Feriepartner forsikringsbetingelser

Læs forsikringsbetingelserne her.

 

1. Generelle bestemmelser

1. Hvem er forsikret?
Forsikringen omfatter personer nævnt i policen/præmieopkrævningen eller udlejningsbureauets bekræftelse samt eventuelle rejseledsagere - herefter kaldet sikrede. 
 

2. Hvornår begynder, og hvornår slutter forsikrin­gen? 
Forsikringen begynder fra betaling af deposi­tum/lejebeløb til udlejningsbureauet og indtil udlejningspe­riodens påbegyndelse. Feriehuslejer forsikrin­gen dækker dog frem til lejemålets ophør - dette gælder alene dækning 2 Afbrydelse, 3 Indbo-ansvar og 4 Lægevagt. 

2. Afbestillingsforsikring uden sekvrisiko

1. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når den planlagte gennemførelse af opholdet ikke er mulig, som følge af, at sikrede eller en risikoperson i forsikringsperioden rammes af en af nedenstående hændelser:

·Dødsfald.

·Alvorlig, akut sygdom

·Alvorlig tilskadekomst

·Akut forværring af bestående sygdom

·Vaccinationsintolerance

·Graviditet opstået i forsikringsperioden

·Betydelig skader på ejendom som følge af brand, naturbegivenheder eller hærværk

·Uventet opsigelse fra fuldtidsarbejde

·Påbegyndelse af nyt arbejde, såfremt personen ved bestilling af opholdet var uden arbejde og ar­bejdsformidlingen har godkendt rejsen


Risikopersoner er:


·Sikredes nære pårørende

·Person, der i sin varetægt har ikke-medrejsende mindreårige eller plejetrængende pårørende

2. Hvad dækker forsikringen?

1.Hvis opholdet ikke tiltrædes, dækker forsikringen de udgifter sikrede i henhold til lejeaftalen skal betale til udlejningsbureauet.

2. Ved forsinket fremmøde til opholdet , som følge af årsager nævnt under punkt 1 (Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?) dækker forsikringen de ubenyt­tede feriedage med rejsens pris pr. dag. Først ved ankomst efter kl. 12.00 betragtes feriedagen som ubenyttet.

3. Ved forsinket fremmøde på grund af en forsinkelse med offentlige transportmidler i mere end 2 timer, dæk­ker forsikringen de dokumenterede ekstraudgif­ter til påbegyndelse af rejsen - maksimalt op til udgif­terne ved afbestilling af hele rejsen.

3 Forhold i skadetilfælde
Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at sik­rede


1.straks efter forsikringsbegivenhedens indtræden afbestiller opholdet,

2.indsender lejekontrakten fra udlejningsbureauet,

3.fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring med diagnose (betales af forsikrede), samt at sik­rede på anmodning giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sik­rede søge læge på opholdsstedet inden afrej­sen. Ved dødsfald vedlægges dødsattest,

4.indsender opsigelsesbrev ved opsigelse fra fuldtidsar­bejde,

5.indsender en bekræftelse fra arbejdsformidlingen om accept af det bookede ophold såvel som den nye ansættelseskontrakt som bevis for det nye ar­bejdsforhold,

6.fra behandlende dyrlæge fremskaffer lægeerklæ­ring med diagnose (betales af forsikrede).


4 Undtagelse
Forsikringen dækker ikke forudbetalte udgifter til hotel- og transport i forbindelse med forsinket fremmøde.

3. Feriehuslejer forsikring

Udover dækningen under Afbestilling uden selvrisiko dækker forsikringen endvidere:

1. AFBESTILLING UDEN SELVRISIKO
Forsikringen dækker, når den planlagte gennemførelse af opholdet ikke er mulig, som følge af, at sikrede i forsikringsperioden rammes af en af nedenstående hændelser:

· Egen hund rammes af alvorlig akut syg­dom/tilskadekomst.

· Egen personbil forinden afrejsen bliver kaskoska­det i et sådant omfang, at køretøjet ikke er i trafikmæssig forsvarligstand, og repara­tion ikke kan færdiggøres inden lejemå­lets start.

§ 2 punkt 2, 3 og 4 er ligeledes gældende for denne dækning.


2. AFBRYDELSE

I tilfælde af afbrydelse af et ferieophold, som følge af årsager nævnt under § 2 punkt 1, dækker forsikringen de ubenyttede feriedage med rejsens pris pr. dag. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 udbetales erstatning fra dagen efter. Forsikringen dækker endvidere ikke-benyttet trans­port.

