Betingelser for Udstationeringsforsikring

Her kan du læse eller downloade Gouda Udstationeringsforsikring - betingelser nr. 775.

Download forsikringsbetingelser nr. 775 (PDF) for Udstationeringsforsikring

Afsnit A: Fællesbetingelser

1.1 Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringen dækker de personer, der er anført på policen, under udstationering samt under rejser, såfremt Rejsedækning er valgt.

1.2 Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i det geografiske område, der er anført på policen. Det betyder, at forsikringen også dækker i den forsikredes hjemland, hvis forsikrede er på midlertidigt ophold der. Se dog pkt. 20.1 Indbo og pkt. 21.1 Rejsedækning.

1.3 Hvornår træder forsikringen i kraft?
Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af forsikredes police.

1.3.1 Gouda afgør på grundlag af begæring og helbredsoplysninger, om forsikringen kan antages og på hvilke vilkår.

1.3.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader hjemlandet for at tage ophold i bopælslandet, og med de vilkår, som er gældende, når begæringen er endeligt vurderet. Forsikringen dækker dog tidligst fra ikrafttrædelsestidspunktet, som ikke kan være, før Gouda har modtaget begæringen og antaget forsikringen.

1.4 Forsikringens varighed og opsigelse
1.4.1 Forsikringen er 1-årig og fortløbende, indtil en af parterne skriftligt opsiger den med mindst 1 måneds varsel.

1.4.2 Forsikringen ophører ved forsikredes hjemkomst til hjemlandet.

1.4.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling, der foretages, efter at dækningen er ophørt. Det gælder uanset årsagen til ophøret.

1.4.4 Efter enhver anmeldt skade kan såvel Gouda som forsikringstageren opsige forsikringen med én måneds varsel inden for 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt, eller en skade er afvist som ikke dækningsberettiget.

1.5 Forsikringssummer
1.5.1 De forsikringssummer for de enkelte dækninger, der er anført i policen og i betingelserne, danner grænsen for Goudas erstatningspligt for alle de i forsikringsåret indtrædende forsikringsbegivenheder under de respektive dækninger.
Forsikringssummerne er pr. forsikrede person pr. forsikringsår, medmindre andet er anført i betingelserne eller policen.

For dækningerne privatansvar, sikkerhedsstillelse, indbo og forsinket fremmøde er forsikringssum-merne pr. police pr. år.

For dækningerne bagage og bagageforsinkelse er forsikringssummen pr. skadetilfælde pr. police.

1.5.2 Ved et sygdoms- eller skadetilfælde danner forsikringssummen på tidspunktet for sygdommens eller skadetilfældets opståen også den højeste grænse for selskabets erstatningspligt for skaden eller lidelsen uanset om denne strækker sig over flere år, også ved en eventuel fornyelse af forsikringen.

1.6 Forsikredes oplysningspligt
1.6.1 Forsikrede er forpligtet til at give Gouda de oplysninger – herunder lægelige oplysninger, som Gouda anser for nødvendige for at vurdere, om forsikringen kan antages.

1.6.2 Lægelige oplysninger vil blive behandlet med fuld diskretion.

1.6.3 Hvis de afgivne helbredsoplysninger er mangelfulde eller urigtige, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde i henhold til gældende Lov om Forsikringsaftaler i Danmark. Samtidig kan forsikrings-forholdet tages op til revurdering.

1.6.4 Ændres ansøgerens helbredstilstand efter helbredsoplysninger er afleveret, og før forsikringen træder i kraft, er forsikringstager og/eller forsikrede forpligtet til straks at oplyse Gouda herom.

1.6.5 Adresseændring skal straks meddeles Gouda.

1.7 Ved skade
1.7.1 Goudas læge har ret til at søge oplysninger om forsikredes helbredstilstand og behandling hos de læger og hospitaler, der har behandlet den forsikrede, og til om nødvendigt at drøfte forhold med disse, som er oplyst over for Gouda.Gouda garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. Forsikrede er på anmodning forpligtet til at underskrive en såkaldt ”medical release”.

1.7.2 Gouda har ret til at kræve, at forsikrede lader sig undersøge af Goudas læge eller en læge udpeget af Gouda. Ved dødsfald har Gouda ret til at kræve obduktion. Gouda vil i så fald betale alle omkostninger til dette. Såfremt de efterladte modsætter sit obduktion, fortabes retten til erstatning.

1.7.3 Afsnit B ”Forhold i skadetilfælde” udgør en integreret del af disse forsikringsbetingelser, og proce-durerne i dette afsnit skal følges.

1.8 Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke, såfremt skadetilfældet er fremkaldt af forsikrede:

1.8.1 Ved forsæt og grov uagtsomhed.

1.8.2 Under påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte.

1.8.3 Under selvforskyldt beruselse, hvor beruselsen er årsag til skaden.

Forsikringen dækker endvidere ikke:

1.8.4 Såfremt skaden er sket under udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, skihop eller svæveflyvning, under udøvelse af professionel sport eller træning hertil.

1.8.5 Piloter og Co-piloter under flyvning.

1.8.6 Under forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner.

1.8.7 Skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæg-gelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed.

1.8.8 Skader opstået direkte eller indirekte som en følge af brug af radioaktivt materiale.

1.8.9 Medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv.

1.8.10 Skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog sådanne skader indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, jf. 1.88.11, medmindre der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder.

1.8.11 Dækningen gælder maksimalt i 3 måneder fra landet eller området for første gang klassificeres som krigszone. Efter at landet ikke længere klassificeres som krigszone, begynder en ny 3 måneders periode såfremt landet derefter igen klassificeres som krigszone.

1.9 Præmiens betaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
Stempelafgift til staten beregnes i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien.
Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse.

Betales præmien ikke, sender Gouda en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter afsendelse af påmindelsen.
Hvis Gouda har udsendt en sådan påmindelse, er Gouda berettiget til at opkræve et ekspeditions-gebyr.

1.10 Ankenævnet for Forsikring
Hvis forsikrede ikke er tilfreds med Goudas afgørelse i en skadesag eller med andre forhold vedrørende forsikringen, kan der, for så vidt angår den private rejsedækning, klages til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00-13.00)

Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos:
• Gouda Rejseforsikring
• Ankenævnet for Forsikring
• Forsikringsoplysningen

1.11 Forsikringsaftalen og lovvalg
For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelserne og gældende Lov om Forsik-ringsaftaler i Danmark, i det omfang at loven ikke er fraveget.
Tvister, der udspringer af denne forsikring, skal afgøres ved dansk ret.

1.12 Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring.
Erstatning i henhold til dækningerne for 11. Heltidsulykke og 12. Ekstra heltidsulykke bliver imidlertid ikke begrænset af anden etableret forsikring. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.13 Other insurance
If, at the time that loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.14 Overdragelse af erstatningskrav
Ingen kan uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

1.15 Regres
I tilfælde af udbetalinger i henhold til denne police indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder i så henseende. Gouda er berettiget til at søge regres hos tredjemand, i det omfang at Gouda har udbetalt erstatning. Omkostninger i forbindelse med eventuelle regressøgsmål dækkes af Gouda.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.16 Rights of subrogation
The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured Person against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate.

The underwriter may at its own expense take over the Insured Person’s rights against third parties to the extent of its payments made. The insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured Person. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.17 Værneting
Søgsmål mod Gouda Rejseforsikring skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret.

Afsnit B Forhold i skadetilfælde

Dersom forsikrede kommer i en akut situation, der vedrører denne forsikring, rettes henvendelse til Goudas alarmcentral.Alarmcentralen har åbent 24 timer i døgnet – 365 dage om året:

Goudas alarmcentral
Telefon: +45 33 15 60 60
Telefax: +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Hos Goudas alarmcentral kommer du i kontakt med en medarbejder, som assisterer dig. Hvis det drejer sig om en sygdom eller ulykke, står læger parat til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Det er vigtigt at følge de anvisninger, som Goudas læge eller Goudas alarmcentral giver dig.

Inden du ringer til Goudas alarmcentral, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er f.eks.: policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på opholdssted (læge, hospital m.v.), diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse på pårørende. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe dig.

Ønsker du råd eller vejledning før, under eller efter udstationeringen, er du velkommen til at henvende dig til alarmcentralen og naturligvis også til Gouda:

Gouda Rejseforsikring
Telefon: +45 88 88 81 40
Telefax: +45 88 20 88 21
E-mail: erhverv@gouda.dk

Nedenfor redegøres for, hvordan du skal forholde dig i skadetilfælde, og hvilken dokumentation der skal indhentes og fremvises, når der kræves erstatning i henhold til policen.

