Herved forstås et barn som har folkeregisteradresse hos dig, og som du af kommunen er godkendt som forsørger af.

Plejeforældre
Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller papforældre, men som er godkendt af kommunen som dine forsørgere.

Professionel sport
Herved forstås sportsudøvelse med kontraktlige forpligtelser over for klub, sponsor eller lignende, hvor der modtages vederlag eller stilles præmier til rådighed. Man betragtes som professionel sportsudøver, hvis man i ét af de forgangne 5 år før forsikringsperioden har haft en årsindtægt på min. kr. 100.000,- i vederlag, sponsorat eller præmie.

Proteser
Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder.

Rejseledsager
Herved forstås én eller flere personer, der har købt samme rejse som dig, og som er dækket af en Gouda forsikring.

Rejsens pris pr. dag
Herved forstås forudbestilte rejseydelser, der kan kræves betalt eller betalte ikke-refunderbare udgifter til transport, ophold samt andre turistmæssige ydelser, divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Ved rejse i eget køretøj beregnes udgiften til transport ud fra statens lave sats for skattefri kørselsgodtgørelse (pt. 2,13 kr.) pr. køretøj pr. kørte kilometer fra bopælen i Danmark til den endelige destination i udlandet samt returrejsen til bopælen divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Afstanden, fra bopælen i Danmark til den endelige destination i udlandet og retur, er den kortest mulige afstand mellem bopælen og den endelige destination. 

Samlever
Herved forstås en person, med hvem du lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som dig ved forsikringens oprettelse.

Skade
En skade er et udtryk for en situation, hvor du vil gøre et krav gældende over for Gouda.

Terror
Herved forstås en organiseret voldshandling eller truslen derom, der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål. 

Tvist
Herved forstås en konkret og aktuel konflikt, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilt søgsmål.

Tyggeskade
Tandskade, herunder skader på proteser, der opstår ved spisning eller tygning.

Udrejse fra Danmark
- til vands, når færge eller båd sejler fra havn
- til lands, når grænsen krydses
- i luften, når flyet er i luften.

Udvidet Europa
Er landene i EU/EØS (se definition ovenfor) samt følgende lande: Albanien, Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libyen, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Palæstina, Rusland indtil Ural-bjergene, Serbien, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden.

Ulykkestilfælde
Herved forstås legemsbeskadigelse, der rammer dig ved en pludselig udefrakommende hændelse. Ved beskadigelse af dine arme eller ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. 

Videnskabelige ekspeditioner
Herved forstås ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse til at opholde sig, og hvor du modtager vederlag for ekspeditionen.

Instruktion til læger og hospitaler på engelsk, tysk, spansk og fransk

Instructions to doctors and/or hospitals

The bearer of this Gouda Travel Insurance Policy is covered against Hospital and Medical Expenses up to the amounts insured as mentioned in these policy conditions.

The cover relates to expenses as a consequence of accidents occurring to the bearer during the period of Insurance and/or unforeseen illnesses which arise during that period.

Should you wish to consult us regarding treatment of the Insured and/or policy matters, please do not hesitate to contact our 24-hours Emergency Assistance Company:

Worldwide
Tel.: (+45) 33 15 60 60
Fax: (+45) 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Bills and indemnification form should be forwarded to Gouda Rejseforsikring in Denmark.

Please indicate on the bills in which way payment has to be made.

On behalf of the persons insured by this insurance scheme and Gouda Rejseforsikring, we hereby thank you in anticipation for your co-operation.

Hinweise für den Artz und/oder die Kranken-Hausverwaltung

Der Inhaber dieses Gouda Versicherungsscheins ist für Krankenhauskosten und ärztliche Kosten bis zur Höhe des in der Polis angegebenen Versicherungsbetrages versichert.

Die Erstattung bezieht sich auf unbedingt notwenige Kosten, die innerhalb des Versicherungszeitraumes durch Unfälle und/oder unvorgesehene Krankheiten des Versicherten entstanden sind.

Wenn Sie Fragen haben bezüglich der Versicherungsbedingungen und/oder der Behandlung des Versicherten bzw. des Versicherungsfalles, zögern Sie dann nicht, Kontakt mit unserer Notrufzentrale aufzunehmen.

Diese Notrufzentrale ist Tag und Nacht dienstbereit.

Weltweit
Tel.: (+45) 33 15 60 60
Fax: (+45) 33 15 60 61
E-Mail: alarm@gouda.dk

Rechnungen und Erstattungsanträge müssen Sie nach Gouda Rejseforsikring schicken.

Bitte geben Sie an, in welcher Form Sie die Begleichung der Rechnung wünschen.

Im Namen von Gouda Rejseforsikring und des Versicherten danken wir Ihnen für Ihre Mithilfe.

Instrucciones para los Doctores y/o las Administraciones de los Hospitales

El titular de este certificado de seguro de Gouda está cubierto de gastos médicos y de hospital hasta las cantidades mencionadas en esta póliza.

La cobertura corresponde a gastos estrictamente necesarios y consecuencia de accidentes ocurridos durante el periodo de seguro o por enfermedades imprevistas que comiencen durante este periodo.

Si desea consultarnos acerca del tratamiento del asegurado y/o por cuestiones referidas a la póliza no dude en llamar a la compania de asistencia de emergencia operativa 24 horas al dìa:

Todo el Mondo
Teléphono: (+45) 33 15 60 60
TeleFax: (+45) 33 15 60 61
Correo electrónico: alarm@gouda.dk

Las facturas y los formularios de indemnización deberán ser enviados a Gouda Rejseforsikring. Le rogamos que indique en sus facturas el modo de pago deseado.

En nombre de los titulares de este seguro y en el nuestro propio deseamos agradecerle anticipadamente su colaboración.

 

Instrutions pour médecins et/ou hôpitaux

Le titulaire de cette police d’assurance Gouda est couvert pour les frais médicaux et frais d’hospetalisation, jusqu’aux les montants assurés indiqués dans la police.

Il importe de noter qu’il n’y a indemnisation que lorsque les frais de traitement sont consécutifs à une maladie contractée ou à un accident encouru durant la période de validité de l’assurance et présentent un caractère strictement urgent.

Dans le cas où vous voudriez nous consulter sur le traitement de l’assurè et/ou les conditions d’assurance, vous pourriez contacter notre organisation d’assistance d’urgence, opérant 24 heures sur 24:

Dans le monde entier
Téléphone: (+45) 33 15 60 60
Télécopie: (+45) 33 15 60 61
Courrier électronique: alarm@gouda.dk

Les factures et la demande de remboursement doivent être envoyées à Gouda Rejseforsikring.

Veuillez nous spécifier le mode de paiement que nous devions employer pour le règlement des factures.

Au nom des personnes qui ont souscrit cette assurance, nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Kontaktoplysninger

Gouda Alarmcentral
Tlf.: (+45) 33 15 60 60
Fax: (+45) 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk


Gouda Rejseforsikring

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Tlf.: (+45) 88 20 88 20
Fax: (+45) 88 20 88 21
CVR-nr.: 33 25 92 47 
E-mail: gouda@gouda.dk  
Web: www.gouda.dk  

En del af Gjensidige-gruppen

Forsikringsgiver:
Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217

Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.