Betingelser for Global Business

Her kan du læse eller downloade Goudas Global Business forsikringsbetingelser nr. 872.

Download forsikringsbetingelser nr. 872 (PDF) for Global Business

Afsnit A: Fællesbetingelser

1.0 Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringen omfatter de på policen anførte personer eller personer, der er anført på en deltagerliste, som er sendt til Gouda inden tegning.

Forsikringen dækker ikke personer, der er fyldt eller fylder 70 år i policeperioden.

1.1 Hvilke rejser er dækket af forsikringen?
Alle erhvervsrejser. Forsikringen omfatter tillige ferierejse, der afholdes i kombination med erhvervsrejsen, så længe denne del også indgår i tegningsperioden.

Rejser med en varighed på over 180 dage er ikke omfattet af forsikringen.

1.2 Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i det geografiske område, der er anført på policen - henholdsvis Norden,Europa og Heleverden. Rejser i Danmark er ikke omfattet.

1.3 Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader bopælen eller arbejdspladsen i Danmark for at påbegynde erhvervsrejsen – dog aldrig tidligere end forsikringsaftalens ikrafttrædelse. Forsikringsdækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen i Danmark – dog aldrig senere end ved forsikringsaftalens ophør.

1.4 Forsikringsbetingelser
Afsnit A til D udgør en integreret del af betingelserne og eventuelle anvisninger i disse skal følges.

Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker forsikringen?), betyder det, at udgiften ikke er dækket af forsikringen.

1.5 Forsikringssum
De i betingelserne anførte forsikringssummer og delsummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Goudas erstatningspligt pr. dækningsberettiget skadetilfælde under de respektive dækninger.

1.6 Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af:
a) Forsæt eller grov uagtsomhed.

b) Misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte.

c) Selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.

d) Udøvelse af professionel sport eller træning hertil.

e) Forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner.

f)Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, jf. dog pkt. 17.1.a. Undtagelsen med hensyn til strejke, gælder ikke under dækning 12 Flyforsinkelse og 14 Forsinket fremmøde.

g)Skader opstået direkte eller indirekte som en følge af
•udløsning af atomenergi,
•udløsning af radioaktive kræfter og
•bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

h)Medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv.

i)Krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder efter det tidspunkt, hvor forsikrede første gang havde mulighed for at lade sig evakuere. Se venligst dækning 8.8 Krigsrisiko.

j) Skade indtruffet under luftfart, medmindre forsikrede befordres som passager i nationalitetsbetegnede fly.

1.7 Præmiens betaling
Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Er præmien ikke indbetalt inden afrejse bortfalder dækningen

Stempelafgift til staten er indeholdt i præmien.

1.8 Forsikringens varighed og opsigelse

a)Forsikringen er tegnet i den på policen angivne periode. Forsikringen ophører ved midnat den dato forsikringen er tegnet frem til.

b)Forsikringen kan forlænges ved kontakt til Gouda inden perioden ophører, og ny police er udstedt og betalt inden udløb af den forrige police periode.

c)Forsikringen kan opsiges med 1 dags varsel ved skriftlig henvendelse til Gouda. Der udbetales ristorno for den ubrugte periode. Der tages et gebyr på 100 kr. for at gøre forsikringen op, og der udbetales ikke beløb under 100 kr.

d)Efter enhver anmeldt skade kan såvel Gouda som forsikrede, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen med 14 dages varsel, for så vidt angår denne forsikrede.

1.9 Forsikringsaftalen og lovvalg
For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelser og gældende lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.
Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk ret.

1.10 Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring.
Erstatning i henhold til dækningen Ulykke bliver imidlertid ikke begrænset af anden etableret forsikring.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret).

Other insurance
If, at the time that loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this insurance for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.11 Overdragelse af erstatningskrav
Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

1.12 Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret).

Rights of subrogation
Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured’s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.13 Værneting
Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns byret eller Østre Landsret. 

Afsnit B: Forhold i skadetilfælde

Ved akut behov for hjælp, bedes du rette henvendelse til vores alarmcentral Gouda Alarm, der har åbent 24 timer i døgnet – 365 dage om året:

Gouda Alarm
Telefon: +45 33 15 60 60
Telefax: +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Inden du ringer til Gouda Alarm, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er f.eks. policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på opholdssted (læge, hospital mv.), diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse på pårørende. På den måde kan vi hurtigere hjælpe dig.

Gouda
Ønsker du råd eller vejledning før, under eller efter erhvervsrejsen, er du velkommen til at henvende dig til Gouda:

Gouda Rejseforsikring
Telefon: +45 88 88 81 40
Telefax: +45 88 20 88 21
E-mail: erhverv@gouda.dk

Nedenfor kan du se, hvordan du skal forholde dig i skadetilfælde, og hvilken dokumentation der skal indhentes og fremsendes, når der kræves erstatning i henhold til policen. Vi anbefaler, at du gemmer en kopi af dokumentation, der fremsendes til Gouda.

Bagage
Ved tyveri, røveri etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du straks anmelder hændelsen til det lokale politi. Er skaden sket, medens bagagen har været i transport-/luftfartselskabets varetægt, skal du straks anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation for anmeldelsen i form af en PIR (Property Irregularity Report). Medfører skaden akutte problemer, kan du kontakte Gouda Alarm.