Bagageforsinkelse
Når din bagage er forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse, en såkaldt ” PIR-rapport ”. Sammen med denne skal du efter hjemkomst fremsende originalkvitteringer for erstatningskøb, originale flybilletter, bagage-mærker og dokumentation for modtagelse af bagage.

Bagageskader
Ved tyveri, røveri etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du omgående anmelder episoden til det lokale politi. Dersom skaden er sket, medens bagagen har været i transport /luftfartselskabets varetægt, skal du omgående anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation for denne anmeldelse. Hvis skaden medfører akutte problemer, skal du straks kontakte alarmcentralen. I ikke-akutte tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest til Gouda. Du bedes sammen med skadeanmeldelsen vedlægge original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndigheder samt dokumentation for værdien af de stjålne eller beskadigede effekter.

Dødsfald
Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Derefter vil personalet her i samråd med de pårørende og relevante myndigheder sørge for det fornødne.

Eftersøgning og redning
Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Goudas alarmcentral kontaktes herefter hurtigst muligt. Goudas alarmcentral vil foretage det fornødne – eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder.

Erstatningsperson
Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at forsikrede giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler.

Evakuering
Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, kontaktes Goudas alarmcentral, som vil forestå evakueringen – eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Goudas alarmcentral, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig.

Flyforsinkelse
Følgende dokumenter indsendes snarest muligt: Skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra flyselskabet af forsinkelsen, de originale forudbetalte regninger samt original-regninger vedrørende de afholdte omkostninger.

Forsinket fremmøde
Så snart du ved, at du ikke kan nå det planlagte transportmiddel, skal du kontakte Gouda alarmcentral og oplyse, hvor du har købt billetten. Gouda alarmcentral vil herefter i samarbejde med rejsebureauet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ tilsvarende transport.

Hjemkaldelse
Kontakt alarmcentralen omgående og få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemrejse. Er dette tilfældet, vil alarmcentralen arrangere ekstraordinær hjemrejse. Hvis forsikrede ifølge aftale selv arrangerer hjemrejsen, eller dersom der har været andre dækningsberettigede udlæg, bedes du snarest muligt indsende skadeanmeldelse sammen med relevante bilag.

Hospitalsindlæggelse
Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitals-indlæggelsen. Alarmcentralen kan bl.a. sørge for, at der om nødvendigt stilles betalingsgaranti over for det hospital, der behandler forsikrede.

Lægebehandling
Har du været under behandling hos en praktiserende læge, kan du bede den praktiserende læge sende regningen til Gouda. Du kan også selv betale den praktiserende læge for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda til refusion. Gouda kan om fornødent stille garanti over for den behandlende læge. Skadeanmeldelsen skal uanset betalingsmåde indsendes snarest muligt. Husk under alle omstæn-digheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuel ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebe-handling og medicin.

Overfald
Du bedes orientere Gouda snarest muligt. Det er en betingelse for dækning, at over-faldet uden ophold anmeldes til det lokale politi, og at forsikrede snarest muligt indhenter læge-erklæring. Skadeanmeldelse indsendes snarest muligt.

Privatansvar
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, herunder:
a) en nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet.
b) navn og adresse på alle implicerede personer.
c) oplysning om, hvorvidt der kan være andre forsikringer, der dækker den samme
hændelse.
d) vidneerklæringer.
e) specificeret opgørelse af kravet.

Husk, at du aldrig må anerkende erstatningspligt!

Sikkerhedsstillelse
Alarmcentralen skal kontaktes omgående. Endelig afslutning af en sikker-hedsstillelse vil typisk foregå efter hjemkomst ved tilbagebetaling af beløbet.

Sygdom eller ulykke
Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at forsikrede giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler.

Sygeledsagelse og tilkaldelse
Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at forsikrede giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler.

Sygetransport
Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor sygetransport kan komme på tale.
Goudas eller alarmcentralens læge vil herefter i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en sygetransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal gennem-føres.

Afsnit C. Generelle forsikringbetingelser

2 Sygdomsdækning

2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

I tilfælde af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst opstået i forsikringstiden dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til:

2.1.1 Behandling af somatiske (fysiske) lidelser under hospitalsindlæggelse eller i ambulant regi.

2.1.2 Hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling efter hospitalets normale takster, hvor dette er lægeligt nødvendigt.

2.1.3 Hospitalsindlæggelse med værelse og kost efter normale takster for tosengsstue (semiprivat værelse) eller hospitalsindlæggelse med værelse og kost med op til DKK 10.000 pr. dag.

2.1.4 Lægeordineret receptpligtig medicin.

2.1.5 Levering af screenet blod, såfremt Goudas læge skønner, at forsikrede befinder sig i et risikoområde.
Overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod.

2.1.6
Behandling af psykiske lidelser, herunder eventuel indlæggelse på hospital eller anden behandlings-institution med op til i alt DKK 150.000 pr. forsikringsår. Det er en betingelse, at:

a) der foreligger ordination fra den behandlende speciallæge i psykiatri, og
b) omfanget af behandlingen godkendes af Goudas læge, inden denne iværksættes.

2.1.7 Lægeordineret behandling af psykiske lidelser, når denne foretages af psykolog med op til 20 behandlinger pr. forsikringsår. Det er en betingelse for dækning, at arten og omfanget af behandlingen godkendes af Goudas læge, inden behandlingen påbegyndes.

2.1.8 Fysioterapi, kiropraktisk behandling og/eller akupunktur med op til 20 behandlinger pr. forsikringsår.

2.1.9 Nødvendige, dokumenterede udgifter til taxitransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet dækkes pr. skadetilfælde med maksimalt 5.000 kr.

2.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:
2.2.1 Sygdom eller tilskadekomst opstået før forsikringens ikrafttræden, herunder akut forværring, komplikationer og følgesygdomme i forbindelse hermed.

2.2.2 Hospitalsindlæggelse i tilfælde, hvor ambulant behandling kan foretages på lægelig forsvarlig måde.

2.2.3 Graviditetsundersøgelser, fødsel og behandling af sygdom som følge af graviditet, herunder for tidlig fødsel.

2.2.4 Behandling for barnløshed, svangerskabsforebyggelse, provokeret abort eller behandling af følge-sygdomme eller komplikationer i forbindelse med disse.

2.2.5 Aids, forstadier til aids samt enhver mulig sygdom, følge eller komplikation i forbindelse med disse tilfælde.

2.2.6 Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, der opstår som en direkte eller indirekte følge af forsikredes misbrug af medicin samt bevidst overdosering af samme. Dermed dækkes heller ikke udgifter i forbindelse med selvmord og selvmordsforsøg.

2.2.7 Tandbehandling.

2.2.8 Plastikkirurgiske og kosmetiske operationer, behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre de er nødvendiggjort af en tilskadekomst, som kræver hospitals-behandling 24 timer efter tilskadekomstens indtræden.

2.2.9 Proteser og høreapparater, medmindre det er en førstegangsanskaffelse som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst.

2.2.10 Briller og kontaktlinser.

2.2.11 Vaccinationer og helbredsundersøgelser samt pleje-, rekreations- og kurophold, uanset at forsik-rede er indlagt på hospital.

2.2.12 Eksperimentel/palliativ sygdomsbehandling der ikke tilbydes via det danske sundhedsvæsen.

2.2.13 Lægebehandling, der ikke er godkendt af de nationale sundhedsmyndigheder.

2.2.14 Alternative behandlingsformer, herunder naturmedicin, homøopati, kinesiologi og lign.

3. Sygetransport

3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Dersom forsikrede rammes af alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der er omfattet af sygdomsdækningen, og Goudas læge, eventuelt i samråd med lokal behandlende læge, vurderer, at der er behandlingssvigt på stedet, dækker forsikringen rimelige udgifter til:

3.1.1 Ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inkl. ambulancefly, forudsat at det er godkendt af Gouda).

3.1.2 Transport til nærmest egnede behandlingssted, såfremt Goudas læge vurderer, at transporten er nødvendig og forsvarlig, herunder om nødvendigt udgifter til ledsagelse ordineret af Goudas læge.

3.1.3 Indhentning af fastlagt rejserute eller returrejse til forsikredes faste adresse i bopælslandet senest 14 dage efter endt behandling (maksimalt fly på økonomiklasse).