3. INDBO-ANSVAR

3.0 Forsikringssum
Forsikringen dækker med op til DKK 75.000 for skader på indbo opstået i forsikringsperioden. Skader på ruder, kummer og køkkenbordplader er dog alene dækket med op til DKK 8.000.

3.1 Dækningens omfang
Forsikringen dækker deterstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer samt køkkenbordpla­der.

3.2 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke

a) almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse,

b) tyveri begået af sikrede eller dennes gæster,

c) skader forvoldt af sikrede med forsæt,

d) skader fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beru­selse eller under selvforskyldt påvirkning af narkoti­ske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden,

e) skade forvoldt af husdyr. Denne undtagelse gælder ikke sikredes hund,

f) skader på cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, surfboards, kanoer og kajakker samt dele hertil,

g) kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad,

h) skade på swimmingpools og vandet heri.

3.3 Selvrisiko

Der betales DKK 500 i selvrisiko pr. skade.

3.4 Beregning af erstatning

a) Genstande, der dokumenteret, er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsva­rende nye genstande.

b) For genstande, der er mere 2 år gamle opgøres erstat­ningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % pr. be­gyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som mini­mum udgøre 20 % af nyværdi.

c) Gouda kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforrin­gelsen.

d) Gouda er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.

3.5 Anerkendelse er erstatningskrav
Gouda er alene forpligtet til at betale for udgifter, der er afholdt med Goudas godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af erstatningskrav, forpligter ikke Gouda. Ved at anerkende erstatningskravet, risikerer sikrede selv at skulle betale.

3.6 Forhold i skadetilfælde
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks anmelde dette til udlejningsbureauet vedlagt fornøden dokumenta­tion. Ved skade på indbo, skal sikrede ved­kende sig den pågældende skade.

3.7 Dobbeltforsikring
Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.

3.8 Regres
Såfremt en skade er omfattet af en tingsforsikring bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

4. LÆGEVAGT
Under lejemålet har sikrede adgang til Goudas 24 timers lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Sikrede kan, ved kontakt til Gouda Alarmcentral, få råd og vejled­ning om lægebehandling og medicin.

5. GENERELLE BESTEMMELSER
Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og Gouda om forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Gouda ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)

Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klage­skema,og der skal betales et mindre gebyr. Klage­skema kan rekvireres hos:

a)Gouda

b)Ankenævnet for Forsikring

c)Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf.: 41 91 91 91.

5.1 Værneting
Søgsmål mod Gouda kan anlægges ved sikredes eget hjemting eller ved Byretten eller Østre Landsret i Køben­havn, Danmark.

5.2 Definitioner

·Akut sygdom/tilskadekomst.Ved akut dækningsbe­rettiget sygdom/tilskadekomst forstås en nyopstået sygdom/tilskadekomst, en begrundet mis­tanke om en nyopstået sygdom, eller en uventet forvær­ring i en bestående eller kronisk sygdom.

·Indbo.Flytbare genstande, der normalt hører til feriehuset såsom musikanlæg, tv, video/DVD afspil­lere, malerier, ikke nagelfaste lamper, fastnettelefo­ner, haveredskaber, køkkenudstyr og løse tæpper.

·Rude- og kummedækning.Skade på bygningens rudeglas, glaskeramisk kogeplader, toiletkummer, cister­ner, håndvaske, spabadekar, boblebadekar og al­mindeligt badekar.

·Nære pårørende.Ved nære pårørende forstås ægte­fælle, samlever, børn, papbørn, plejebørn, børne­børn, forældre, papforældre, plejeforældre, bed­steforældre, søskende, papsøskende og plejesø­skende.

·Rejseledsager.En person, der har planlagt at del­tage i lejemålet sammen med sikrede.

·Rejsens pris pr.dag. Lejebeløbet divideret med opholdets varighed (rejsedag og hjemkomstdag betrag­tes som én dag).

Gouda Alarmcentral
Tlf.: (+45) 33 15 60 60
Fax: (+45) 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Tlf.: (+45) 88 20 88 20
Fax: (+45) 88 20 88 21
CVR-nr.: 33 25 92 47
E-mail: gouda@gouda.dk
Web: www.gouda.dk

En del af Gjensidige-gruppen

Forsikringsgiver:
Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217
Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

BEMÆRK
Når et uheld indtræder skal anmeldelse omgående ske til udlejningsbureauet. Efter notering af skadeanmeldelsen, videresender udlejningsbureauet anmeldelsen til Gouda, der foretager skadebehandlingen og udbetaler eventuel erstatning.

Stempelafgift berigtiges efter stempelloven