I ikke-akutte tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest muligt til Gouda. Du bedes sammen med skadeanmeldelsen vedlægge original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndigheder/selskaber samt original dokumentation for værdi og alder på de stjålne eller beskadigede effekter. I skadeanmeldelsen skal du oplyse, om du er indehaver af et kreditkort og i bekræftende fald oplyse kortnummer og -udsteder.

Indskrevet bagage anses tidligst som bortkommet, når det 30 dage efter din ankomst til destinationen ikke er tilvejebragt.

Bagageforsinkelse
Bliver din bagage forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Derudover skal du gemme kvitteringer for de erstatningskøb, som du foretager på destinationen, samt om muligt få dokumentation for, hvornår du modtager din bagage fra flyselskabet. Endelig skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med ovennævnte originale bilag og originale flybilletter samt bagagemærker.

Dødsfald
Gouda Alarm skal kontaktes hurtigst muligt. Personalet vil i samråd med de pårørende og relevante myndigheder sørge for det fornødne.

Eftersøgning og redning
Er eftersøgning eller en redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarm kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarm vil foretage det fornødne – eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder.

Erstatningsperson
Kontakt Gouda Alarm hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler.


Evakuering
Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, kontaktes Gouda Alarm, som vil forestå evakueringen – eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Gouda Alarm, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig.

Flyforsinkelse
Du bedes indsende skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra flyselskabet for forsinkelsen, de originale forudbetalte regninger samt originalregninger vedrørende de afholdte omkostninger.

Forsinket fremmøde
Så snart du ved, at du ikke kan nå det planlagte transportmiddel, skal du kontakte Gouda Alarm og oplyse, hvor du har købt billetten. Gouda Alarm vil herefter i samarbejde med rejsebureauet/flyselskabet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ transport.

Forsinket hjemrejse
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Hjemkaldelse
Kontakt straks Gouda Alarm og få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemkaldelse. I bekræftende fald vil Gouda Alarm arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du ifølge aftale selv arrangerer hjemrejsen, eller der har været andre dækningsberettigede udlæg, bedes du snarest muligt indsende skadeanmeldelse sammen med relevante bilag.

Hospitalsindlæggelse
Du bedes kontakte Gouda Alarm hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitalsindlæggelsen. Alarmcentralen kan bl.a. sørge for, at der stilles betalingsgaranti over for det hospital, der behandler dig.

Lægebehandling
Har du været under behandling hos en praktiserende læge, kan du sende regningen til betaling hos Gouda.
Du kan også selv betale den praktiserende læge for behandlingen og efterfølgende sende originalbilag til Gouda for refusion. Hvis det er nødvendigt, kan Gouda stille garanti over for den behandlende læge.
Skadeanmeldelsen skal uanset betalingsmåde indsendes snarest muligt. Husk at få den nødvendige dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuel ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige DKK 5.000, skal Gouda Alarm kontaktes.

Overfald
Du bedes straks orientere Gouda. Det er en betingelse for dækning, at overfaldet straks anmeldes til det lokale politi, og der bliver indhentet lægeerklæring. Skadeanmeldelse indsendes til Gouda.

Privatansvar
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, herunder:

a) En nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet.
b) Navn og adresse på alle implicerede personer.
c) Oplysninger om hvorvidt der kan være andre forsikringer, der dækker den samme hændelse.
d) Vidneerklæringer.
e) Specificeret opgørelse af kravet.

Husk at du aldrig må anerkende erstatningspligt!

Rejsedokumenter
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at fremsende dokumenter, herunder politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skade, originale kvitteringer mv. Tyveri af genstande skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Kan dette ikke lade sig gøre, skal anmeldelse ske til rejsearrangøren eller til Gouda. Kan anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages på stedet f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten.

Retshjælp i udlandet
Hvis du får brug for juridisk assistance, bedes du straks kontakte Gouda.

Sikkerhedsstillelse
Får du brug for sikkerhedsstillelse i forbindelse med, at du eller dine ejendele tilbageholdes, bedes du kontakte Gouda Alarm. Endelig afslutning af en sikkerhedsstillelse vil typisk foregå efter hjemkomst ved tilbagebetaling af beløbet.

Skader på lejet bolig/hotel
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, herunder:

a) En nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet samt eventuelt fotos af skaderne.
b) Oplysning om, hvorvidt der kan være andre forsikringer, der dækker den samme
hændelse.
c) Specificeret opgørelse af kravet.

Sygdom eller ulykke
Kontakt Gouda Alarm hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra behandlendelæge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige DKK 5.000, skal Gouda Alarm kontaktes.

Tilkaldelse og sygeledsagelse
Kontakt Gouda Alarm hurtigst muligt.

Sygetransport
Kontakt Gouda Alarm hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor sygetransport kan komme på tale. Gouda Alarms læge vil herefter og i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en sygetransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal gennemføres.