3.2 Transport ved dødsfald til en bedemand i bopæls- eller hjemlandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger som f.eks. balsamering og zinkkiste. Dersom forsikrede eller de pårørende måtte ønske kremering og/eller begravelse på stedet, dækker forsikringen udgifter hertil med op til DKK 15.000. Gouda kan dog kræve, at afdøde transporteres til hjemlandet med henblik på obduktion.

3.3 Det praktiske arrangement af sygetransport
Alarmcentralen står for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget sygetransport. Arrangerer forsikrede selv en sygetransport uden at kontakte Gouda eller alarmcen-tralen, dækkes udgifter hertil alene, dersom Goudas læge anser transporten for nødvendig og forsvarlig og maksimalt med et beløb, der svarer til de udgifter, Gouda ville have haft i forbindelse med en lignende transport.

3.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter:

3.4.1 Til transport som følge af forsikredes frygt for smittefare, se dog pkt. 8.2.

3.4.2 I forbindelse med en transport arrangeret af forsikrede, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet transporten.

4. Lægelig fejlbehandling

4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Skadetilfælde omfattet af dækningen sygdom eller fødsler og graviditetsundersøgelser.

4.1.1 Forsikringen dækker erstatning ved lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om patientforsikring §§ 2-8 og erstatningens størrelse efter gældende dansk lov om erstatningsansvar med op til DKK 1.000.000.

5. Sygeledsagelse og tilkaldelse

5.1. Hvem dækkes udgifter for?

2 personer efter forsikredes valg.

5.2  Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde, hvor forsikrede hospitalsindlægges eller det, der kan sidestilles hermed, eller afgår ved døden som følge af sygdom eller tilskadekomst, som er dækningsberettiget i henhold til dækning
2. Sygdomsdækning eller 7. Ekstra sygdomsdækning, dækker forsikringen:

5.2.1. Rimelige udgifter til transport sammen med forsikrede og/eller ud til forsikrede, samt:

5.2.2  Rimelige udgifter til ophold, fortæring og lokaltransport med op til i alt DKK 2.000 pr. døgn i op til 30 dage for samtlige ledsagere/ tilkaldte, der efter aftale med Gouda følger med og/eller kaldes ud til og bliver hos forsikrede. Ved privat indkvartering yder forsikringen et tilskud på DKK 300 pr. person pr. døgn.

5.2.3. Udgifter til en relevant rejseforsikring i Gouda til forsikredes ledsagere/tilkaldte.

Forsikringen dækker herefter rimelige udgifter til:

5.2.4 Ledsagernes/de tilkaldtes returrejse (maksimalt fly på økonomiklasse) til egen bopæl, når ledsagel-sen ikke længere er påkrævet.

5.3. Særlig bestemmelse ved tilkaldelse
Forsikringen dækker kun tilkaldelse, såfremt behandlende læge og Goudas læge vurderer, at forsik-rede vil være hospitalsindlagt i mindst 3 døgn.

6. Krisehjælp

6.1.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at forsikrede udsættes for:

a) en større ulykke
b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer
c) en naturkatastrofe
d) en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand
e) en gidseltagning

Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.
Røveri, overfald og trusler skal af forsikrede straks anmeldes til nærmeste politi, og dokumentation herfor skal foreligge ved anmeldelse over for Gouda ved hjemkomsten til Danmark.

6.2 Evakuering
6.2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendige udgifter til transport, og til hotelophold, fortæring, tøj, lokal transport m.v. i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til Danmark i tilfælde af at:
a) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af aktuel krig eller
krigslignende tilstande eller på grund af overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende
tilstande i det land, hvor forsikrede opholder sig.
b) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af aktuelle terroraktioner eller
overhængende fare for terroraktioner.
c) Udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering på grund af naturkatastrofer
eller overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor forsikrede opholder sig.
d) Statens Seruminstitut på grund af livstruende epidemier anbefaler evakuering fra det område,
hvor forsikrede opholder sig.

Det er ovenstående myndigheders anbefalinger, der lægges til grund for Goudas beslutning om, hvornår evakueringen er dækket, samt hvor nærmeste sikre destination er.

6.3 Begrænsning i dækningen
6.3.1 Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker forsikrede på dette tidspunkt ikke at tage mod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen.

6.4 Forsikringen dækker ikke
6.4.1 Hvis der allerede på tidspunktet for sikredes indrejse i et område er anbefalet eller foretaget evakuering.

6.5 Eftersøgning og redning

6.5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
6.5.2 Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og redning af den eftersøgte.
Det er en forudsætning for dækning at:

a) Hændelsen er anmeldt til det lokale politi/den lokale myndighed, og at eftersøgningen/redningen
er iværksat af disse eller af Udenrigsministeriet.
b) Gouda Alarmcentral kontaktes omgående, når en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og
at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf.

6.6 Begrænsning i dækningen
6.6.1 Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales i ét skadetilfælde, begrænset til DKK 300.000.

6.6.2 Der ydes alene dækning, dersom den eftersøgte er forsikringstager hos Gouda. Dersom flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne efterfølgende ligeligt på antallet af eftersøgte.

6.6.3 Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikringstager har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt – uanset årsagen til ønsket om kontakt.

6.6.4 Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum DKK 2.500 pr. skadetilfælde.

6.7 Forsikringen dækker ikke
6.7.1 Vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med efter-søgningsopgaver.

6.7.2 Eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen.

6.7.3 Eftersøgningsbehov forårsaget af, at forsikrede har udvist grov uagtsomhed.

6.7.4 Eftersøgning af forsikringstagere med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten.

6.7.5 Eftersøgning af forsikringstagere, der har fået stillet en terminal diagnose.

6.7.6 Eftersøgning af personer, der bliver væk, mens de udøver professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition.

6.7.7 Omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring.

6.8 Dækning ved terror
6.8.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
6.8.1.1 I tilfælde hvor forsikrede rammes direkte af terror i form af bombeangreb, angreb med kemiske eller biologiske våben, flykapring eller anden form for terror, dækkes nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport af forsikrede til Danmark (herunder om nødvendigt med ambulancefly), forudsat at Goudas læge skønner, at hjemtransport er nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

6.9 Dækning for gidseltagning
6.9.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
6.9.1.1 Forsikringen dækker i tilfælde hvor forsikrede har været holdt som gidsel:
a) Nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport af den forsikrede til Danmark (herunder om
nødvendigt med ambulancefly), forudsat at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og
at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.
b) Ekstraudgifter til ophold på hotel, lokal transport og fortæring.
c) Forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens forsikrede
bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikrings-
periode
og varer indtil forsikredes hjemkomst til Danmark – dog maksimalt 14 dage efter, at
den forsikrede er blevet frigivet.

6.9.2 Forsikringen dækker ikke
6.9.2.1 Udgifter til efterforskning af en gidseltagning.

6.9.2.2 Udgifter til løsesum.

6.9.2.3 Enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder.

6.10 Dækning ved tilbageholdelse i forbindelse med krig
6.10.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
6.10.1.1. Forsikringen dækker i tilfælde hvor forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig med:
a) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport.
b) Nødvendige ekstraudgifter til fortæring med op til DKK 500 pr. døgn.

6.10.2 Begrænsning
6.10.2.1 Denne dækning ophører 3 måneder efter, at forsikrede første gang bliver tilbageholdt.

7. Ekstra sygdomsdækning

7.1. Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til:

7.1.1 Vaccinationer og helbredsundersøgelser med op til DKK 2.000 pr. forsikringsår.
Vaccinationer før afrejsen er ikke dækket af forsikringen.

7.1.2 Fødsel med op til DKK 150.000, dog forudsat at forventet fødselstidspunkt ligger senere end 44 uger efter forsikringens ikrafttræden.

7.1.3 Graviditetsundersøgelser, der kan foretages ambulant, dersom forventet fødselstidspunkt ligger senere end 44 uger efter forsikringens ikrafttræden, med op til DKK 15.000 pr. forsikringsår.

7.1.4 Børn født i forsikringstiden med forventet fødselstidspunkt mere end 44 uger efter moderens forsikrings ikrafttræden.
Den første måned efter fødslen dækkes alle behandlingsudgifter, der vedrører barnet, på moderens forsikring og af hendes forsikringssum.

Herefter tegnes særskilt forsikring for barnet uden afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringen kan ikke tegnes med højere forsikringssum end den, som på fødselstidspunktet gælder for moderens forsikring.

I de følgende 11 måneder dækker barnets forsikring uanset pkt. 2.2.1 udgifterne til behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme. Udgifter til behandling heraf, der pådrages efterfølgende, dækkes med op til DKK 150.000 af barnets forsikringssum pr. forsikringsår.
 
