Forbrugerrådet på farlig rejse i Norden

29. januar 2008

 

Forbrugerrådet - med jurist Anne Dehn som talskvinde - har de seneste par dage været på en farlig kurs i deres bestræbelser på at nedtone konsekvenserne af ændringerne i Rejsesygesikringen.

Meget komplicerede regler

Forbrugerrådet - med jurist Anne Dehn som talskvinde - har de seneste par dage været på en farlig kurs i deres bestræbelser på at nedtone konsekvenserne af ændringerne i Rejsesygesikringen.

Forbrugerrådet har både vildledt forbrugerne med forkerte oplysninger og misforståelser via de trykte og elektroniske medier – og kritiseret forsikringsselskaberne for at anbefale deres kunder at tegne rej-seforsikring, hvis de skal på skiferie i Norge. 

Det er således med nogen undren, at man kan læse, at ændringerne i det gule sygesikringskort ”… stort set ikke betyder noget for rejser i Norden …” – og at ”reglerne er enkle og er til at overskue”, ifølge Forbrugerrådet. 

Hvem skal forbrugerne tro på - og hvad er sandt? Forbrugerrådet - eller de selskaber, som har rejse-forsikringer som speciale og som både kender de meget komplicerede regler - og behovet for forsik-ringsdækning på enhver destination verden over?

Forbrugerrådet skal jo bevise sin eksistensberettigelse og er derfor naturligt nok meget hurtigt oppe på barrikaderne i alle sammenhænge, hvor forbrugerne kan blive vildledt. Men denne gang skyder For-brugerrådet efter min vurdering klart forbi – endog uden at have sat sig ordentligt ind i tingene og i strid med klare facts og kendsgerninger.

At reglerne under Rejsesygesikringen og i Nordisk Konvention ikke er helt så enkle, står klart, når selv Forbrugerrådets egen jurist og ekspert, Anne Dehn, åbenlyst ikke selv har forstået dem. Mon det samme Forbrugerråd i øvrigt ville se mildt på, at forsikringsselskaberne begyndte at bruge formule-ringer i deres forsikringsbetingelser som ”… stort set ikke …” og førte sig frem overfor forbrugerne med at påstå, at regler man ikke selv kan forklare” er enkle og overskuelige”? 

Mere upræcis kan man vel ikke være, når det gælder juridiske forpligtelser eller en tolkning heraf. 

Man undres over, at Forbrugerrådet i denne sammenhæng vælger at spørge de generelle skadeforsik-ringsselskaber til råds - i stedet for at spørge de forsikringsselskaber, som er specialister inden for net-op rejseforsikringer. Hvad er rationalet bag? Det svarer jo til at spørge den lokale skomager om dekla-rationerne og kvaliteten på den lokale bagers brød. Meningsløst - og usagligt!

Faktum: Danskerne er ikke længere automatisk forsikret på rejser, heller ikke i Norden!

I den verserende debat er det vigtigt at slå fast én gang for alle, at hvor Rejsesygesikringen tidligere også dækkede hjemtransport fra de nordiske lande, så gør den det ikke mere.

Den såkaldte Nordiske Konvention dækker kun merudgifter ved lægeordineret hjemrejse til bopæls-landet, når den rejsende som følge af sygdommen må benytte en dyrere rejsemåde end oprindelig planlagt.

Nordisk Konvention indebærer således altid en egenbetaling og dækker altså ikke, hvis den rejsende udskrives som rask til fortsat ophold og en senere, evt. dyrere hjemrejseform end planlagt - eller hjemrejseudgifter såfremt sygdommen har bevirket, at den planmæssige hjemrejse er forpasset.

Ligeledes er der ingen dækning for pårørende - og der er ingen serviceordning i form af alarmcentral eller lægevagt tilknyttet.

Rejseforsikring i Norden

Har man som rejsende i Norden behov for en rejseforsikring?

Svaret er et klart ja, da denne rejseforsikring kan sikre de rejsende:

• 24/7/365 Alarmcentral, som sørger for lægelig rådgivning og hjemtransport
• Ubegrænset hjemtransportdækning, herunder egenbetaling under Nordisk Konvention
• Indhentning af rejserute eller hjemrejse efter hospitalsophold
• Dækning for pårørendes forbliven på stedet eller ved hjemrejse
• Dækning for tandbehandling og fysioterapi
• Øvrige relevante dækninger såsom Ulykke, Ansvar, Eftersøgning og Redning, Krisehjælp mv.
• Dækning for Bagage og Feriekompensation, hvis det ønskes

I den konkrete sammenhæng føler vi os som specialselskab forpligtet til at råbe ”vagt i gevær” - og råde forbrugerne til at kontakte et forsikringsselskab, som både kan rådgive om risiko og forsikrings-dækning - og som kan levere sikkerhed i form af en rejseforsikring, som dækker den enkelte rejsendes behov og som giver tryghed gennem egen alarmcentral.