Afsnit C: Dækning

2. Sygdom

2.0 Forsikringssum - Ubegrænset

2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået i forsikringstiden dækker forsikringensædvanlige,rimelige og nødvendige udgifter til:

a)Behandling hos læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant.

b)Hospitalsindlæggelse med værelse og kost efter normale takster for semi-private (tosengsstue).

c)Hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af Goudas læge eller aftalt mellem behandlende læge og Goudas læge.

d)Levering af screenet blod, såfremt Goudas læge skønner, at forsikrede opholder sig i et risikoområde, samt overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod.

e)Lægeordineret medicin.

f)Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør med op til DKK 5.000.

g)Uopsættelig og akut tandbehandling med op til DKK 5.000.

h)Graviditetskomplikationer eller fødsel indtil 8 uger før forventet fødselstidspunkt samt behandling af det/de for tidligt fødte barn/børn, herunder hospitalsindlæggelse, hotelophold og fortæring i forbindelse hermed.

i)Kontakt til Gouda Alarm.

j)Telefonopkald, læsestof mv. med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitalsindlæggelse, som varer ud over 24 timer. For disse udgifter kræves der ikke dokumentation.


Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

k)Lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK 2.000 pr. døgn efter godkendelse afGouda, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant.

l)Hotelophold samt fortæring med op til DKK 2.000 pr. døgn efter endt behandling og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den fastlagte rejserute kan ske. Det er en forudsætning for dækning, at udgiften er godkendt af Gouda.

HJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Under rejsen har du endvidere adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, medicin ordineret af behandlende læge samt egnede læger og tandlæger i udlandet. Forsikringen dækker ikke dine udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt.

2.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:

a)Til vurdering/behandling af lidelser/sygdomme, proteser og kosmetiske indgreb, der inden for de sidste 2 måneder (6 måneder ved rejser over 1 måned) før afrejsen har medført:

• hospitalsindlæggelse,
• vurdering/behandling hos læge eller anden behandler, som ikke er et led i kontrol,
• ændret medicinering, herunder aftrapning.

b) Til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du:

• ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,
• er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,
• er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,
• er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder (6 måneder ved rejser over 1 måned) eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg,


c)Til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose.

d)Kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret.

e)Et før afrejsen kendt behandlingsbehov.

f)Aids, forstadier til aids samt enhver mulig sygdom, følge eller komplikation i forbindelse med disse tilfælde.

g)Provokeret abort.

h)Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark.

i)Rekreations- eller kurophold.

j)Behandling og hospitalsindlæggelse, når Goudaslæge har vurderet, at behandlingen kan vente, til forsikrede er kommet hjem til Danmark.

k)Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet hjemtransporten.

l)Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre operationen er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden.

m)Behandling, der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller Goudas læges anvisninger.

n)At erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andrehjælpemidler.

o)Behandling eller ophold arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville være blevet påført, hvis Gouda havde været involveret i behandlingen.

2.3 Særlig betingelse vedrørende tandbehandling
Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandling bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder. Der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefales i forbindelse hermed.

3. Syge- og hjemtransport

3.0 Forsikringssum - Ubegrænset

3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

I tilfælde af at forsikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 2 Sygdom, dækker forsikringen rimelige og nødvendige:

a) Udgifter til transport til behandlingsstedet, herunder ambulancefly, når Goudas læge vurderer, at ambulancefly er nødvendigt.

b) Udgifter til overflytning til nærmest egnede behandlingssted, når Goudas læge - efter kontakt tilbehandlende læge vurderer, at en overflytning er nødvendig og forsvarlig.

c) Ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl eller hospital i Danmark. Goudas læge vurderer – efter kontakt til behandlende læge – om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted.

d) Udgifter til ledsagelse ordineret af Goudas læge.

e) Udgifter op til DKK 5.000 til hjemsendelse af bagage, som forsikrede har efterladt i udlandet som følge af en dækningsberettiget hjemtransport.

f) Udgifter til hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i Danmark, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Maksimalt med et beløb svarende til hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Gouda kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion.

Har forsikrede som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

g) Enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig, eller hjemrejse til Danmark.

3.2 Det praktiske arrangement af hjemtransport og hjemrejse
Gouda Alarm forestår de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget hjemtransport eller hjemrejse. Arrangerer forsikrede selv en hjemtransport eller hjemrejse uden at kontakte Gouda, dækkes udgifter hertil kun, hvis Goudaslæge anser transporten for nødvendig og forsvarlig og maksimalt med et beløb, der svarer til de udgifter, Gouda ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse.

3.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:

a) Ambulancefly i tilfælde hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde.

b) Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare.

4. Lægelig fejlbehandling

4.0 Forsikringssum - DKK 500.000

4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Under hospitalsindlæggelse eller ved ambulant behandling omfattet af dækning 2 Sygdom dækker forsikringen lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge.

Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet §§ 20-23 og erstatningens størrelse efter lov om erstatningsansvar.

5. Tilkaldelse og sygeledsagelse

5.0 Forsikringssum – DKK 50.000

- 1 person efter forsikredes valg

TILKALDELSE

5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede rammes af:

a) Akutsygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.

b) Akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom.

5.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker tilkaldtes udgifter til:

a) Transport fra bopælen og retur – maksimalt økonomiklasse.

b) Transport i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres – maksimalt samme transportklasse som forsikrede. Se dog punkt 5.6 a.

c) Køb af en Gouda rejseforsikring for ledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at den tilkaldte opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring.

d) Indlogering på hospital eller hotel maksimalt DKK 1.000 pr. dag.

e) Fortæring og lokal transport maksimalt DKK 250 pr. dag.

5.3 Forsikringen dækker ikke
Tilkaldelse, såfremt forsikrede skal hjemtransporteres inden for 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.


SYGELEDSAGELSE

5.4 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Rammes af en akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn.

b) Rammes af en akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom.

c) Skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald.