8. Valgfri sygetransport

8.1  Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Hvis forsikrede skal hospitalsindlægges som følge af alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst omfattet af sygdomsdækningen og opstået i denne dæknings løbetid, dækker forsikringen rimelige udgifter til:

8.1.1 Transport til et egnet behandlingssted inden for bopælslandet eller til hjemlandet efter forsikredes eget ønske.

8.1.2 Returrejse til forsikredes faste adresse i bopælslandet senest 14 dage efter endt behandling.

9. Opholdsudgifter i forbindelse med ambulant behandling på hospital

9.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Hvis forsikrede tager ophold på hotel eller lignende uden for sin bopælsadresse for at følge ambu-lant behandling på hospital i forbindelse med alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der i øvrigt er omfattet af sygdomsdækningen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold med op til DKK 1.200 pr. døgn i den tid, behandlingen foregår. Ved privat indkvarte-ring yder forsikringen et tilskud på DKK 300 pr. døgn.

10. tandbehandling

10.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
10.1.1 Forsikringen dækker 80 % for hver af følgende behandlinger: Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning pr. tand, rodbehandling pr. tand, tandudtrækning, og røntgenundersøgelse – dog tidligst 4 uger efter forsikringens ikrafttræden. Desuden dækkes tandregulering for børn under 18 år – dog tidligst 3 måneder efter forsikringens ikrafttræden.

10.1.2 Endvidere erstattes stifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinner, paradontalbehandlinger og lignende med maksimalt DKK 1.500 pr. tand, og broarbejde refunderes med DKK 1.500 pr. led – dog tidligst 3 måneder efter forsikringens ikrafttræden.

10.1.3 Den maksimale erstatning udgør DKK 15.000 pr. forsikringsår.

10.2 Særlig bestemmelse
Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde i følgende tilfælde:

10.2.1 Hvis forsikredes tænder ud fra en tandlæges vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed.

10.2.2 Hvis det efter en tandlæges vurdering kan konstateres, at behandlingen kunne have været undgået, da årsagen til forsikredes dårlige tænder ligger forud for forsikringens ikrafttræden.

10.2.3 Det er en betingelse for dækning, at arten og omfanget af behandlingen godkendes af Goudas tandlæge, inden behandlingen påbegyndes.

10.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) andre udgifter til tandbehandling end de i pkt. 10.1.1. og 10.1.2 nævnte.
b) kosmetiske behandlinger
c) transportudgifter i forbindelse med behandlinger.

11. Heltidsulykke

11.1 Hvad dækker forsikringen?
Rammes forsikrede i forsikringstiden af et ulykkestilfælde, giver forsikringen ret til følgende udbetalinger.

11.2 Dødsfaldserstatning
11.2.1 Når et ulykkestilfælde direkte medfører den forsikredes død inden for 3 år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.

11.2.2 Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Gouda udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatningen med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling.

11.3 Invaliditetserstatning
11.3.1 Forsikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 5 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når forsikredes helbredstilstand ikke forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden.

11.3.2 Méngraden fastsættes efter den medicinske méngrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens ménta-bel uden hensyn til forsikredes erhverv.

11.3.3 Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.

11.3.4 Méngraden kan ikke overstige 100 %, uanset at flere legemsdele ved samme ulykkestilfælde rammes af varigt mén. En invaliditet, der var til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning.

11.3.5 Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller skal have nye briller, dækkes rimelige udgifter til første gangs anskaffelse.

11.3.6 En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

11.4 Begrænsninger i dækningen
11.4.1 Hvis forsikrede på ulykkestidspunktet er under 18 år, reduceres forsikringssummen for dødsfald til DKK 25.000.

11.4.2 For personer over 65 år dækker forsikringen under invaliditet med halvdelen af de for dækningen tegnede summer.

11.4.3 For personer over 75 år dækker forsikringen ved dødsfald med halvdelen af den for dækningen tegnede sum.

11.4.4 I det tilfælde at den forsikrede er omfattet af flere ulykkesforsikringer tegnet i et hvilket som helst af Goudas kontorer, søster- eller datterselskaber, er den samlede erstatning ved et ulykkestilfælde begrænset til DKK 10.000.000 ved død og DKK 20.000.000 ved invaliditet.

11.4.5 Ved skader opstået under skiløb eller dykning med brug af trykflasker er forsikringssummen maks. DKK 1.000.000 uanset den tegnede forsikringssum.

11.5 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke invaliditet eller dødsfald som følge af:

11.5.1 Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller er forværret ved et ulykkestilfælde.

11.5.2 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstø-dende sygdom.

11.5.3 For ulykkestilfælde indtruffet under luftfart omfatter forsikringen kun ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer.

11.5.4 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.

11.5.5 Udgifter til behandling af tandskader.

11.6 Hvilke personer modtager erstatningen?
Dersom forsikrede afgår ved døden, udbetales forsikringssummen, medmindre andet er aftalt med Gouda, til forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, forsikredes børn eller, hvis sådan-ne ikke forefindes, forsikredes samlever, der har været registreret på samme adresse som forsik-rede det sidste år før dødsfaldet eller, hvis en sådan ikke findes, forsikredes arvinger.

Invaliditetserstatning udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetalingen, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.

12. Ekstra ulykkesdækning

12.1 Hvad dækker forsikringen?
12.1.1 Forsikringen dækker endvidere:

12.1.2 Invaliditet: Erstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikrings-summen. Ved skadetilfælde sket under udøvelse af dykning med iltflasker eller skisport er denne bestemmelse ikke gældende.

12.1.3 Tandskade: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til første færdig behandling af en tandskade, der indtræder som direkte følge af et ulykkestilfælde i forsikringstiden. Tyggeskader dækkes med op til DKK 10.000 pr. forsikringsår.

Bemærk
Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlæges vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed, eller det efter en tandlæges vurdering kan konstateres, at skaden kunne have været undgået, da årsagen til forsikredes dårlige tænder ligger forud for forsikringens ikrafttræden.

12.1.4 Tab af erhvervsevne: Hvis et ulykkestilfælde, efter forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, medfører varig nedsættelse af sikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har sikrede ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Erhvervsevnetaget opgøres i henhold til Erstatningsansvars-lovens § 5, og er forsikredes erhvervsevnetab mindst 15 %, har forsikrede ret til erhvervsevnetabs-erstatning på 25 % af den invaliditetserstatning, som udbetales i henhold til 12.6.

12.1.5 Forsikringen dækker invaliditet som følge af en tropesygdom eller øjensygdom opstået på rejse. Invaliditeten fastsættes efter samme retningslinier som ved et ulykkestilfælde. Dersom sygdommen forværres løbende, fastsættes endelig erstatning i henhold til den invaliditet, der konkret var til stede på 3-årsdagen for sygdommens opståen. Det er en betingelse, at forsikrede har fulgt WHO’s anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse ved rejse til det pågældende land.

12.1.6 Méngraden/erhvervsevnetabets størrelse Jf. afsnit 11 og 12 skal, hvis forsikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem forsikrede og Gouda.

13. Overfald

13.1 Hvad dækker forsikringen?
Hvis forsikrede i forsikringstiden udsættes for forsætligt overfald med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for:

• tabt arbejdsfortjeneste
• helbredelsesudgifter
• andet tab
• godtgørelse for svie og smerte
• tort

som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Lov om Erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. Hvis forsikrede i forsikringstiden bliver overfaldet af en person med døden til følge, dækker forsikringen rimelige begravelsesudgifter, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retsprak-sis i henhold til Lov om Erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark.

13.2 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:

13.2.1 Hvis forsikrede uden rimelig grund har udsat sig selv for overfald.

13.2.2 Hvis skaden er opstået i forbindelse med en strafbar handling udført af forsikrede.

13.2.3 Udgifter til begravelse, såfremt disse udgifter afholdes under dækningen Sygdom.

13.2.4 Tingskade som følge af et overfald.

14. Rejselivs/sygdomsinvaliditet

14.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Dækningen giver en økonomisk kompensation, dersom forsikrede, på grund af sygdom opstået i forsikringsperioden, pådrager sig varigt mén.

Afgår forsikrede ved døden i forsikringsperioden, giver dækningen en økonomisk kompensation til forsikredes efterladte. Erstatningen ydes kun som følge af sygdom.

