Skadeanmeldelse - trin for trin- sygdom

Du kan med fordel følge vejledningen, efterhånden som du gennemgår de enkelte punkter på din skadeanmeldelse

Skadeanmeldelse - trin for trin- sygdom

1. personlige oplysninger
Navn, CPR-nr., adresse og tlf.nr.
Vi skal altid have disse oplysninger. Skriv tydeligt og gerne med blokbogstaver, så vi undgår misforståelser.

Policenr.
Dette punkt skal altid udfyldes. Hvis du ikke har modtaget en police med policenummer, bør du kontakte den agent, der har udstedt forsikringen og få at vide, hvad dit policenummer er.

E-mail
Du skal kun udfylde dette punkt, hvis du ønsker at modtage henvendelser pr. e-mail. Husk at skrive tydeligt. Selv små fejl kan betyde, at e-mailen ikke kommer frem.

2. Bankoplysninger
Vi skal bede om oplysninger vedrørende den konto, som du ønsker, vi skal sætte din erstatning ind på. Vær opmærksom på, at det er dit registreringsnummer og kontonummer, vi skal bruge. Vi kan ikke overføre penge til et kortnummer.

Hvis dette punkt ikke er udfyldt, sender vi en eventuel erstatning pr. check. Vi beregner et gebyr på 50 kr. for at sende en check.

3. Anden forsikring
Det er vigtigt at udfylde spørgsmålene vedr. familie- og indboforsikring og internationale kreditkort. Hvis vi ikke får disse oplysninger på skadeanmeldelsen, bliver vi nødt til at spørge om dem efterfølgende – og dette forsinker sagsbehandlingen.

Vi vil gerne vide, om du er medlem af Sygesikringen ”Danmark” eller har en anden ulykkesforsikring, fordi dette letter samarbejdet mellem os og andre forsikringsselskaber. Dermed kan din sag blive behandlet hurtigt og effektivt.

4. Dækning
Her skal du så vidt muligt angive, hvilke dele af forsikringen, som du ønsker at søge erstatning under.

Sygdom/hjemtransport: Vær opmærksom på at hvis du har været syg i et EU/EØS-land, står Gouda alene for hjemtransportdækningen. Udgifter vedr. læge og medicin skal rettes mod Den offentlige rejsesygesikring (Sundhedskortet).

Dækning for feriekompensation findes ikke på Ungdomsrejseforsikringen.

Ulykke/overfald: Denne rubrik skal kun krydses af, hvis du ønsker dækning af varigt mén eller dødsfaldserstatning.

Hvis du er i tvivl, kan du altid beskrive dit ønske med egne ord. F.eks. ”Jeg ønsker erstatning for lægeudgifter , fordi jeg blev syg på min ferie.” Du må gerne bruge ekstra papir.

5. Om hændelsen
Hvornår skete skaden/indtraf sygdommen?
Dette punkt skal altid udfyldes med den dato, hvor den hændelse, der ligger til grund for din skadeanmeldelse, indtraf. Ved sygdom er det den første dag med symptomer, der er skadedatoen.

Beskriv hændelsen i detaljer
Her skal du med egne ord beskrive, hvad der er sket. Hvis du har været syg, skal du oplyse, hvilke symptomer du havde og forklare hvilken behandling du modtog.

6. Om rejsen
Dette punkt skal altid udfyldes. Vi vil gerne have oplyst din oprindelig planlagte hjemkomstdato og den faktiske hjemkomstdato.

7. Ved sygdom/ulykke/tilskadekomst
Dette punkt rummer nogle standardoplysninger, som vi skal bruge ved sygdom, ulykke og tilskadekomst.

Du skal naturligvis kun svare på de spørgsmål, der er relevante for dig selv.

8. Udgifter
Dette punkt skal altid udfyldes, hvis du har haft udlæg i forbindelse med sygdom, ulykke eller tilskadekomst.

Du skal lave en specificeret liste over alle dine udgifter. Hvis der ikke er plads nok på formularen, kan du fortsætte på et stykke papir ved siden af. Hvis du har haft mange forskellige udlæg og derfor mange bilag, bør du nummerere bilagene og henvise til de enkelte bilag i din opgørelse. Jo mere overskuelig din opgørelse er, jo hurtigere vil vi kunne behandle din sag.

Du er velkommen til at omregne beløbene til danske kroner, ellers bruger vi gennemsnitskursen for den dag, hvor beløbet er betalt.

Hvis du har betalt med VISA-kort, er du velkommen til at vedlægge print fra kontoudtog, der viser det beløb, der er trukket fra din konto i danske kroner.

Originale bilag
Vi skal altid bede om at få fremsendt de originale bilag. Tag en kopi til dig selv inden du sender dem til os.

Bilag kan være:
• Sygdom: lægeerklæring/medicinsk rapport fra behandlende læge, kvitteringer fra læge, apotek og taxi.

• Feriekompensation: vedlæg lægeerklæring/medicinsk rapport fra behandlende læge samt kopi af faktura, der viser rejsens pris.

• Hjemkaldelse: sygejournal/kopi af dødsattest, oprindelige flybilletter.

• Sygeledsagelse/tilkaldelse: kvitteringer, der dokumenterer fortæring, hotel-, og transportudgifter.

• Forsinket fremmøde: evt. dokumentation for forsinkelsen og for ekstra omkostninger.

• Privatansvar/retshjælp: gerne fotos af skaden og dokumentation for det krav, som du er mødt med.

• ULYKKE/overfald: evt. politirapport, lægelig dokumentation

• Personlig sikkerhed: kvitteringer, der viser ekstra udgifter til hotel, fortæring og nødvendigheder.

• Lægelig fejlbehandling: al lægelig dokumentation fra behandlende læge(r)

Det er en god idé at kopiere skadeanmeldelsen, så du selv har et eksemplar. Denne vejledning udgør ikke en del af forsikringsbetingelserne og ændrer ikke forsikringstagers pligter eller rettigheder i forhold til forsikringsaftalen.

9. Underskrift
Husk at datere og underskrive skadeanmeldelsen.