5.5 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker sygeledsagers nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport – maksimalt samme transportklasse som forsikrede - i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Se dog punkt 5.6 a.

b) Transport til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt økonomiklasse – når sygeledsagelsen afsluttes enten ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i Danmark.

c) Forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda rejseforsikring for sygeledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at sygeledsager opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring.

d) Indlogering på hospital eller hotel maksimalt DKK 1.000 pr. dag.

e) Fortæring og lokal transport maksimalt DKK 250 pr. dag.

TILKALDELSE/SYGELEDSAGELSE

5.6 Begrænsninger

a) I tilfælde hvor forsikrede transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har evt. tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som forsikrede.

b) Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl eller hospital i Danmark.

6. Hjemkaldelse - Privat- og erhversbetinget

6. Hjemkaldelse - Privat- og erhversbetinget

6.0 Forsikringssum – DKK 50.000

6.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

Privatbetinget

a) Hjemkaldes til Danmark pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst eller pludseligt opstået alvorlig sygdom blandt en af følgende personer: Ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerbørn, svigerforældre, svigerinder eller svogre.

b) Informeres om væsentlige og akutte begivenheder i Danmark såsom brand eller indbrud i forsikredes private bolig, forudsat at en sådan begivenhed kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige nærvær.

Erhvervsbetinget

c) Hjemkaldes til Danmark pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst blandt forsikredes nære medarbejdere i Danmark. 

d) Informeres om væsentlige og akutte begivenheder i forsikredes erhvervsmæssige forhold i Danmark såsom brand, overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes virksomhed eller bedrageriske handlinger, begået af en i virksomheden ansat person. Det er en forudsætning, at en sådan begivenhed, af økonomiske årsager kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse.

6.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport til Danmark.

b) Returrejse til det sted, hvor forsikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen samt efterfølgende hjemrejse til Danmark. Returrejse skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen.

6.3 Særlig bestemmelse
Det er en forudsætning for dækning, at kriterierne i pkt. 6.1 er opfyldt på hjemrejsetidspunktet, at der træffes forudgående aftale om hjemtransport med Gouda samt at begivenheden ikke kunne forudses/forventes ved forsikredes afrejse fra Danmark.

6.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Hvis forsikrede i forhold til en oprindelig rejseplan kommer til Danmark mindre end 12 timer fra det planlagte ankomsttidspunkt.

b) I de tilfælde hvor den person, som giver anledning til rejseafbrydelse, har deltaget i samme rejse som forsikrede og er blevet hjemtransporteret.

6.5 Begrænsninger
Forsikringen erstatter samme transportform/-klasse, som forsikrede valgte på den
afbrudte erhvervsrejse, dog maksimalt business class.

7. Erstatningsperson

7.0 Forsikringssum – DKK 50.000

7.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Bliver uarbejdsdygtig i mindst 5 sammenhængende dage som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at hændelsen er omfattet af dækning 2 Sygdom.

b) Hjemkaldes i henhold til dækning 6 Hjemkaldelse.

7.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport af erstatningsperson ud til det sted, hvor forsikrede befinder/befandt sig samt efterfølgende returrejse til Danmark.

I skadetilfælde nævnt under pkt. 7.1 a dækker forsikringen endvidere rimelige ekstraudgifter til:

b) Forsikredes hjemrejse til Danmark. Det er dog en forudsætning, at det vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindst 2 døgn før planlagt hjemkomst.

 

 

8. Personlig sikkerhed

8.1 KRISEHJÆLP PÅ STEDET

8.1.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.1.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at forsikrede udsættes for:

a) En større ulykke.

b) En voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer.

c) En naturkatastrofe.

d) En terroraktion, krig eller krigslignende tilstand.

e) En gidseltagning.

Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.

8.2 TELEFONISK KRISEHJÆLP TIL PÅRØRENDE

8.2.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Er forsikrede berettiget til krisehjælp i henhold til dækning 8.1 Krisehjælp på stedet, dækker forsikringen udgifter til telefonisk krisehjælp til forsikredes pårørende.
Det er en forudsætning for dækning, at Goudaslæge eller psykolog vurderer, at krisehjælp til forsikredes pårørende er nødvendig.

8.2.2 Dækningen ophører når forsikrede er kommet til Danmark eller har afsluttet krisehjælp på stedet.

8.3 EVAKUERING

8.3.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendigeudgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj, lokal transport mv. i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til Danmark i tilfælde af at:

a) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af politiske uroligheder, aktuel krig/krigslignende tilstande, overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor forsikrede opholder sig.

b) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af aktuelle terroraktioner eller overhængende fare for terroraktioner.

c) Udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering på grund af naturkatastrofer eller overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor forsikrede opholder sig.

d) Statens Seruminstitut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede opholder sig.

Det er ovenstående myndigheders anbefalinger, der lægges til grund for Goudas beslutning om, hvornår evakueringen er dækket, samt hvor nærmeste sikre destination er.

8.3.2 Begrænsning i dækningen
Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker forsikrede på dette tidspunkt ikke at tage mod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen.

8.3.3 Forsikringen dækker ikke
Hvis der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse i et område er anbefalet eller foretaget evakuering.