14.2 Sygdomsinvaliditet
14.2.1 Såfremt en sygdom, som er opstået i forsikringsperioden, har medført et varigt mén på mindst 5 %, giver forsikringen ret til invaliditetserstatning. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbreds-tilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig væsentligt længere, dog senest 3 år efter sygdommens opståen.

14.2.2 Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv.

14.2.3 Invaliditetserstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikrings-summen.

14.2.4 Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige
100 %. En før sygdommen tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.

14.2.5 En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

14.2.6 Sikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

14.3 Dødsfaldserstatning
14.3.1 Afgår forsikrede ved døden i forsikringsperioden, uden at der er tale om et ulykkestilfælde, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.

14.4 Hvilke personer modtager erstatningen?
Invaliditetserstatningen udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.

Dersom forsikrede afgår ved døden, udbetales forsikringssummen, medmindre andet er aftalt med Gouda, til forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, forsikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, forsikredes samlever, der har været registreret på samme adresse som forsikrede det sidste år før dødsfaldet eller, hvis en sådan ikke findes, forsikredes arvinger.

14.5 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
14.5.1 Personer, som ikke er fyldt 8 år

14.5.2 Personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år.

14.5.3 Skader, der er omfattet af pkt. 11. Heltidsulykke.

15. Privatansvar

15.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:

15.1.1 Beløb, som forsikrede, er forpligtet til at betale på grund af det erstatningsansvar, forsikrede ifalder uden for kontrakt for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder.

15.1.2 Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Gouda.

15.1.3 Forsikrede må ikke anerkende erstatningspligt eller godkende et erstatningskrav. Manglende overholdelse af dette krav kan føre til, at forsikrede mister sine rettigheder under denne police. Gouda skal omgående informeres om forsikringsbegivenheden og vil herefter træffe bestemmelse om sagens behandling.

15.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar for:

15.2.1 Skader, der er opstået i arbejds- eller erhvervsforhold.

15.2.2 Skader på eller tab af egne ting.

15.2.3 Skader, som følge af at forsikrede, ved aftale eller på anden vis, har påtaget sig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt-forhold.

15.2.4 Skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt.

15.2.5 Skader forvoldt af dyr.

15.2.6 Skader, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.

15.2.7 Skader forvoldt ved benyttelse af motorkøretøjer, camping- eller påhængsvogne, luft- eller søfartøjer med motor eller ethvert søfartøj, der er over 3 meter langt eller under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK.

15.2.8 Skader forvoldt over for familie.

16. Retshjælp

§ 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen?
Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen.

§ 2 Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift.

2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

3. Selskabet skal – på det foreliggende grundlag – afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rime-lighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand § 2 hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen.

§ 3 Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:
a) Tvister vedrørende forsikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hoveder-
hverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv.
b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a) nævnte forhold.
c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med forsikredes ansættelsesforhold.

2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almin-delige domstole.

3. Tvister om separation, skilsmisse, forældre-myndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredje instans), hvor forsikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark.

4. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interes-sentskaber.

5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.

6. Private injuriesager

a) Hvor forsikrede er sagsøgt, medmindre forsikrede frifindes for samtlige påstande.
b) Hvor forsikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande.

7. Straffesager – bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen.
8. Inkassosager mod forsikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.
Undtagelserne i st. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans.

§ 4 Hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Egne sagsomkostninger

2. Sikredes omkostninger til advokatbistand i forbindelse med straffesag anlagt mod sikrede, medmindre sikrede bliver dømt for det strafbare forhold ved sagens 1. instans. Hvis sikrede bliver dømt for det strafbare forhold ved 1. instans, betragtes evt. allerede udbetalt erstatning som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda efter påkrav.

3. Udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af retten.

4. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, se § 5, stk. 1, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver forsikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.

5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet.

6. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet.

§ 5 Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi forsikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.

2. Forsikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste.

3. Omkostninger ved de i § 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag.

4.Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerheds-stillelse, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet.

5. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, f.eks. Forbruger-klagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med selskabet, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville have været blevet henvist til domstolene.
6. Forsømmer forsikrede – eller den af forsikrede valgte advokat – at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indfly-delse på sagens omkostninger.

7. Udover de nævnte omkostninger, dækker forsikringen:

Eventuelle rejseomkostninger der er nødvendige, hvis forsikrede efterfølgende skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet.
Den samlede udgift kan ikke overstige DKK 100.000, som er Goudas grænse for erstatning.

§ 6 Fri proces
1. Forsikrede skal i tilfælde af retssag søge om fri proces, hvis de økonomiske betingelser herfor er til stede (oplysninger herom kan indhentes hos statsamtet/Overpræsidiet – eller ved henvendelse til selskabet). Har forsikrede undladt at søge fri proces – uanset at de økonomiske betingelser herfor var til stede – dækker forsikringen ikke.

2. Får forsikrede fri proces, dækker forsikringen sagens omkostninger inden for forsikringens dækningsomfang. Der sker ikke fradrag af selvrisiko.

3. Får forsikrede afslag på fri proces – til trods for at de økonomiske betingelser herfor er til stede – dækker forsikringen ikke. Gennemfører forsikrede alligevel sagen, dækker forsikringen alle sagsomkostninger efter reglen i stk. 2 i de tilfælde, hvor forsikrede i det væsentlige får medhold ved dom eller inden retsligt forlig.

§ 7 Klagenævn
Kan tvisten behandles ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er forsikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se § 5, stk. 5. Omkostninger ved sådan klagenævns-behandling er ikke dækket.

§ 8 Erstatning og selvrisiko
1. Erstatning ydes for de i § 4 og § 6 nævnte omkostninger med fradrag og de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se § 9, stk. 4.

2. Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til det maksimumbeløb, som er fastsat i den individuelle hovedpolice eller i de individuelle forsikringsvilkår. Størrelsen af even-tuel selvrisiko fremgår ligeledes af den individuelle hovedpolice eller af de individuelle forsikrings-vilkår.
Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af eventuel selvrisiko, herunder minimums selvrisiko, for hver instans.

3. Fører flere forsikrede – i samme eller flere selskaber – sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimum-dækning og om selvrisiko for hver enkelt af de forsikrede, se dog stk. 5 og 6.

4. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede forsikrede parter, fordeles omkostnin-gerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk. 5.

5. Er antallet af forsikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimums selvrisiko beløb ganget med 5.

Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimums selvrisiko, for hver instans.

Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk. 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de forsikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt, og for tvister, der behandles i udlandet.

6. En tvist, hvor flere, der er forsikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem forsikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger.

7. A conto udlægges erstatning for positive udgifter – herunder udlæg til advokatforbindelser – når disse er afholdt.
Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se § 9, stk. 4.

§ 9 Fordeling af omkostninger
1. Forsikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgs-målet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.

2. Ved forlig – uanset om disse indgås inden- eller udenretligt – skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet, inden bindende aftale indgås.

3. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med prin-cipperne i retsplejelovens kapitel 30.

4. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Forsikrede eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkost-ninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i forsikredes ret.

5. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og på den anden side tilkendte omkostninger.

§ 10 Forsikringsperioden
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør.

§ 11 Valg af advokat
1. Dækningen er betinget af, at forsikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. Forsikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det danske Advokatsamfund.

2. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos forsikrede. Dette gælder dog ikke:

a) Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller
b) Udgifter, aftalt med forsikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen.

3. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning.

4. Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med forsikrede.

5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.

6. En advokat kan ikke føre sin egen sag.

7. Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med selskabet.

§ 12 Anmeldelse til selskabet
1. Anmeldelse til selskabet skal ske snarest.
2. Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde.
a) Angivelse af modparten.
b) Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).
c) Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes.
Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden.
d) Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.
e) Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se § 11, stk. 2) vil holde sig til selskabet.
f) Oplysning om, hvorvidt der er søgt fri proces og om resultatet heraf, eller dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces ikke er til stede.

3. Anmeldelse indgives af advokaten eller i det i § 11, stk. 7 nævnte tilfælde af forsikrede selv.

4. Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.

§ 13 Generelle bestemmelser
1. Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omgang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg.

2. Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser.

§ 14D Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til familieforsikring med indbodækning

Fra retshjælpsforsikringen i tilknytning til familieforsikringen er yderligere undtaget følgende:
1. Tvister, hvori sikrede er part som ejer af fast ejendom eller som bruger af fast ejendom i dens helhed.

Forsikringen dækker dog:
a) I indtil 14 dage efter, at forsikrede er blevet ejer af en fast ejendom, hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring).

b) Tvister i forbindelse med ubebyggede grunde, der anvendes til fritidsbrug eller er anskaffet med henblik på opførelse af et parcel- eller fritidshus til sikredes private brug. Denne dækning vedvarer i indtil 14 dage efter, at byggeriet er påbegyndt, og kun hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring).

c) Tvister vedrørende brug af fast ejendom i dens helhed mellem sikrede som bruger og ejeren.

d) Tvister, hvori sikrede er selvstændig part som indehaver eller bruger af en andels- eller ejerlejlighed i dens helhed, og som hovedsageligt anvendes til sikredes private beboelse. Såfremt der for sikredes andels- eller ejerbolig er tegnet bygningsforsikring med retshjælpsdækning, dækker nærværende forsikring ikke.
Andelsboligforeninger og ejerforeninger er ikke dækket af forsikringen.

2. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af lystfartøj, som for så vidt angår længde og motorkraft ikke er dækket af hovedpolicen. Forsikringen dækker dog i indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af et sådant lystfartøj, hvis der ikke forinden er tegnet lystfartøjsforsikring.

Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en resthjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning.

3. Tvister, hvori sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, herunder camping- og påhængsvogne.

Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring med sædvanlige kaskodækning.

16.1 Yderligere omkostninger dækket af forsikringen
Udover de ovenfor nævnte omkostninger, dækker forsikringen:

16.1.1 Eventuelle rejseomkostninger der er nødvendige, hvis forsikrede efterfølgende skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet.

Den samlede udgift kan ikke overstige DKK 100.000, som er Goudas grænse for erstatning.

17. Sikkerhedsstillelse

17.1 Hvad er dækket af forsikringen?
17.1.1 Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse /kaution. Herved forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Gouda straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse.

7.1.2 Dersom sikkerhedsstillelsen beslaglægges, og forsikrede ved sin adfærd skønnes at være ansvarlig for beslaglæggelsen, skal det rentefri lån tilbagebetales til Gouda omgående efter beslaglæggelsen.

17.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse/ kaution i forbindelse med:

17.2.1 Rets- eller voldgiftssager vedrørende kontrakts- erhvervs- og arbejdsforhold.

17.2.2 Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer, camping- eller påhængsvogne, luft- eller søfartøj med motor eller ethvert søfartøj, der er over 3 meter langt.
17.2.3 Narkotika, sager vedrørende våben eller forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger.

17.2.4 Tvister opstået før udrejsen eller sager, der ikke er opstået i forsikringsperioden.

17.2.5 Inkassosager mod forsikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er tvivlsom.

18. Hjemkaldelse

18.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige udgifter til forsikrede og én ledsager eller nærmeste familie til transport (maksimalt fly på økonomiklasse), hvis:

18.1.1 Forsikrede kaldes til hjemlandet på grund af:
dødsfald, akut opstået livstruende sygdom eller livstruende tilskadekomst, der kræver hospitalsind-læggelse blandt forsikredes nærmeste pårørende, forudsat at disse begivenheder ikke kunne forudses ved forsikredes seneste afrejse fra eget hjemland.

18.1.2 Forsikrede informeres om væsentlige og akutte begivenheder i forsikredes private forhold i hjemlandet, såsom brand, indbrud eller oversvømmelse i forsikredes hjem, og forudsat at aftale om hjemrejse er truffet med Gouda.

Forsikringen dækker endvidere udgifter til:

18.1.3 Returrejse (maksimalt fly på økonomiklasse) til forsikredes faste adresse i bopælslandet, hvis en sådan returrejse foretages senest 14 dage efter endt behandling/begravelse eller afslutning af den begivenhed, der forårsagede den dækningsberettigede hjemkaldelse.

18.2 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor den person, som giver anledning til hjemkaldelsen, er udstationeret sammen med forsikrede og er blevet transporteret til behandling i hjemlandet. I sådanne tilfælde vil dækning kunne søges i henhold til dækning 5. Sygeledsagelse og Tilkaldelse.

19. Erstatningsperson

19.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker de dokumenterede rimelige ekstra omkostninger til rejse, hotelophold, fortæring samt lokal transport som påføres forsikringstageren ved replacering af en medarbejder, som efter aftale med Gouda udsendes til erstatning af en anden medarbejder, som er sikret under denne police, på grund af forsikredes uarbejdsdygtighed som følge af en alvorlig akut opstået sygdom, tilskadekomst eller død.

19.2 Dækningen er begrænset som følger:
19.2.1 Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at den oprindeligt udsendte medarbejder bliver hospitalsindlagt i mindst 4 dage på grund af akut sygdom eller tilskadekomst.

19.3 Undtagelser:
19.3.1 Der ydes ingen erstatning for udgifter i forbindelse med udsendelse af erstatningsperson, dersom skadetilfældet/sygdommen/dødsfaldet ikke er dækket under denne police.

20. Indbo

20.1 Hvilke genstande dækker indboforsikringen?

Såfremt der er tegnet dækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den i policen nævnte personkreds samt indbogenstande, for hvilke sikrede bærer risikoen. Dækningen gælder kun i bopælslandet.

20.2 Almindeligt privat indbo
Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt nedenfor under pkt. 20.3 eller undtaget under pkt. 20.6. Cykler er dækket med op til DKK 5.000 pr. forsikringsår.

20.3 Særligt privat indbo
Særligt privat indbo defineres i denne forsikring som følgende:
• antikviteter
• kunstværker
• malerier
• musikinstrumenter
• pelse
• våben og ammunition

20.4 Guld, smykker mv.
Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker samt ure.

20.5 Rede penge
Penge, værdipapirer, frimærker osv.

20.6 Genstande, som ikke omfattes af indboforsikringen
Ting, der fast hører til i fritidshus, båd eller campingvogn, eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse.

Motorkøretøjer, knallerter, campingvogne, både, sejlbrætter, windsurfere, kanoer, kajakker, fly, jetski samt dele hertil medmindre de er nævnt i oversigten.

Ting, der anvendes i erhverv eller er af erhvervsmæssig karakter.  
 
 
 SKADEÅRSAGER
OMFATTEDE SKADERBrand og kortslutningTyveriAnden skade
Forsikringen dækker direkte skade som følge af:Brand samt lynnedslag direkte i boligen, eksplosion, tørkogning, pludselige tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst under brand. Anden skade der påføres det forsikrede og som ikke specifikt er undtaget i vilkårene nedenfor.
Undtagne skader:   
Forsikringen dækker ikke:Glemte, tabte eller forlagte ting.
Tyveri fra bolig der har været ubeboet i mere end 2 måneder.
Tyveri fra uaflåst bil eller når der ikke er tegn på voldeligt opbrud.
Tyveri fra biler, campingvogne, telte og private både for beløb der overstiger DKK 5.000. 
 Skade som følge af frostsprængning medmindre den skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen.
Skade forvoldt af lejere eller lånere.
Skade som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb.
Skade som følge af udstrømning fra akvarier eller beholdere med et rumindhold på mere end 20 liter.
Skade som følge af dryp og udsivning. 
Forsikrede genstande:
Jf. 20.1
   
Almindeligt indbo:
Jf. 20.2
Højst 2 % af forsikringssummen ved tyveri fra loft- og kælderrum samt udhuse og garager.
Højst DKK 5.000 ved tyveri udenfor bygning.
  
Særligt privat indbo:
Jf. 20.3 med indtil 25 % af forsikringssummen, dog maks. DKK 75.000 pr. år.
Dog ikke ved tyveri fra loft- og kælderrum samt udhuse og garager.
Højst DKK 5.000 ved simpelt tyveri eller fra bygning, der ikke er forsvarligt aflukket og aflåst medmindre der har været anvendt vold eller trussel om vold mod den forsikrede. 
  
Guld, sølv, platin, perler, ædelstene, smykker og ure:
Jf. 20.4 med indtil 10 % af forsikringssummen, dog maks. DKK 50.000 pr. år.
Dog ikke ved tyveri fra loft- og kælderrum samt udhuse og garager.
Dog ikke uden for bygning eller fra bygning, der ikke er forsvarligt aflåst medmindre der har været anvendt vold eller trussel om vold mod den forsikrede. 
  
Penge, værdipapirer:
Jf. 20.5
Maks. DKK 2.000 ved tyveri bemærket i gerningsøjeblikket eller ved anvendelse af vold eller trussel om vold mod den forsikrede.  
Cykler:Maks. DKK 5.000 pr. år og kun, hvis cyklen var låst med en godkendt lås og stelnummer kan oplyses.  
 