8.4 EFTERSØGNING OG REDNING

8.4.0 Forsikringssum: DKK 100.000

8.4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendigeudgifter til eftersøgning og redning af den eftersøgte.
Det er en forudsætning for dækning at:

a) Hændelsen er anmeldt til det lokale politi/den lokale myndighed, og at eftersøgningen/ redningen er iværksat af disse eller af Udenrigsministeriet.  

b) Gouda Alarm hurtigst muligt kontaktes, når en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at Gouda Alarm godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf.

8.4.2 Begrænsning i dækningen

a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales i ét skadetilfælde, begrænset til DKK 300.000.

b) Der ydes alene dækning, hvis den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Hvis flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne efterfølgende ligeligt på antallet af eftersøgte.

c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikringstager har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt – uanset årsagen til ønsket om kontakt.

e) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum
DKK 2.500 pr. skadetilfælde.

8.4.3 Forsikringen dækker ikke

a) Vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt / vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver.

b) Eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen.

c) Eftersøgningsbehov forårsaget af, at forsikrede har udvist grov uagtsomhed.

d) Eftersøgning af forsikringstagere med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten.

e) Eftersøgning af forsikringstagere, der har fået stillet en terminal diagnose.

f) Eftersøgning af personer, der bliver væk, mens de udøver professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition.

g) Omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring.

8.5 TERROR

8.5.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

a) I tilfælde af at forsikrede direkte rammes af terror, der medfører personskade, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse/hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) I tilfælde af, at forsikrede indirekte rammes af terror, som følge af at der inden for en radius af 5 km fra forsikredes opholdssted sker en terrorhandling i form af bombesprængning, angreb med kemiske eller biologiske våben, flykapring eller anden form for terror, der medfører
personskade på andre end forsikrede selv, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse. Forsikringen dækker med op til halvdelen at det beløb, forsikrede oprindeligt har betalt for transporten.

8.5.2 Begrænsninger
Det er en forudsætning for dækning under punkt 8.5.1 b, at en tidligere hjemrejse/hjemtransport medfører ankomst til et tidligere end 72 timer før oprindeligt planlagt.

8.5.3 Forsikringen dækker ikke
En af rejsearrangøren eller andre, herunder offentlige myndigheder, iværksat hjemtransport er ikke omfattet af forsikringen.

8.6 GIDSELTAGNING

8.7.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.6.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde hvor forsikrede har været holdt som gidsel, dækker forsikringen:

a) Nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport af den forsikrede til Danmark (herunder om nødvendigt med ambulancefly), forudsat at Goudas læge skønner hjemtransport er nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) Ekstraudgifter – dog maksimalt DKK 15.000 til ophold på hotel, lokal transport og fortæring.

c) Forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens forsikrede bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikringsperiode og varer indtil forsikredes hjemkomst til Danmark – dog maksimalt 14 dage efter, at den forsikrede er blevet frigivet.

8.6.2 Forsikringen dækker ikke
a) Udgifter til efterforskning af en gidseltagning.

b) Udgifter til løsesum.

c) Enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder.

8.7 TILBAGEHOLDELSE I FORBINDELSE MED KRIG ELLER SMITTEFARE

8.7.0 Forsikringssum: DKK 50.000

8.7.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af at forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig, risiko for krig eller smittefare, dækker forsikringen:

a) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport.

b) Nødvendige ekstraudgifter til fortæring med op til DKK 500 pr. døgn.

8.7.2 Begrænsning
Denne dækning ophører 3 måneder efter, at forsikrede første gang bliver tilbageholdt.

8.8 KRIGSRISIKO (gælder for samtlige dækninger)

8.8.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i skadetilfælde omfattet af denne forsikring og opstået direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder.

8.8.2 Begrænsninger
Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor muligheden for evakuering foreligger.

8.8.3 Særlig bestemmelse
Goudas muligheder for at yde hjælp og assistance kan i visse tilfælde være begrænset i områder, der er ramt af krig eller krigslignende tilstande.

8.8.4 Undtagelse
Var der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område anbefalet eller foretaget evakuering på grund af aktuelle uroligheder, dækker forsikringen ikke.

9. Ulykke

9.0 Forsikringssum: – Død: DKK 500.000 / Invaliditet: DKK 500.000

9.1 Definition af et ulykkestilfælde
En pludselig hændelse der forårsager personskade.


9.2 Hvilke dækninger omfatter forsikringen?

A Invaliditet

B Dødsfald

C Tandskade

D Overfald

A Invaliditet

1) Forsikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 5 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, det vil sige, når forsikredes helbredstilstand ikke forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden.

2) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejds-skadestyrelsens méntabel uden hensyn til forsikredes erhverv.

3) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at méngraden ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

4) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %.

5) En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.

6) Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

B Dødsfald

1) Når et ulykkestilfælde direkte medfører den forsikredes død inden for tre år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.

2) Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Gouda udbetalt erstatning under dækningerne invaliditet eller erhvervsevnetab ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling.

C Tandskade

Forsikringssum: DKK 25.000

1) Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af en tandskade, der indtræder som følge af et ulykkestilfælde. Det er en forudsætning for dækning af tandskade, at behandlingen er forhåndsgodkendt af Gouda.

2) Ved tandskader skal diagnosticering og akut tandbehandling påbegyndes i udlandet. Den afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i Danmark.

3) Der er tale om en engangsudgift – dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade.

4) Behandlingen skal afsluttes inden for 1 år fra skadetilfældet.

5) Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed.