 
20.8 Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker ovennævnte genstande, når de befinder sig på den på policen anførte bopælsadresse. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig – i såvel den gamle som i den nye helårsbolig i bopælslandet.

Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Forsikringen dækker endvidere tyveri bemærket i gerningsøjeblikket samt røveri og simpelt tyveri i hele bopælslandet.

20.9 Erstatningens beregning
20.9.1 Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet, og ved skadeopgørelsen foretages der ikke fradrag for en eventuel underforsikring.

20.9.2 Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end 2 år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande, dog afskrives pc lineært over 4 år.

20.9.3 Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mere end 2 år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

20.9.4 For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garanti-bevis etc.), er Gouda berettiget til skønsmæssigt at reducere erstatningsudbetalingen.

20.9.5 Gouda kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller at udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften.

20.9.6 Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil.

20.9.7 For tab af båndoptagelser (inkl. video-film), film, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af råmaterialet.

21. Rejsedækning (mak 60 dage pr rejse)

21.1 Forsikringsperioden

Uanset bestemmelserne i Afsnit A dækker denne forsikring fra det tidspunkt, sikrede passerer grænsen og forlader sit bopælsland, og ophører ved hjemkomsten til sikredes bopælsland, når sikrede passerer grænsen. Ved flyrejser dækker forsikringen fra det tidspunkt, sikrede har checket ind til rejsen i lufthavnen, og ophører, når sikrede igen passerer tolden i sit bopælsland.

21.2 Sygeledsagelse og tilkaldelse
21.2.1 Hvem dækkes udgifter for?
Nærmeste familie eller 2 personer efter forsikredes valg.

21.2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
21.2.2.2 I tilfælde, hvor forsikrede hospitalsindlægges eller det, der kan sidestilles hermed, eller afgår ved døden som følge af sygdom eller tilskadekomst, som er dækningsberettiget i henhold til dækning
1. Sygdomsdækning eller 6. Ekstra sygdomsdækning, dækker forsikringen rimelige udgifter til:

Transport sammen med forsikrede og/eller ud til forsikrede, samt:

21.2.2.1Ophold, fortæring og lokal transport med op til i alt DKK 2.000 pr. døgn i op til 30 dage for samtlige ledsagere/tilkaldte, der efter aftale med Gouda følger med og/eller kaldes ud til og bliver hos forsikrede. Ved privat indkvartering yder forsikringen et tilskud på DKK 300 pr. person pr. døgn.

21.2.2.2Forsikringen dækker endvidere rimelige udgifter til:

21.2.2.3 Ledsagernes/de tilkaldtes returrejse til egen bopæl, når ledsagelsen ikke længere er påkrævet (maksimalt fly på økonomiklasse).

21.2.3 Særlig bestemmelse ved tilkaldelse
Forsikringen dækker kun tilkaldelse, såfremt behandlende læge vurderer, at forsikrede vil være hospitalsindlagt i mindst 3 døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende.

21.3 Hjemkaldelse
21.3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
21.3.1.1 Forsikringen dækker rimelige udgifter til forsikrede til transport (maksimalt fly på økonomiklasse) hvis:
Forsikrede hjemkaldes til bopælslandet som følge af dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, eller livstruende sygdom/tilskadekomst der kræver hospitalsindlæggelse blandt forsikredes nærmeste pårørende.

21.3.1.2 Forsikrede informeres om væsentlige og akutte begivenheder i forsikredes private forhold i bopælslandet, såsom brand, indbrud eller oversvømmelse i forsikredes hjem, og forudsat at aftale om hjemrejse er truffet med Gouda.

Forsikringen dækker endvidere:
21.3.1.3 Returrejse (maksimalt fly på økonomi-klasse) ud til det sted, hvor den oprindelige rejse blev afbrudt, hvis sådan returrejse foretages senest 30 dage efter hjemkaldelsen, og der på tidspunktet for hjemkaldelsen var mere end 5 dage tilbage af den oprindelige rejses varighed.
Efter endt returrejse (dvs. ankomst til det sted, hvor rejsen blev afbrudt) forsikredes ekstra transportudgifter tilbage til bopælslandet.

21.3.2 Forsikringen dækker ikke
21.3.2.2 Forsikringen dækker ikke:
Hjemkaldelse, der alene vil kunne medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger 10 timer forud for den oprindeligt planlagte hjemkomst.
Tilfælde, hvor den person, som giver anledning til hjemkaldelsen, har deltaget i samme rejse som forsikrede og er blevet hjemtransporteret. I sådanne tilfælde vil dækning kunne søges under dækning 21.2 Sygeledsagelse og Tilkaldelse.

21.4 Bagage
21.4.1 Hvilke tab dækker forsikringen?
Forsikringen dækker økonomisk tab opstået som følge af brand, tyveri, ran, røveri eller tyveri bemærket i gerningsøjeblikket samt forveksling eller beskadigelse af forsikredes medbragte bagage, hvad enten den medbringes som håndbagage eller som indskrevet bagage.

21.4.2 Hvilke genstande er omfattet af forsikringen?
Almindelig bagage, som forsikrede, medbringer eller erhverver på rejsen, herunder rede penge, kreditkort, billetter og pas. Se dog pkt. 21.4.3.
Fotoudstyr, videoudstyr, pc-udstyr er kun dækket under flytransport, såfremt dette er medtaget som håndbagage.

21.4.3 Begrænsning i dækningen
21.4.3.1 Den samlede erstatning pr. forsikringsår kan aldrig overstige den sum, der er anført på policens forside.

21.4.3.2 En enkelt genstand med tilbehør erstattes maksimalt med DKK 15.000, uanset at der måtte være tegnet flere forsikringer i Gouda for genstanden.

21.4.3.3 Rede penge, kreditkort, billetter og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK 5.000 i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst ”safety box” (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af forsikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket.

21.4.3.4Smykker dækkes med 50 % af forsikringssummen, dog maksimalt DKK 15.000 i alt, og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst ”safety box” (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller røveri.

21.4.3.5 Tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen. Det er dog en betingelse, at motorkøretøjet viser synlige tegn på at være brudt op ved anvendelse af vold.

21.4.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Glemte, tabte eller forlagte genstande.
b) Kontaktlinser, proteser, tv-apparater, køleskabe og møbler.
c) Både, windsurfere, campingvogne, cykler, motorkøretøjer og lignende transportmidler samt tilbehør hertil.
d) Tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Efterladt bagage – også i kortere tid – anses ikke for værende under effektivt opsyn.
e) Tyveri, hvor der ingen synlige tegn er på voldeligt opbrud.
f) Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes med særskilt transportmiddel, uafhængigt af forsikredes rejse.
g) Bagageskader, der skyldes dårlig emballering samt almindelig slitage, ridser og skrammer etc. af kufferter og tasker.
h) Indirekte tab.
i) Tab som følge af misbrug af kredit- eller betalingskort.
j) Tab, der allerede er erstattet i medfør af dækningen under bagageforsinkelse. Se pkt. 21.5.

21.4.5 Hvordan beregnes erstatningen?
a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end 2 år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande, dog afskrives bærbare pc’er lineært over 4 år.
b) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mere end 2 år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
c) For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), er Gouda berettiget til skønsmæssigt at reducere erstatningsudbetalingen.
d) Gouda kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften.
e) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil.
f) For tab af båndoptagelser (inkl. videofilm), film, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af råmaterialet.
g) Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og at bagagen ikke er fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Gouda udbetaler erstatning umiddelbart herefter.

21.5 Bagageforsinkelse
21.5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb:

21.5.1.1 med op til DKK 3.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for forsikredes bopælsland.

21.5.1.2 med op til DKK 1.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 24 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet i bopælslandet, såfremt forsikrede skal påbegynde en udlandsrejse inden 72 timer efter forventet ankomst til bopælslandet. Det er et krav, at denne udlandsrejse er booket, før forsinkelsen indtraf.

21.5.2 Forsikringen dækker ikke
Erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til forsikrede, er ikke dækket af forsikringen.

21.6 Flyforsinkelse
21.6.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen erstatter følgende ekstraudgifter med op til DKK 1.000 i forbindelse med flyforsinkelse af mindst 6 timers varighed:

a) Forudbetalte, ubrugte ikke-refunderbare ekstraudgifter til ophold.
b) Dokumenterede rimelige og nødvendige ekstraudgifter til kost og logi, som er opstået som følge af forsinkelsen, og som ikke er betalt af luftfartsselskabet eller anden part.
c) Dokumenterede og rimelige ekstra transport-udgifter til og fra lufthavn.

21.6.2 Begrænsning i dækningen
Kun forsinkelse forårsaget af følgende forhold er omfattet af forsikringen:

a) Forsinkelse som følge af alvorlige vejrforhold.
b) Forsinkelse som følge af lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse blandt det luftfartsselskabs medarbejdere, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.
c) Forsinkelse som følge af lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse i den lufthavn, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.

Dækningen er i øvrigt kun gældende for sædvanlige planlagte flyruter, som er fuldt omfattet af luftfartsselskabets sædvanlige ruteplan, regler og bestemmelser. I tvivlstilfælde vil ”ABC World Airways Guide” blive anvendt til afgørelse af, om en rute var en sædvanlig planlagt flyrute eller ej.

21.6.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Enhver forsinkelse af charterfly.
b) Enhver forsinkelse til og fra Færøerne og Grønland.

21.7 Skader på lejet feriebolig
21.7.2 Skader på feriebolig/hotelværelse dækkes med maksimalt DKK 25.000 pr. forsikringsår, under forudsætning af at de beskadigede ting har været i forsikredes varetægt.

21.8 Forsinket fremmøde
21.8.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
21.8.2 Forsikringen dækker ekstraudgifter, som forsikrede, pådrager sig ved at skulle indhente sin plan-lagte rejserute, dersom forsikrede uforskyldt og uforudseeligt møder forsinket op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel.

21.8.3 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring med op til DKK 1.500 pr. dag samt transport til indhentning af den planlagte rejserute.
Det er en betingelse for dækning, at billetterne til transportmidlet er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang.

21.9 Undtagelser
Der ydes ikke erstatning, dersom det forsinkede fremmøde sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke mellem planlagt ankomst og afgang har været indlagt den officielle transfertid, som er anført i luftfartsselskabernes timetabel. 

Afsnit D:Defintioner


I forsikringsbetingelserne er en række ord og begreber anført med kursiv skrift, hvilket angiver, at disse ord og begreber er defineret nedenfor. Definitionerne gælder, uanset hvilken sproglig form af ordet eller begrebet der er anvendt:

Alarmcentralen:
Goudas alarmcentral, der yder assistance 24 timer i døgnet.

Anden skade:
Ved anden skade forstås en beskadigelse af det forsikrede, hvor årsagen er en udefra kommende påvirkning. For eksempel vand- og stormskade, nedstyrtning, væltning, el-svigt, færdsels- og hærværksskade.

Behandling:
Enhver form for helbredsmæssig aktivitet foretaget af læge, sygeplejerske, tandlæge eller andet kvalificeret, autoriseret sundhedspersonale, f.eks. fysioterapeut, herunder undersøgelser, diagnose, injektioner, operationer, lægeordineret medicin og genoptræning.

Bopælslandet:
Det land, hvor forsikrede har taget fast bopæl under udstationeringen. Australien, Kina og USA er opdelt i henholdsvis territorier, provinser og stater. Ved ophold i disse lande betragtes bopælslandet som det territorium, den provins, den stat, som forsikrede har taget bopæl i.

Brand:
Ved brand forstås ildsvåde, der indebærer en løssluppen flammedannende ild, som har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har et større omfang. Svide- og glødeskader og skader forårsaget af stikflammer, hvor tingene ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke dækket.

Direkte skade:
Forsikringen dækker den direkte fysiske skade, der overgår det forsikrede samt tyveri.

Forsikringsbegivenhed:
En forsikringsbegivenhed foreligger, når der indtræder et skadetilfælde omfattet af forsikringsaftalen. Særligt for dækning 1. Sygdomsdækning og 6. Ekstra sygdomsdækning samt 3. Sygetransport forstås en forsikringsbegivenhed, som at forsikrede pådrager sig dækningsberet-tigede udgifter som følge af en alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst. Som samme forsik-ringsbegivenhed anses alle udgifter, den forsikrede pådrager sig inden for forsikringsåret som følge af samme sygdom eller samme tilskadekomst. Udgiften anses for pådraget, når behandling er påbegyndt, uanset om den er afsluttet, eller når den udgiftskrævende disposition er foretaget.

Forsikringstiden:
Den periode, i hvilken Gouda er ansvarlig for betaling af skader.

Forsikringsåret:
12 måneder mellem hvert hovedforfald (tidspunktet fremgår af forsikringstagerens hovedpolice). Et forsikringsår kan for den enkelte forsikrede bestå af mindre end 12 måneder, hvis forsikringsåret efter aftale med forsikringstageren er fast for samtlige forsikrede på policen.

Forsvarligt aflåst:
Ved forsvarligt aflåst forstås, at døre og andre indgangsåbninger er forsvarligt aflukket og låst, og at vinduer og øvrige åbninger er lukkede og haspede. Hvis der ikke kan konstateres tegn på voldeligt opbrud anses boligen for ikke at have været forsvarligt aflukket og aflåst. Adgang, der sker ved hjælp af rette eller falsk nøgle eller ved dirk, er ikke voldeligt opbrud.

Gouda:
Gouda Rejseforsikring er en del af Gjensidige-gruppen og er dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

Hjemlandet:
Det land, hvorfra man af sin virksomhed er blevet udstationeret. I denne police er hjemlandet som udgangspunkt defineret som værende Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Indbrud:
Ved indbrud forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at vinduer og andre åbninger har været forsvarligt lukket, og at det kan konstateres, at der er sket voldelig opbrydning. Adgang, der er sket ved anvendelse af tillistede eller falske nøgler eller ved en dirk, betragtes ikke som værende voldelig opbrydning. Tyveri fra motorkøretøj defineres ikke som indbrudstyveri, men som simpelt tyveri.

Krigszone:
Ved en krigszone forstås i denne polices forstand et land, som er i erklæret krig og hvor der foretages krigshandlinger. Ligeledes hermed forstås et land eller et område (en del af et eller flere lande), hvor der faktisk udkæmpes slag mellem militære enheder, uanset om disse repræsenterer en regering eller ej.

Nærmeste familie:
Den forsikredes ægtefælle/samlever, der er og har været registreret på samme adresse som forsikrede i 1 år, og børn, som er anført på policen.

Nærmeste pårørende:
Den forsikredes ægtefælle, børn, papbørn, samlever, der er og har været registeret på samme adresse som forsikrede i mindst 1 år, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, svigerinder, svogre og bedsteforældre. Denne definition relaterer sig alene til dækning 18. Hjemkaldelse og 21.3 Hjemkaldelse.

Opstået:
En sygdom er opstået på det tidspunkt, hvor forsikrede første gang søger læge for symptomer for den pågældende lidelse. Komplikationer til sygdommen eller følgesygdomme med anden diagnose anses som værende en del af den oprindeligt opståede sygdom.

P.I.R.:
Property Irregularity Report.

Proteser:
Kunstige lemmer, herunder tandproteser og kunstige tænder.

Psykiske lidelser:
Psykiske lidelser er efter denne forsikring psykoser, neuroser, forbigående maladaptationstilstande samt lidelser og problemer i øvrigt, der normalt behandles af psykiatere.

Ran:
Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket.

Rusgifte:
Marihuana, cannabis, hash, hamp, extacy og lignende.

Røveri:
Et tyveri, der sker ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

Sagsomkostninger:
De omkostninger, der påløber i forbindelse med tvister, som forsikrede, bliver involveret i, og som kan behandles ved en domstol eller voldgift, men ikke omkostninger forsikrede får ved at undersøge, om der er grundlag for at indlede en sag.

Simpelt tyveri:
Tyveri af ting, der befinder sig udendørs eller i uaflåst bygning eller lokale.

Skadetilfælde:
En eller flere hændelser, der sker på samme tid eller i forlængelse af hinanden, og som udspringer af samme skadeårsag.

Smykker:
Genstande, der i det væsentlige består af guld, sølv, platin, perler og ædelsten.

Somatiske lidelser:
Somatiske lidelser er alle fysiske lidelser, til forskel fra psykiske lidelser.

Sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter:
Udgifter, der lokalt er sædvanlige, rimelige og nødvendige.

Tyggeskader:
En dækningsberettiget tyggeskade er en tandskade, der opstår ved, at forsikrede tygger i et upåregneligt fremmedlegeme i mad eller lignende.

Udstationerede:
Udstationering vil sige, at man som privat person eller for en virksomhed er sendt ud fra sit hjemland for at tiltræde tjeneste i et andet land af længere varighed.

Ulykkestilfælde:
Det er i denne police en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens § 70.