D Overfald

Forsikringssum: DKK 500.000

Hvis forsikrede i forsikringstiden udsættes for forsætligt overfald med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning i henhold til lov om erstatningsansvar:

• § 1 - Helbredelsesudgifter
• § 2 - Tabt arbejdsfortjeneste
• § 3 - Godtgørelse for svie og smerte
• § 26 - Tort

som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Lov om Erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark.

Hvis forsikrede i forsikringstiden bliver overfaldet af en person med døden til følge, dækker forsikringen rimelige begravelsesudgifter, som en skadevolder ville blive dømt
til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Lov om Erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark.

Det er en forudsætning for dækning, at der er optaget politirapport i forbindelse med overfaldet.

9.3 Begrænsninger
Under pkt. A - D er der følgende begrænsninger:

a) Ved et enkelt skadetilfælde kan den samlede erstatning under dækningerne Invaliditet og død ikke overstige forsikringssummen.

b) For personer over 65 år dækker forsikringen under Invaliditet med halvdelen af de for dækningerne tegnede summer.

c) For personer under 18 år er forsikringssummen ved død begrænset til DKK 25.000.

d) Uanset at der er tegnet højere forsikringssummer på en eller flere policer hos Gouda, kan Goudas erstatningspligt pr. person aldrig overstige DKK 10 mio. under Invaliditet og Erhvervsevnetab samt DKK 20 mio. under Dødsfald.

For ulykkestilfælde indtruffet under luftfart gælder følgende særlig begrænsning:

e) Forsikringen omfatter kun ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer.

9.4 Forsikringen dækker ikke
Under pkt. A - D dækker forsikringen ikke:

a) Skadetilfælde opstået som følge af farlig sport, herunder hører skisport (inkl. snowboard, skihop og bob/kælk på bane) udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, basejump, kitesurfing, motorløb af enhver art herunder også på vandet, paraglidning, svæveflyvning, boksning, kick boksning, karate eller anden kampsport samt andre farlige sportsaktiviteter.

b) Ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom samt enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker heller ikke forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældig tilstødende sygdom.

c) Hvis der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden.

d) Hvis årsagen til skadetilfældet er ukendt.

e) Enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer.

f) Skader og forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, herunder tobak og alkohol samt medicin.

g) Følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

h) Personskade, opstået ved forsikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller forsikredes deltagelse i strafbare handlinger.
 
i) Skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade.

j) Varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade.

k) Skader sket i forbindelse med fødsler.

l) Udgifter til begravelse som følge af et overfald, såfremt disse udgifter afholdes under dækning 2 Sygdom.

m) Tingskade som følge af et overfald.

n) Tyggeskader

9.5 Hvilke personer modtager erstatningen?

a) Erstatning under Invaliditet, Tandskade og Overfald udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.

b) Hvis forsikrede afgår ved døden, udbetales dødsfaldssummen, medmindre andet er meddelt til Gouda, til nærmeste pårørende, hvorved forstås forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til forsikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til forsikredes samlever eller, hvis en sådan ikke findes, til forsikredes arvinger.

9.6 Arbejdsskadestyrelsen
Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem forsikrede og selskabet.

Fastsætter Arbejdsskadestyrelsen en méngrad, der er højere, end den Gouda har fastsat, betaler Gouda det fulde gebyr til Arbejdsskadestyrelsen.

10. Bagage

10.0 Forsikringssum: DKK 25.000.

10.1 Hvilke genstande omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter genstande, herunder også billetter, pas og kredit-/hævekort, som forsikrede medbringer eller erhverver på rejsen.

10.2 Hvilke genstande omfatter forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke:

• Vareprøver, handelsvarer og kollektioner.
• Tv-apparater, motorkøretøjer, både, surfbrætter, windsurfere, campingvogne, anhængere, cykler og andre transportmidler samt tilbehør til alle disse genstande.
• Kontaktlinser og proteser.

10.3 Hvilke skadetilfælde/udgifter dækker forsikringen
Forsikringen dækker:

a) Økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse.

b) Bortkomst af indskrevet bagage.

b) Omstilling eller udskiftning af låse eller nøgler til forsikredes private bolig, når nøglerne til disse låse bortkommer som følge af en skade dækket under pkt. 10.3 a eller b. Forsikringen dækker med op til DKK 1.500.

Forsikringen dækker ligeledes forsikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

d) Genanskaffelse af billetter, pas, visum, og kreditkort.

e) Transport, gebyrer og foto.


10.4 Begrænsninger

a) Tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen

b) Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK 5.000 i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst "safety-box" (dog kun, hvis der er tydelige tegn på voldeligt opbrud) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af forsikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket.

c) Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende dækkes med 50 % af forsikringssummen og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst "safety-box" (dog kun, hvis der er tydelige tegn på voldeligt opbrud) eller røveri.

d) En enkelt genstand med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr) erstattes maksimalt med
DKK 15.000, uanset at der måtte være tegnet flere dækninger i Gouda for genstanden.

e) Under fly-/bus-/togtransport er PC/-udstyr, tablets, GPS/-udstyr, smykker, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, mobiltelefoner, fotoudstyr, videoudstyr, samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere, alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage.

10.5 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Glemte, tabte eller forlagte genstande.

b) Tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Efterladt bagage (også i kortere tid) anses ikke for bagage under effektivt opsyn.

c) Tyveri fra aflåst hotelværelse, motorkøretøj, campingvogn eller trailer, hvor der ikke er synlige tegn på voldeligt opbrud.

d) Tyveri fra uaflåst hotelværelse, lejlighed, feriebolig, bil og båd.

e) Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes med særskilt transportmiddel uafhængigt af forsikredes rejse.

f) Bagageskader, der skyldes dårlig emballering samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker.

g) Indirekte tab.

h) Tab som følge af misbrug af rejsechecks, kredit- eller betalingskort.

10.6 Opgørelse af bagageskader

a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande. Se dog under punkt 10.6 d med hensyn til Pc’er, laptops og tablets/smartphones.

b) Genstande, hvis alder og købspris kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), og som er mere end to år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder.

c) For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), er Gouda berettiget til at fastsætte erstatningen skønsmæssigt.

d) Pc’er, laptops og tablets/smartphones afskrives ikke det første år. Herefter afskrives genstanden over 3 år.

e) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil.

f) Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller til at udbetale et beløb til forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere.

g) For tab af lagringsmedier med analoge eller digitale oplysninger/optagelser samt tab af film, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af mediet/råmaterialet.

h) Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og at bagagen ikke er fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Gouda udbetaler erstatning umiddelbart herefter.

11. Bagageforsinkelse

11.0 Forsikringssum: DKK 3.000

11.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb af tøj og toiletartikler, såfremt din bagage ikke er med dit fly på udrejsen fra Danmark:

a) Med op til DKK 1.500 pr. dag forsinkelsen varer dog maksimalt 2 dage, svarende til maksimalt DKK 3.000.

b) Med op til DKK 500 i tilfælde af, at bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket, og ekstraordinær hotelovernatning er nødvendig. Forsikringen dækker udgifter til indkøb af nødvendige toiletartikler og beklædning. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse.

11.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Bagage, der er indleveret til transport med andet transportmiddel end det, forsikrede benytter.

b) Forsinkelse, der ikke er anmeldt til luftfartsselskabet, så snart forsikrede er blevet bekendt med, at bagagen er forsinket.

c) Enhver form for toiletartikler, som forsikrede har anskaffet senere end 24 timer efter det faktiske tidspunkt for ankomsten til bestemmelsesstedet.

d) Erstatningskøb foretaget efter det tidspunkt, hvor forsikrede har modtaget sin forsinkede bagage.

12. Flyforsinkelse

12.0 Forsikringssum: DKK 1.000

12.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af flyforsinkelse af mere end 5 timers varighed dækker forsikringen:

a) Forudbetalte og ikke refunder bare udgifter til ophold.

b) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til kost og logi opstået som følge af forsinkelsen, og som ikke er betalt af luftfartsselskabet eller af anden part.

c) Rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter til og fra lufthavn.

12.2 Begrænsninger
Kun forsinkelse forårsaget af følgende forhold vil være omfattet af forsikringen:

a) Ekstreme vejrforhold.

b) Lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse blandt medarbejdere i det luftfartsselskab, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.

c) Lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse i den lufthavn, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.

12.3 Særlige betingelser
Dækningen er kun gældende for sædvanlige planlagte flyruter, som er fuldt omfattet af luftfartsselskabets sædvanlige ruteplan, regler og bestemmelser.


12.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Enhver forsinkelse af charterfly.
b) Enhver forsinkelse til og fra Færøerne og Grønland.

13. Forsinket hjemrejse

13.0 Forsikringssum: DKK 3.000

13.1 Hvornår dækker rejseforsikringen
Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at din hjemrejse til Danmark, med offentligt transportmid¬del, bliver forsinket med mere end 5 timer. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebeviset anførte hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsagen skal foreligge.

Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller me-kanisk fejl på transportmidlet, og at der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe dig til Danmark ved hjemrejsen. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er ret til erstatning fra anden side.

13.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen
Rejseforsikringen dækker

a) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring med op til 750 kr. pr. påbegyndt døgn forsinkelsen varer - dog maksimalt 3.000 kr.
b) forlængelse af rejseforsikringen ved en forlængelse af rejseperioden på grund af en dækningsberettiget forsinkelse af hjemrejsen.

13.3 Undtagelse
Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke.

14. Forsinket fremmøde

14.0 Forsikringssum: DKK 25.000

14.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
I tilfælde hvor forsikrede skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at forsikrede:

a) Uden egen skyld og uden at kunne forudse og afhjælpe det møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel.

b) Er udsat for en forsikringsbegivenhed dækket under dækning 10 Bagage, hvor forsikrede ikke har mulighed for rettidigt at genanskaffe flybilletter, pas eller visum.

14.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport til indhentning af den fastlagte rejserute – maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse.

b) Hotelophold – maksimalt DKK 1.500 pr. dag.

c) Fortæring samt lokal transport – maksimalt DKK 250 pr. dag.

14.3 Særlig bestemmelse
Det er en betingelse for dækning, at:

a) Billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang.

b) Forsikrede i tilfælde af tab af rejsedokumenter hurtigst muligt forsøger at genanskaffe disse – kontakt eventuelt rejsearrangøren eller Gouda Alarm.

14.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid (minimum connecting time).

b) Forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen.

15. Privatansvar

15.0 Forsikringssum:

Personskade: DKK 10.000.000

Tingskade: DKK 5.000.000

15.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, såfremt forsikrede i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.
Som vejledning kan det oplyses, at man efter dansk ret normalt er juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

15.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:

a) Det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale.

b) Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Gouda.

c) Skader på lejet bolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK 2.000 pr. forsikringsbegivenhed.

15.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar for skader:

a) Der er opstået i arbejds- eller erhvervsforhold.

b) På eller tab af egne ting.

c) Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

d) På ting, som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 15.2 c nævnte situationer.

e) Hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.

f) Forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt.

g) Forvoldt over for familie eller rejseledsager.

h) Forvoldt af dyr.

i) I form af bøder og bodslignende krav.

16. Retshjælp i udlandet

16.0 Forsikringssum: DKK 100.000

16.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige:

a) Udgifter til advokatbistand, når en tvist opstået i forsikringsperioden, kræver juridisk bistand.

b) Udgifter til advokatbistand i forbindelse med en straffesag – dog maksimalt op til DKK 30.000. Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede ved 1. instans er blevet frikendt for samtlige sigtelser og ankefristen er udløbet. Dette gælder ligeledes rejseudgifter i henhold til pkt. 16.1 c.

c) Rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol.

16.2 Særlige betingelser
Det er en forudsætning for dækning, at:

a) Forholdet, der ligger til grund for tvisten eller straffesagen, har fundet sted i for-sikringsperioden og vedrører forhold opstået på rejsen.

b) Forsikrede er direkte involveret i tvisten eller straffesagen.

c) Tvisten ikke kan behandles administrativt eller ved indbringelse af sagen for ankenævn, klagenævn el. lign.

16.3 Selvrisiko

a) Ved enhver skade under pkt. 16.1 a og c beregnes en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst DKK 2.500.

c) Ved enhver skade under pkt. 16.1 b beregnes en selvrisiko på 20 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst DKK 5.000.

16.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Udgifter, der ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi forsikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi udgifterne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.

b) Tvister mellem forsikrede og rejsebureauet/-arrangøren/-formidleren, luftfartsselskabet eller én eller flere af rejseledsagerne.

c) Tvister mellem forsikrede og Gouda.

d) Tvister i forbindelse med kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold.

e) Tvister i forbindelse med familiemæssige, sociale, pensionsmæssige eller arveretlige forhold.

f) Udgifter i forbindelse med færdselssager, hvor motoriseret transportmiddel blev anvendt af forsikrede.

g) Egentlige erstatninger eller bodslignende krav.

17. Sikkerhedsstillelse

17.0 Forsikringssum - DKK 100.000

17.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:
a) Sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda ved frigivelse eller efter anmodning.

b) Transportudgifter for en person efter forsikredes valg – maksimalt økonomiklasse – ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer.

17.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse i forbindelse med:

a) Tvister imellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren, rejseformidleren eller rejseledsager.

b) Rets- eller voldgiftssager vedrørende kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold.

c) Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt.

d) Tvister opstået før rejsen eller sager, der ikke er opstået under rejsen.

e) Narkotika, sager vedrørende våben eller sager vedrørende forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger.

f) Inkassosager mod forsikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.

Afsnit D: Definitioner

I policebetingelserne er en række ord og begreber anført med kursiv skrift, hvilket angiver, at disse ord og begreber er defineret nedenfor.

Definitionerne gælder uanset hvilken sproglig form af ordet eller begrebet, der er anvendt:

Akut sygdom:
En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Behandlende læge:
Den læge (se definition), der behandler forsikrede under dennes ophold i udlandet. Den behandlendelæge skal have lægeautorisation i det land, hvor forsikrede opholder sig.

Ekstraudgifter:
Udgifter forsikrede alene får som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde. Skulle udgiften have været afholdt uanset skadetilfældet, er der ikke tale om en ekstraudgift.

Europa:
Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Isle of Man, Italien, Jugoslavien (Serbien og Montenegro), Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Uralbjergene), San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Familie:
Mand og hustru/samlever samt deres børn, der rejser sammen, og alle er dækket af en Gouda rejseforsikring.

Fastlagt rejserute:
Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger.

Forsikringsperioden:
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde den planlagte udlandsrejse, dog maksimalt 12 timer før den planlagte udrejse fra Danmark og ophører ved hjemkomsten til bopælen eller arbejdspladsen, dog maksimalt 12 timer efter ankomst til Danmark, forudsat at skadestidspunktet ligger inden for den periode, der er tegnet dækning for.

Gouda:
Gouda Rejseforsikring er en del af Gjensidige-gruppen og er dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

Hele Verden:
Uden for Norden og Europa.

Læge:
En uddannet og af myndighederne autoriseret læge, som ikke selv er forsikrede, eller i familie med forsikrede.

Norden:
Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Nær medarbejder:
Forsikredes nærmeste foresatte (den person, som forsikrede refererer til) og de personer, der refererer direkte til forsikrede.

Overfald:
Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling.

Proteser:
Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder.

Rejseledsager:
En eller flere personer, der rejser sammen med forsikrede, og som er dækket af en Gouda rejseforsikring.

Rejseudgifter:
Rimelige ekstraudgifter til transport, dog maksimalt udgifter svarende til prisen for ordinært rutefly (business class).

Samlever:
En person, som forsikrede har levet i et ægteskabslignende forhold med og har haft fælles folkeregisteradresse med igennem det seneste år.

Terror/terroraktion:
Herved forstås en organiseret voldshandling eller truslen derom, der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål.