Betingelser for Flex Business

Her kan du læse eller downloade Gouda Flex Business forsikringsbetingelser nr. 870.

Download forsikringsbetingelser nr. 870 (PDF) for Flex Business | Gå tilbage til Flex Business

Afsnit A: Indledende bestemmelser

1.0 Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringen omfatter de hos forsikringstageren ansatte personer samt medarbejdende ejere og medejere.

Forsikringen kan udvides til at omfatte:
a) Direktions- og bestyrelsesmedlemmer, skriftligt inviterede gæster, medrejsende ægtefælle/samlever og børn.
b) Udenlandske filialer og datterselskaber.
c) Andre persongrupper efter aftale med Gouda.

Udvidelsen skal fremgå af policens forside.

Ved køb af forsikringen udsteder Gouda et ”Gouda Travel Insurance Card”, der er et oplysningskort over for tredjemand i forbindelse med rejser i udlandet. Kortet dokumenterer ikke noget selvstændigt juridisk forhold mellem forsikrede og Gouda.

1.1 Hvilke rejser er dækket af forsikringen?
Erhvervsrejser, der foretages for forsikringstagerens regning og i dennes interesse. Forsikringen kan, ved påtegning på policen, udvides til at omfatte ferierejser, der holdes i kombination med en erhvervsrejse.

Erhvervsrejser med en varighed på over 180 dage er ikke omfattet af forsikringen.

1.2 Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i det geografiske område, der er anført på policen - henholdsvis Norden, Europa og Hele verden. Rejser i bopælslandet er alene omfattet, såfremt dette er specielt anført på policens forside.

Forsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl og arbejdsplads.

1.3 Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet for at påbegynde erhvervsrejsen – dog aldrig tidligere end forsikringsaftalens ikrafttrædelse. Forsikringsdækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet – dog aldrig senere end ved forsikringsaftalens ophør.
Afbestillingsforsikringen dækker fra det tidspunkt rejsen bestilles og ophører, når forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. For at være omfattet af dækningen skal rejsen være købt i forsikringsperioden.

1.4 Forsikringspolice
Policen giver en oversigt over dækninger og tilhørende forsikringssummer. Kun ved at gennemlæse forsikringsbetingelserne og sammenholde dem med policen, får man et fuldstændigt billede af, hvad og hvor meget forsikringen dækker. Fremgår en dækning ikke af policen, er dækningen ikke omfattet af forsikringen uanset indholdet af vilkårene.

1.5 Forsikringsbetingelser
Afsnit A til D udgør en integreret del af betingelserne og eventuelle anvisninger i disse skal følges.

Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker forsikringen?), betyder det, at udgiften ikke er dækket af forsikringen.

1.6 Forsikringssum
De i forsikringspolicen og -betingelserne anførte forsikringssummer og delsummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Goudas erstatningspligt pr. dæknings-berettiget skadetilfælde under de respektive dækninger.

1.7 Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af:
a) Forsæt eller grov uagtsomhed.

b) Misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte.

c) Selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.

d) Udøvelse af professionel sport eller træning hertil.

e) Forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner.

f) Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, jf. dog pkt. 21.1.a. Undtagelsen med hensyn til strejke, gælder ikke under dækning 14 Flyforsinkelse og 18 Forsinket fremmøde.

g) Skader opstået direkte eller indirekte som en følge af
• udløsning af atomenergi,
• udløsning af radioaktive kræfter og
• bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

h) Medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv.

i) Krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder efter det tidspunkt, hvor forsikrede første gang havde mulighed for at lade sig evakuere. Se venligst dækning 8.9 Krigsrisiko.

j) Skade indtruffet under luftfart, medmindre forsikrede befordres som passager i nationalitetsbetegnede fly.

1.8 Præmiens betaling
Første præmie
forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse.

Stempelafgift til staten beregnes i henhold til lov om afgift for skadeforsikringer og opkræves sammen med præmien.

Fornyelsespræmie opkræves senest 2 uger før forfald, med angivelse af betalingsfrist.

Rykkerskrivelse fremsendes tidligst efter 7 dage, såfremt betalingsfristen i fornyelsesbrevet er overskredet.

Sidste rykkerskrivelse fremsendes tidligst 14 dage efter betalingsfristen i fornyelsesbrevet er overskredet. Såfremt betalingsfristen indeholdt heri ikke overholdes opsiges forsikringen. Der vil herefter ikke være dækning under forsikringen, og forsikringsaftalen betragtes som ophørt.

Opmærksomheden henledes på, at selskabet under alle omstændigheder har krav på præmie for perioden fra fornyelsesdatoen og til forsikringens ophør iht. sidste rykkerskrivelse.

Hvis Gouda har udsendt en sådan påmindelse, er Gouda berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

1.9 Indeksregulering
Indeksregulering kan ske på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september måned det foregående år.
Ophører udgivelsen af forbrugerprisindekset, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Gouda berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeks-regulering.
Foretages der indeksregulering, vil præmier og summer blive reguleret som følger:

Præmie
Samtlige præmier for de enkelte dækninger indeksreguleres ved policens hovedforfald.

Forsikringssum
Følgende totale forsikringssummer indeksreguleres:
• Ulykke (dog ikke overfald)
• Liv og sygdomsinvaliditet
• Bagage

1.10 Forsikringens varighed og opsigelse
a) Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges eller ændres, med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb af forsikringstageren eller Gouda.

b) Hvis Goudas præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikrings-betingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse.

c) Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal Gouda underrettes herom inden 14 dage efter Goudas underretning om præmieforhøjelse eller ændring af forsikrings-betingelserne, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår.

d) Efter enhver anmeldt skade kan såvel Gouda som forsikrede, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen med 14 dages varsel, for så vidt angår denne forsikrede.

1.11 Forsikringsaftalen og lovvalg
For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelser og gældende lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.
Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk ret.

1.12 Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring.
Erstatning i henhold til dækningerne for Liv og Sygdomsinvaliditet samt Ulykke bliver imidlertid ikke begrænset af anden etableret forsikring.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret).

Other insurance
If, at the time that loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this insurance for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.13 Overdragelse af erstatningskrav
Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

1.14 Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret).

Rights of subrogation
Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured’s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

1.15 Værneting
Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns byret eller Østre Landsret.

Afsnit B: Forhold i skadetilfælde

Ved akut behov for hjælp, bedes du rette henvendelse til vores alarmcental Gouda Alarm, der har åbent 24 timer i døgnet – 365 dage om året:

Gouda Alarm
Telefon: +45 33 15 60 60
Telefax: +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Inden du ringer til Gouda Alarm, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er f.eks. policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på opholdssted (læge, hospital mv.), diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse på pårørende. På den måde kan vi hurtigere hjælpe dig.

Gouda
Ønsker du råd eller vejledning før, under eller efter erhvervsrejsen, er du velkommen til at henvende dig til Gouda:

Gouda Rejseforsikring
Telefon: +45 88 88 81 40
Telefax: +45 88 20 88 21
E-mail: erhverv@gouda.dk

Nedenfor kan du se, hvordan du skal forholde dig i skadetilfælde, og hvilken dokumentation der skal indhentes og fremsendes, når der kræves erstatning i henhold til policen. Vi anbefaler, at du gemmer en kopi af dokumentation, der fremsendes til Gouda.

Afbestillingsforsikring
Sygdom/tilskadekomst hos dig selv eller familie:
Det er vigtigt, at du eller vedkommende, der er syg, bliver tilset af en læge. Hvis afrejsetidspunktet er nært forestående, skal der søges læge hurtigst muligt – om nødvendigt vagtlæge eller skadestuen.

Desuden skal du hurtigst muligt afmelde rejsen hos rejsearrangøren og samtidig anmelde afbestillingen til Gouda ved skadeanmeldelse og lægeerklæring.

Andre tilfælde, som er dækket af forsikringen
I tilfælde hvor du bliver nødt til at afbestille af andre årsager, er det vigtigt, at du hurtigst muligt af¬melder rejsen hos rejsearrangøren og samtidig fremsender skadeanmeldelse til Gouda.

Bagage
Ved tyveri, røveri etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du straks anmelder hændelsen til det lokale politi. Er skaden sket, medens bagagen har været i transport-/luftfartselskabets varetægt, skal du straks anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation for anmeldelsen i form af en PIR (Property Irregularity Report). Medfører skaden akutte problemer, kan du kontakte GoudaAlarm.

I ikke-akutte tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest muligt til Gouda. Du bedes sammen med skadeanmeldelsen vedlægge original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndigheder/selskaber samt original dokumentation for værdi og alder på de stjålne eller beskadigede effekter. I skadeanmeldelsen skal du oplyse, om du er indehaver af et kreditkort og i bekræftende fald oplyse kortnummer og -udsteder.

Indskrevet bagage anses tidligst som bortkommet, når det 30 dage efter din ankomst til destinationen ikke er tilvejebragt.

Bagageforsinkelse
Bliver din bagage forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Derudover skal du gemme kvitteringer for de erstatningskøb, som du foretager på destinationen, samt om muligt få dokumentation for, hvornår du modtager din bagage fra flyselskabet. Endelig skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med ovennævnte originale bilag og originale flybilletter samt bagagemærker.

Dødsfald
Gouda Alarm skal kontaktes hurtigst muligt. Personalet vil i samråd med de pårørende og relevante myndigheder sørge for det fornødne.

Eftersøgning og redning
Er eftersøgning eller en redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. GoudaAlarm kontaktes herefter hurtigst muligt. GoudaAlarm vil foretage det fornødne – eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder.

Erstatningsperson
Kontakt GoudaAlarm hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler.

Evakuering
Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, kontaktes GoudaAlarm, som vil forestå evakueringen – eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte GoudaAlarm, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig.

Flyforsinkelse
Du bedes indsende skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra flyselskabet for forsinkelsen, de originale forudbetalte regninger samt originalregninger vedrørende de afholdte omkostninger.

Forsinket fremmøde
Så snart du ved, at du ikke kan nå det planlagte transportmiddel, skal du kontakte GoudaAlarm og oplyse, hvor du har købt billetten. GoudaAlarm vil herefter i samarbejde med rejsebureauet/flyselskabet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ transport.

Forsinket hjemrejse
Bliver din hjemrejse til bopælslandet forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Hjemkaldelse
Kontakt straks GoudaAlarm og få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemkaldelse. I bekræftende fald vil GoudaAlarm arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du ifølge aftale selv arrangerer hjemrejsen, eller der har været andre dækningsberettigede udlæg, bedes du snarest muligt indsende skadeanmeldelse sammen med relevante bilag.

Hospitalsindlæggelse
Du bedes kontakte GoudaAlarm hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitalsindlæggelsen. Alarmcentralen kan bl.a. sørge for, at der stilles betalingsgaranti over for det hospital, der behandler dig.

Kidnapning
Kontakt GoudaAlarm hurtigst muligt.

Lægebehandling
Har du været under behandling hos en praktiserende læge, kan du sende regningen til betaling hos Gouda.
Du kan også selv betale den praktiserende læge for behandlingen og efterfølgende sende originalbilag til Gouda for refusion. Hvis det er nødvendigt, kan Gouda stille garanti over for den behandlende læge.
Skadeanmeldelsen skal uanset betalingsmåde indsendes snarest muligt. Husk at få den nødvendige dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuel ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige DKK 5.000, skal GoudaAlarm kontaktes.

Overfald
Du bedes straks orientere Gouda. Det er en betingelse for dækning, at overfaldet straks anmeldes til det lokale politi, og der bliver indhentet lægeerklæring. Skadeanmeldelse indsendes til Gouda.

Privatansvar
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, herunder:

a) En nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet.
b) Navn og adresse på alle implicerede personer.
c) Oplysninger om hvorvidt der kan være andre forsikringer, der dækker den samme hændelse.
d) Vidneerklæringer.
e) Specificeret opgørelse af kravet.

Husk at du aldrig må anerkende erstatningspligt!

Rejsedokumenter
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at fremsende dokumenter, herunder politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skade, originale kvitteringer mv. Tyveri af genstande skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Kan dette ikke lade sig gøre, skal anmeldelse ske til rejsearrangøren eller til Gouda. Kan anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages på stedet f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten.

Retshjælp i udlandet
Hvis du får brug for juridisk assistance, bedes du straks kontakte Gouda.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
Du bedes fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer, skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse sagen.

Sikkerhedsstillelse
Får du brug for sikkerhedsstillelse i forbindelse med, at du eller dine ejendele tilbageholdes, bedes du kontakte GoudaAlarm. Endelig afslutning af en sikkerhedsstillelse vil typisk foregå efter hjemkomst ved tilbagebetaling af beløbet.

Skader på lejet bolig/hotel
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, herunder:

a) En nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet samt eventuelt fotos af skaderne.
b) Oplysning om, hvorvidt der kan være andre forsikringer, der dækker den samme
hændelse.
c) Specificeret opgørelse af kravet.

Sygdom eller ulykke
Kontakt GoudaAlarm hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige DKK 5.000, skal GoudaAlarm kontaktes.

Tilkaldelse og sygeledsagelse
Kontakt GoudaAlarm hurtigst muligt.

Sygetransport
Kontakt GoudaAlarm hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor sygetransport kan komme på tale. GoudaAlarms læge vil herefter og i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en sygetransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal gennemføres.

Afsnit C: Grunddækning og tillægsdækning

2. Sygdom

2.0 Forsikringssum - ubegrænset

2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået i forsikringstiden dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til:

a) Behandling hos læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant.

b) Hospitalsindlæggelse med værelse og kost efter normale takster for semi-private (tosengsstue).

c) Hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af Goudas læge eller aftalt mellem behandlende læge og Goudas læge.

d) Levering af screenet blod, såfremt Goudas læge skønner, at forsikrede opholder sig i et risikoområde, samt overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod.

e) Lægeordineret medicin.

f) Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør med op til DKK 5.000.

g) Uopsættelig og akut tandbehandling med op til DKK 10.000.

h) Graviditetskomplikationer eller fødsel indtil 8 uger før forventet fødselstidspunkt samt behandling af det/de for tidligt fødte barn/børn, herunder hospitalsindlæggelse, hotelophold og fortæring i forbindelse hermed.

i) Kontakt til GoudaAlarm.

j) Telefonopkald, læsestof mv. med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitalsindlæggelse, som varer ud over 24 timer. For disse udgifter kræves der ikke dokumentation.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

k) Lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK 2.000 pr. døgn efter godkendelse af Gouda, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant.

l) Hotelophold samt fortæring med op til DKK 2.000 pr. døgn efter endt behandling og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den fastlagte rejserute kan ske. Det er en forudsætning for dækning, at udgiften er godkendt af Gouda.

Hjælp på steder - 24 timers lægevagt
Under rejsen har du endvidere adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, medicin ordineret af behandlende læge samt egnede læger og tandlæger i udlandet. Forsikringen dækker ikke dine udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt.

2.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:

a) Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført:
• hospitalsindlæggelse,
• vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller
• ændret medicinering.

b) Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede:
• ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,
• er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,
• er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,
• er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg.

c) Til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose.

d) Kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret.

e) Et før afrejsen kendt behandlingsbehov.

f) Aids, forstadier til aids samt enhver mulig sygdom, følge eller komplikation i forbindelse med disse tilfælde.

g) Provokeret abort.

h) Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet.

i) Rekreations- eller kurophold.

j) Behandling og hospitalsindlæggelse, når Goudas læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til forsikrede er kommet hjem til bopælslandet.

k) Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet hjemtransporten.

l) Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre operationen er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden.

m) Behandling, der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller Goudas læges anvisninger.

n) At erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler.

2.3 Særlig betingelse vedrørende tandbehandling
Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandling bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder. Der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefales i forbindelse hermed.

3. Syge- og hjemtransport

3.0 Forsikringssum - ubegrænset

3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af at forsikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 2 Sygdom, dækker forsikringen rimelige og nødvendige:

a) Udgifter til transport til behandlingsstedet, herunder ambulancefly, når Goudas læge vurderer, at ambulancefly er nødvendigt.

b) Udgifter til overflytning til nærmest egnede behandlingssted, når Goudas læge - efter kontakt til behandlende læge vurderer, at en overflytning er nødvendig og forsvarlig.

c) Ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl eller hospital i bopælslandet. Goudas læge vurderer – efter kontakt til behandlende læge – om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted.

d) Udgifter til ledsagelse ordineret af Goudas læge.

e) Udgifter op til DKK 5.000 til hjemsendelse af bagage, som forsikrede har efterladt i udlandet som følge af en dækningsberettiget hjemtransport. Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede har tilkøbt dækning 11 Bagage.

f) Udgifter til hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i bopælslandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Maksimalt med et beløb svarende til hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Gouda kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion.

Har forsikrede som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

g) Enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig, eller hjemrejse til bopælslandet.

3.2 Det praktiske arrangement af hjemtransport og hjemrejse
GoudaAlarm forestår de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget hjemtransport eller hjemrejse. Arrangerer forsikrede selv en hjemtransport eller hjemrejse uden at kontakte Gouda, dækkes udgifter hertil kun, hvis Goudas læge anser transporten for nødvendig og forsvarlig og maksimalt med et beløb, der svarer til de udgifter, Gouda ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse.

3.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:

a) Ambulancefly i tilfælde hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde.

b) Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare.

4. Lægelige fejlbehandling

4.0 Forsikringssum - DKK 1.000.000

4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Under hospitalsindlæggelse eller ved ambulant behandling omfattet af dækning 2 Sygdom dækker forsikringen lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge.

Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet §§ 20-23 og erstatningens størrelse efter lov om erstatningsansvar.

5. Tilkaldelse og sygeledsagelse

5.0 Forsikringssum – ubegrænset

- 3 personer efter forsikredes valg

TILKALDELSE


5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede rammes af:

a) Akutsygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom, der af behandlendelæge og Goudaslæge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.

b) Akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom.

5.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker tilkaldtes udgifter til:

a) Transport fra bopælen og retur – maksimalt økonomiklasse.

b) Transport i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres – maksimalt samme transportklasse som forsikrede. Se dog punkt 5.6 a.

c) Køb af en Gouda rejseforsikring for ledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at tilkaldte opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring.

d) Indlogering på hospital eller hotel maksimalt DKK 1.000 pr. person pr. dag.

e) Fortæring og lokal transport maksimalt DKK 250 pr. person pr. dag.

5.3 Forsikringen dækker ikke
Tilkaldelse, såfremt forsikrede skal hjemtransporteres inden for 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.

SYGELEDSAGELSE

5.4 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Rammes af en akutsygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom, der af behandlendelæge og Goudaslæge forventes at ville medføre hospitals-indlæggelse i mindst 2 døgn.

b) Rammes af en akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 2 Sygdom.

c) Skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald.

5.5 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker sygeledsagers nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport – maksimalt samme transportklasse som forsikrede - i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Se dog punkt 5.6 a.

b) Transport til bopælen eller til indhentning af fastlagtrejserute – maksimalt økonomiklasse – når sygeledsagelsen afsluttes enten ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i bopælslandet.

c) Forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda rejseforsikring for sygeledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at sygeledsager opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring.

d) Indlogering på hospital eller hotel maksimalt DKK 1.000 pr. person pr. dag.

e) Fortæring og lokal transport maksimalt DKK 250 pr. person pr. dag.

TILKALDELSE/SYGELEDSAGELSE

5.6 Begrænsninger
a) I tilfælde hvor forsikrede hjemtransporteres på bedre transportklasse end økonomiklasse, dækker forsikringen maksimalt én enkelt tilkaldt/sygeledsager på samme transportklasse. I tilfælde hvor forsikrede transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har evt. tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som forsikrede.

b) Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl eller hospital i bopælslandet.

6. Hjemkaldelse - privat - og erhversbetinget

6.0 Forsikringssum - ubegrænset

6.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

Privatbetinget

a) Hjemkaldes til bopælslandet pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst eller pludseligt opstået alvorlig sygdom blandt en af følgende personer: Ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerbørn, svigerforældre, svigerinder eller svogre.

b) Informeres om væsentlige og akutte begivenheder i bopælslandet såsom brand eller indbrud i forsikredes private bolig, forudsat at en sådan begivenhed kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige nærvær.

Erhvervsbetinget

c) Hjemkaldes til bopælslandet pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst blandt forsikredes nære medarbejdere i bopælslandet.

d) Informeres om væsentlige og akutte begivenheder i forsikredes erhvervsmæssige forhold i bopælslandet såsom brand, overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes virksomhed eller bedrageriske handlinger, begået af en i virksomheden ansat person. Det er en forudsætning, at en sådan begivenhed, af økonomiske årsager kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse.

6.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:
a) Transport til bopælslandet.
b) Returrejse til det sted, hvor forsikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen samt efterfølgende hjemrejse til bopælslandet. Returrejse skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen.

6.3 Særlig bestemmelse
Det er en forudsætning for dækning, at kriterierne i pkt. 6.1 er opfyldt på hjemrejsetidspunktet, at der træffes forudgående aftale om hjemtransport med Gouda samt at begivenheden ikke kunne forudses/forventes ved forsikredes afrejse fra bopælslandet.

6.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Hvis forsikrede i forhold til en oprindelig rejseplan kommer til bopælslandet mindre end 12 timer fra det planlagte ankomsttidspunkt.
b) I de tilfælde hvor den person, som giver anledning til rejseafbrydelse, har deltaget i samme rejse som forsikrede og er blevet hjemtransporteret.

6.5Begrænsninger
Forsikringen erstatter samme transportform/-klasse, som forsikrede valgte på den
afbrudte erhvervsrejse, dog maksimalt business class.

7. Erstatningsperson

7.0 Forsikringssum - ubegrænset

7.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Bliver uarbejdsdygtig i mindst 4 sammenhængende dage som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at hændelsen er omfattet af dækning 2 Sygdom.

b) Hjemkaldes i henhold til dækning 6 Hjemkaldelse.

7.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Rekruttering af erstatningsperson med op til DKK 25.000 – dog ikke interne lønudgifter.

b) Transport af erstatningsperson ud til det sted, hvor forsikrede befinder/befandt sig samt efterfølgende returrejse til bopælslandet.
I skadetilfælde nævnt under pkt. 7.1 a dækker forsikringen endvidere rimelige ekstraudgifter til:

c) Forsikredes hjemrejse til bopælslandet. Det er dog en forudsætning, at det vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindst 2 døgn før planlagt hjemkomst.

8. Personlig sikkerhed

8.1 Krisehjælp på stedet

8.1.0 Forsikringssum - ubegrænset

8.1.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at forsikrede udsættes for:

a) En større ulykke.

b) En voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer.

c) En naturkatastrofe.

d) En terroraktion, krig eller krigslignende tilstand.

e) En gidseltagning.

Det er en forudsætning for dækning, at Goudaslæge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.

8.2 TELEFONISK KRISEHJÆLP TIL PÅRØRENDE

8.2.0 Forsikringssum - ubegrænset

8.2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Er forsikrede berettiget til krisehjælp i henhold til dækning 8.1 Krisehjælp på stedet, dækker forsikringen udgifter til telefonisk krisehjælp til forsikredes pårørende.
Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp til forsikredes pårørende er nødvendig.

8.3 KRISEHJÆLP EFTER HJEMKOMST

8.3.0 Forsikringssum: DKK 10.000

8.3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forsikredes udgifter til krisepsykologisk behandling efter hjemkomst i tilfælde, hvor forsikrede har været udsat for en:

a) Naturkatastrofe.

b) Terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand.

c) Gidseltagning.

d) Livstruende epidemi.

Det er en forudsætning for dækning, at forsikredes egen læge henviser til psykologisk behandling.

8.4 EVAKUERING

8.4.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendigeudgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj, lokal transport mv. i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til bopælslandet i tilfælde af at:

a) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af politiske uroligheder, aktuel krig/krigslignende tilstande, overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor forsikrede opholder sig.

b) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af aktuelle terroraktioner eller overhængende fare for terroraktioner.

c) Udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering på grund af naturkatastrofer eller overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor forsikrede opholder sig.

d) Statens Seruminstitut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede opholder sig.

Det er ovenstående myndigheders anbefalinger, der lægges til grund for Goudas beslutning om, hvornår evakueringen er dækket, samt hvor nærmeste sikre destination er.

8.4.2 Begrænsning i dækningen
Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker forsikrede på dette tidspunkt ikke at tage mod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen.

8.4.3 Forsikringen dækker ikke
Hvis der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse i et område er anbefalet eller foretaget evakuering.

8.5 EFTERSØGNING OG REDNING

8.5.0 Forsikringssum: DKK 100.000

8.5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendigeudgifter til eftersøgning og redning af den eftersøgte.
Det er en forudsætning for dækning at:

a) Hændelsen er anmeldt til det lokale politi/den lokale myndighed, og at eftersøg-ningen/redningen er iværksat af disse eller af Udenrigsministeriet.

b) GoudaAlarm hurtigst muligt kontaktes, når en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at GoudaAlarm godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf.

8.5.2 Begrænsning i dækningen
a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales i ét skadetilfælde, begrænset til DKK 300.000.

b) Der ydes alene dækning, hvis den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Hvis flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne efterfølgende ligeligt på antallet af eftersøgte.

c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikringstager har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt – uanset årsagen til ønsket om kontakt.

d) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum DKK 2.500 pr. skadetilfælde.

8.5.3 Forsikringen dækker ikke
a) Vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt / vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver.

b) Eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen.

c) Eftersøgningsbehov forårsaget af, at forsikrede har udvist grov uagtsomhed.

d) Eftersøgning af forsikringstagere med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten.

e) Eftersøgning af forsikringstagere, der har fået stillet en terminaldiagnose.

f) Eftersøgning af personer, der bliver væk, mens de udøver professionelsport eller er på en videnskabeligekspedition.

g) Omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring.

8.6 TERROR

8.6.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.6.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

a) I tilfælde af at forsikrede direkte rammes af terror, der medfører personskade, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse/hjem-transport til bopælslandet, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) I tilfælde af, at forsikrede indirekte rammes af terror, som følge af at der inden for en radius af 5 km fra forsikredes opholdssted sker en terrorhandling i form af bombesprængning, angreb med kemiske eller biologiske våben, flykapring eller anden form for terror, der medfører personskade på andre end forsikrede selv, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse. Forsikringen dækker med op til halvdelen at det beløb, forsikrede oprindeligt har betalt for transporten.

8.6.2 Begrænsninger
Det er en forudsætning for dækning under punkt 8.6.1 b, at en tidligere hjemrejse/hjemtransport medfører ankomst til bopælslandet tidligere end 72 timer før oprindeligt planlagt.

8.6.3 Forsikringen dækker ikke
En af rejsearrangøren eller andre, herunder offentlige myndigheder, iværksat hjemtransport er ikke omfattet af forsikringen.

8.7 GIDSELTAGNING

8.7.0 Forsikringssum: Ubegrænset

8.7.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde hvor forsikrede har været holdt som gidsel, dækker forsikringen:

a) Nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport af den forsikrede til bopælslandet (herunder om nødvendigt med ambulancefly), forudsat at Goudas læge skønner hjemtransport er nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) Ekstraudgifter – dog maksimalt DKK 15.000 til ophold på hotel, lokal transport og fortæring.

c) Forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens forsikrede bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikringsperiode og varer indtil forsikredes hjemkomst til bopælslandet – dog maksimalt 14 dage efter, at den forsikrede er blevet frigivet.

8.7.2 Forsikringen dækker ikke
a) Udgifter til efterforskning af en gidseltagning.

b) Udgifter til løsesum.

c) Enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder.

8.8 TILBAGEHOLDELSE I FORBINDELSE MED KRIG ELLER SMITTEFARE

8.8.0 Forsikringssum: DKK 50.000

8.8.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af at forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig, risiko for krig eller smittefare, dækker forsikringen:

a) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport.

b) Nødvendige ekstraudgifter til fortæring med op til DKK 500 pr. døgn.

8.8.2 Begrænsning
Denne dækning ophører 3 måneder efter, at forsikrede første gang bliver tilbageholdt.

8.9 KRIGSRISIKO (gælder for samtlige dækninger)

8.9.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i skadetilfælde omfattet af denne forsikring og opstået direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder.

8.9.2 Begrænsninger
Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor muligheden for evakuering foreligger.

8.9.3 Særlig bestemmelse
Goudas muligheder for at yde hjælp og assistance kan i visse tilfælde være begrænset i områder, der er ramt af krig eller krigslignende tilstande.

8.9.4 Undtagelse
Var der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område anbefalet eller foretaget evakuering på grund af aktuelle uroligheder, dækker forsikringen ikke.

Tillægsdækninger A - Ulykke

9. Ulykke

9.0 Forsikringssum - fremgår af policen


9.1 Definition af et ulykkestilfælde
En pludselig hændelse der forårsager personskade.

9.2 Hvilke dækninger omfatter forsikringen?

A - Invaliditet
B - Erhvervsevnetab
C - Dødsfald
D - Tandskade (forudsætter Invaliditetsdækning er valgt)
E - Overfald
F - Træning og omskoling
G - Rekonvalescens
H - Tekniske forandringer
I - Hjælpemidler

A Invaliditet
1) Forsikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 5 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, det vil sige, når forsikredes helbredstilstand ikke forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden.

2) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejds-skadestyrelsens méntabel uden hensyn til forsikredes erhverv.

3) Invaliditetserstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Se dog pkt. 9.3 a, e og f.

4) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at méngraden ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

5) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %.

6) En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.

7) Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

B Erhvervsevnetab
Har et ulykkestilfælde, efter at forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, medført varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har forsikrede ret til erstatning for tab af erhvervsevne.
Erhvervsevnetabet opgøres i henhold til Erstatningsansvarslovens § 5, og er forsikredes erhvervsevnetab på mindst 15 %, har forsikrede ret til en erstatning på
25 % af den invaliditetserstatning, som udbetales under dækningen Invaliditet.

C Dødsfald
1) Når et ulykkestilfælde direkte medfører den forsikredes død inden for tre år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.

2) Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Gouda udbetalt erstatning under dækningerne invaliditet eller erhvervsevnetab ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling.

D Tandskade
1) Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af en tandskade, der indtræder som følge af et ulykkestilfælde. Det er en forudsætning for dækning af tandskade, at behandlingen er forhåndsgodkendt af Gouda.

2) Ved tandskader (inkl. tyggeskader) sket i udlandet skal diagnosticering og akut tandbehandling påbegyndes i udlandet. Den afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet.

3) Der er tale om en engangsudgift – dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade.

4) Behandlingen skal afsluttes inden for 5 år fra skadetilfældet.

5) Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed.

6) Tyggeskader dækkes alene med op til DKK 10.000.

E Overfald
Hvis forsikrede i forsikringstiden udsættes for forsætligt overfald med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning i henhold til lov om erstatningsansvar:

• § 1 - Helbredelsesudgifter
• § 2 - Tabt arbejdsfortjeneste
• § 3 - Godtgørelse for svie og smerte
• § 26 - Tort

som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Lov om Erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark.

Hvis forsikrede i forsikringstiden bliver overfaldet af en person med døden til følge, dækker forsikringen rimelige begravelsesudgifter, som en skadevolder ville blive dømt
til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Lov om Erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark.

Det er en forudsætning for dækning, at der er optaget politirapport i forbindelse med overfaldet.

F Træning og omskoling
Fastsættes forsikredes varige mén til minimum 5 %, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til genoptræning op til DKK 25.000. Genoptræningen skal foretages indenfor det første år efter skadetilfældet.

Kan forsikrede ikke genoptrænes til at udføre sit sædvanlige arbejde, dækker forsikringen i stedet for rimelige og nødvendige udgifter op til DKK 25.000 med henblik på omskoling til andet arbejde.

G Rekonvalescens
Fastsættes forsikredes varige mén til minimum 5 % og er forsikrede sygemeldt fra sit arbejde, udbetaler forsikringen DKK 2.000 pr. måned i op til 12 måneder for sygeperioder, der ligger udover en måned.

H Tekniske forandringer
Fastsættes forsikredes varige mén til minimum 5 %, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til tekniske forandringer af forsikredes private bolig, arbejdsplads og/eller bil med op til i alt DKK 25.000.
Det er en forudsætning for dækning, at de tekniske forandringer vil medføre en dokumenteret forbedring af forsikredes tilstand eller muligheder for at udføre sit sædvanlige arbejde.

I Hjælpemidler
Fastsættes forsikredes varige mén til minimum 5 %, dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til førstegangs anskaffelse af hjælpemidler med op til DKK 25.000.

9.3 Begrænsninger
Under pkt. A - I er der følgende begrænsninger:

a) Ved et enkelt skadetilfælde kan den samlede erstatning under dækningerne Invaliditet og/eller Erhvervsevnetab ikke overstige forsikringssummen.

b) For personer over 65 år dækker forsikringen under Invaliditet med halvdelen af de for dækningerne tegnede summer.

c) For personer under 18 år er forsikringssummen ved død begrænset til
DKK 25.000. Summen under Invaliditet forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen er nedsat med.

d) For personer over 75 år dækker forsikringen under Dødsfald med halvdelen af den for dækningen tegnede sum.

e) Ved skadetilfælde sket under udøvelse af skisport (inkl. snowboard og skihop) og anden farlig sportsaktiviteter, herunder udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, svæveflyvning gælder følgende:
1) Pkt. 9.2 A 3 er ikke gældende. Invaliditetserstatningen udgør alene den til
méngraden svarende procent af forsikringssummen.
2) Uanset den tegnede forsikringssum dækker forsikringen maksimalt med
DKK 500.000 under dækningen Invaliditet.

f) Ved ferierejser enten i forbindelse med en erhvervsrejse eller rene ferierejser udgør invaliditetserstatningen alene den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.

g) Uanset at der er tegnet højere forsikringssummer på en eller flere policer hos Gouda, kan Goudas erstatningspligt pr. person aldrig overstige DKK 10 mio. under Invaliditet og Erhvervsevnetab samt DKK 20 mio. under Dødsfald. Goudas samlede erstatningspligt pr. skadetilfælde kan ikke overstige DKK 200 mio.

For ulykkestilfælde indtruffet under luftfart gælder følgende særlig begrænsning:

h) Forsikringen omfatter kun ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer.

9.4 Forsikringen dækker ikke
Under pkt. A - I dækker forsikringen ikke:

a) Ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom samt enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker heller ikke forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældig tilstødende sygdom.

b) Hvis der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden.

c) Hvis årsagen til skadetilfældet er ukendt,

d) Enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer.

e) Skader og forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, herunder tobak og alkohol samt medicin.

f) Følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

g) Personskade, opstået ved forsikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller forsikredes deltagelse i strafbare handlinger.

h) Skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade.

i) Varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade.

j) Skader sket i forbindelse med fødsler.

k) Udgifter til begravelse som følge af et overfald, såfremt disse udgifter afholdes under dækning 2 Sygdom.

l) Tingskade som følge af et overfald.

9.5 Hvilke personer modtager erstatningen?
a) Erstatning under Invaliditet, Erhvervsevnetab, Tandskade, Overfald, Træning og omskoling, Rekonvalescens, Tekniske forandringer og Hjælpemidler udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.

b) Hvis forsikrede afgår ved døden, udbetales dødsfaldssummen, medmindre andet er meddelt til Gouda, til nærmeste pårørende, hvorved forstås forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til forsikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til forsikredes samlever eller, hvis en sådan ikke findes, til forsikredes arvinger.

9.6 Arbejdsskadestyrelsen
Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem forsikrede og selskabet.

Fastsætter Arbejdsskadestyrelsen en méngrad, der er højere, end den Gouda har fastsat, betaler Gouda det fulde gebyr til Arbejdsskadestyrelsen.

Tillægsdækning B - Liv og sygdomsinvaliditet

10. Liv og sygdomsinvaliditet

10.0 Forsikringssum - fremgår af policen


10.1 Hvilke dækninger indeholder Liv og sygdomsinvaliditet?
A Liv – Dødsfaldserstatning
B Invaliditet ved sygdom
C Invaliditet ved trope- eller øjensygdomme

A Liv – Dødsfaldserstatning
1) Afgår forsikrede ved døden i forsikringsperioden, uden at der er tale om et ulykkestilfælde (en pludselig hændelse, der forårsager personskade), udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.

Herudover gælder følgende særlige dækninger for henholdsvis udlandsrejser og rejser i bopælslandet. Det er en forudsætning for dækning i bopælslandet, at policen er udvidet til at dække i bopælslandet.

2) Dødsfald efter hjemtransport fra udlandet:
Forsikringen yder dødsfaldserstatning, hvis forsikrede afgår ved døden inden for 14 dage efter, Gouda har hjemtransporteret forsikrede fra udlandet. Det er en forudsætning for dækning, at dødsfaldet er en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, der forårsagede hjemtransporten.

3) Dækning under og i forbindelse med rejser i bopælslandet:
Bliver forsikrede akut hospitalsindlagt under rejse i bopælslandet, giver forsikringen ret til dødsfaldserstatning, hvis forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, som forårsagede indlæggelsen, i indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor forsikrede blev indlagt.

B Invaliditet ved sygdom
1) Såfremt en sygdom, opstået på rejsen, har medført et varigt mén på mindst 5 %, giver forsikringen ret til invaliditetserstatning. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig væsentligt længere, dog
senest 3 år efter sygdommens opståen.

2) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv.

3) Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikrings-summen.

4) Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100. En før sygdommen tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.

5) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

6) Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

C Invaliditet ved trope- eller øjensygdomme
1) Forsikringen dækker invaliditet som følge af en tropesygdom eller øjensygdom opstået på rejse. Méngrad og erstatning fastsættes i henhold til dækning 10.1 B Invaliditet ved sygdom.

2) Hvis sygdommen forværres løbende, fastsættes endelig erstatning i henhold til den invaliditet, der konkret var til stede på 3-årsdagen for sygdommens opståen.

3) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO’s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccination og profylakse, herunder medicinsk malaria profylakse ved rejse til det pågældende område.

10.2 Hvilke personer modtager erstatningen?
Invaliditetserstatningen udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.
Forsikringssummen for dødsfald udbetales, medmindre andet er meddelt Gouda, til nærmeste pårørende, hvorved forstås forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til forsikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til forsikredes samlever eller, hvis en sådan ikke findes, til forsikredes arvinger.

10.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Erstatning ved dødsfald for børn under 18 år.

b) Personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år.

c) Skade, der er omfattet af dækningen Ulykke.  

Tillægsdækning C

11. Bagage

11.0 Forsikringssum - fremgår af policen

11.1 Hvilke genstande omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter genstande, som forsikrede medbringer eller køber på rejsen.

11.2 Hvilke genstande omfatter forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke:

• Billetter, pas og kredit-/hævekort. Se under dækning 13 Rejsedokumenter.
• Vareprøver, handelsvarer og kollektioner.
• Tv-apparater, motorkøretøjer, både, surfbrætter, windsurfere, campingvogne, anhængere, cykler og andre transportmidler samt tilbehør til alle disse genstande.
• Kontaktlinser og proteser.

11.3 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen
Forsikringen dækker:

a) Økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse.

b) Bortkomst af indskrevet bagage.

c) Omstilling eller udskiftning af låse eller nøgler til forsikredes private bolig, når nøglerne til disse låse bortkommer som følge af en skade dækket under pkt. 11.3 a eller b. Forsikringen dækker med op til DKK 1.500.

11.4 Begrænsninger
a) Tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen anført på policens forside.

b) Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK 5.000 i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst "safety-box" (dog kun, hvis der er tydelige tegn på voldeligt opbrud) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af forsikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket.

c) Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende dækkes med 50 % af forsikrings-summen anført på policens forside og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst "safety-box" (dog kun, hvis der er tydelige tegn på voldeligt opbrud) eller røveri.

d) En enkelt genstand med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr) erstattes maksimalt med DKK 15.000, uanset at der måtte være tegnet flere dækninger i Gouda for genstanden.

e) Under fly-/bus-/togtransport er PC/-udstyr, tablets, GPS/-udstyr, smykker, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, mobiltelefoner, fotoudstyr, videoudstyr, samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere, alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage.

11.5 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Glemte, tabte eller forlagte genstande.

b) Tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Efterladt bagage (også i kortere tid) anses ikke for bagage under effektivt opsyn.

b) Tyveri fra aflåst hotelværelse, motorkøretøj, campingvogn eller trailer, hvor der ikke er synlige tegn på voldeligt opbrud.

d) Tyveri fra uaflåst hotelværelse, lejlighed, feriebolig, bil og båd.

e) Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes med særskilt transportmiddel uafhængigt af forsikredes rejse.

f) Bagageskader, der skyldes dårlig emballering samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker.

g) Indirekte tab.

h) Tab som følge af misbrug af rejsechecks, kredit- eller betalingskort.

11.6 Opgørelse af bagageskader
a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande. Se dog under punkt 11.6 d med hensyn til Pc’er, laptops og tablets/smartphones.

b) Genstande, hvis alder og købspris kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), og som er mere end to år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder.

c) For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garanti-bevis etc.), er Gouda berettiget til at fastsætte erstatningen skønsmæssigt.

d) PC’er, laptops og tablets/smartphones afskrives ikke det første år. Herefter afskrives genstanden over 3 år.

e) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil.

f) Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller til at udbetale et beløb til forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere.

g) For tab af lagringsmedier med analoge eller digitale oplysninger/optagelser samt tab af film, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af mediet/råmaterialet.

h) Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og at bagagen ikke er fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Gouda udbetaler erstatning umiddelbart herefter.

12. Bagageforsinkelse

12.0 Forsikringssum – fremgår af policen.

12.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb:

a) Med op til den på policen anførte forsikringssum i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsessted uden for bopælslandet.

b) Med op til yderligere DKK 2.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 48 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsessted uden for bopælslandet. Viser det sig efterfølgende, at bagagen er bortkommet, vil Goudas udgifter til erstatningskøb blive fratrukket eventuel erstatning under dækning 11 Bagage. Modregningen gælder kun erstatningskøb på op til DKK 2.000 foretaget efter 48 timers bagageforsinkelse.

c) Med op til DKK 1.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 24 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsessted i bopælslandet, såfremt forsikrede skal påbegynde en udlandsrejse inden 72 timer efter forventet ankomst til bopælslandet. Det er et krav, at denne udlandsrejse er bestilt, før forsinkelsen indtraf.

d) Med op til DKK 500 i tilfælde af, at bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket, og ekstraordinær hotelovernatning er nødvendig. Forsikringen dækker udgifter til indkøb af nødvendige toiletartikler og beklædning. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse.

12.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Bagage, der er indleveret til transport med andet transportmiddel end det, forsikrede benytter.

b) Forsinkelse, der ikke er anmeldt til luftfartsselskabet, så snart forsikrede er blevet bekendt med, at bagagen er forsinket.

c) Enhver form for toiletartikler, som forsikrede har anskaffet senere end 24 timer efter det faktiske tidspunkt for ankomsten til bestemmelsesstedet.

d) Erstatningskøb foretaget efter det tidspunkt, hvor forsikrede har modtaget sin forsinkede bagage.

13. Rejsedokumenter

13.0 Forsikringssum: DKK 5.000

13.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas, visum og kreditkort.

13.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forsikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Genanskaffelse af billetter, pas, visum, og kreditkort.

b) Transport, gebyrer og foto.

13.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Glemte, tabte eller forlagte genstande.

b) Tyveri af rejsedokumenter, der er efterladt eller ikke er under effektivt opsyn.

c) Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort.

d) Brugt tid til generhvervelse af genstandene.

 

14. Flyforsinkelse

14.0 Forsikringssum: DKK 1.000

14.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af flyforsinkelse af mere end 5 timers varighed dækker forsikringen:

a) Forudbetalte og ikke refunderbare udgifter til ophold.

b) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til kost og logi opstået som følge af forsinkelsen, og som ikke er betalt af luftfartsselskabet eller af anden part.

c) Rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter til og fra lufthavn.

14.2 Begrænsninger
Kun forsinkelse forårsaget af følgende forhold vil være omfattet af forsikringen:
a) Ekstreme vejrforhold.

b) Lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse blandt medarbejdere i det luftfartsselskab, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.

c) Lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse i den lufthavn, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.

14.3 Særlige betingelser
Dækningen er kun gældende for sædvanlige planlagte flyruter, som er fuldt omfattet af luftfartsselskabets sædvanlige ruteplan, regler og bestemmelser.

14.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Enhver forsinkelse af charterfly.
b) Enhver forsinkelse til og fra Færøerne og Grønland.

15. Forsinket hjemrejse

15.0 Forsikringssum: DKK 3.000

15.1 Hvornår dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at din hjemrejse til Danmark, med offentligt transportmid¬del, bliver forsinket med mere end 5 timer. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebevi¬set anførte hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsa¬gen skal foreligge.

Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller me¬kanisk fejl på transportmidlet, og at der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe dig til Danmark ved hjemrejsen. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er ret til erstatning fra anden side.

15.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen
Rejseforsikringen dækker
a) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring med op til 750 kr. pr. påbegyndt døgn forsinkelsen varer - dog maksimalt 3.000 kr.
b) forlængelse af rejseforsikringen ved en forlængelse af rejseperioden på grund af en dækningsberettiget forsinkelse af hjemrejsen.

15.3 Undtagelse
Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke.

16. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

16.0 Forsikringssum: DKK 10.000

16.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet på rejse uden for bopælslandet.

16.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Rejseforsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring.

16.3 Forsikringen dækker ikke
Rejseforsikringen dækker ikke:

a) Hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret.
b) Hvis du, efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet.

17. Afbestillingsforsikring

17.0 Forsikringssum: Fremgår af policen

17.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med rejsen på grund af:

a) Død eller alvorlig akutsygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv eller dennes ægtefælle/samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende og bedsteforældre. Det er en forudsætning for dækning, at den person, der giver anledning til afbestillingen, ikke er fyldt 75 år.

b) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.

c) Bedrageriske handlinger el. lign. i forsikredes egen virksomhed eller i virksomheden, hvor forsikrede er administrerende direktør, begået af en i virksomheden ansat person, og hvor forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.

d) Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i forsikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.

e) En medrejsende kollega har afbestilt rejsen. Forsikringen dækker maksimalt én kollega pr. dækningsberettiget hændelse under pkt. 17.1 a-d.

17.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af forsikredes betaling, som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på.

17.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke, hvis sygdom eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved bestilling af rejsen. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før bestilling af rejsen.  

Tillægsdækning D - Forsinket fremmøde

18. Forsinket fremmøde

18.0 Forsikringssum: Fremgår af policen


18.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
I tilfælde hvor forsikrede skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at forsikrede:

a) Uden egen skyld og uden at kunne forudse og afhjælpe det møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel.

b) Er udsat for en forsikringsbegivenhed dækket under dækning 13 Rejsedokumenter, hvor forsikrede ikke har mulighed for rettidigt at genanskaffe flybilletter, pas eller visum.

18.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport til indhentning af den fastlagte rejserute – maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse.

b) Hotelophold – maksimalt DKK 1.500 pr. dag.

c) Fortæring samt lokal transport – maksimalt DKK 250 pr. dag.

18.3 Særlig bestemmelse
Det er en betingelse for dækning, at:

a) Billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang.

b) Forsikrede i tilfælde af tab af rejsedokumenter hurtigst muligt forsøger at genanskaffe disse – kontakt eventuelt rejsearrangøren eller GoudaAlarm.

18.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid (minimum connecting time).

b) Forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen.  

Tillægsdækning E - Privatansvar

19. Privatansvar

19.0 Forsikringssum:
Personskade: DKK 10.000.000
Tingskade: DKK 5.000.000

19.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, såfremt forsikrede i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.
Som vejledning kan det oplyses, at man efter dansk ret normalt er juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

19.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:

a) Det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale.

b) Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Gouda.

c) Skader på lejet bolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK 2.000 pr. forsikringsbegivenhed.

19.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar for skader:

a) Der er opstået i arbejds- eller erhvervsforhold.

b) På eller tab af egne ting.

c) Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

d) På ting, som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 19.2 c nævnte situationer.

e) Hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.

f) Forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt.

g) Forvoldt over for familie eller rejseledsager.

h) Forvoldt af dyr.

i) I form af bøder og bodslignende krav.

20. Retshjælp i udlandet

20.0 Forsikringssum - DKK 100.000

20.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige:

a) Udgifter til advokatbistand, når en tvist opstået i forsikringsperioden, kræver juridisk bistand.

b) Udgifter til advokatbistand i forbindelse med en straffesag – dog maksimalt op til DKK 30.000. Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede ved 1. instans er blevet frikendt for samtlige sigtelser og ankefristen er udløbet. Dette gælder ligeledes rejseudgifter i henhold til pkt. 20.1 c.

c) Rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol.

20.2 Særlige betingelser
Det er en forudsætning for dækning, at:

a) Forholdet, der ligger til grund for tvisten eller straffesagen, har fundet sted i for-sikringsperioden og vedrører forhold opstået på rejsen.

b) Forsikrede er direkte involveret i tvisten eller straffesagen.

c) Tvisten ikke kan behandles administrativt eller ved indbringelse af sagen for ankenævn, klagenævn el. lign.

20.3 Selvrisiko
a) Ved enhver skade under pkt. 20.1 a og c beregnes en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst DKK 2.500.

c) Ved enhver skade under pkt. 20.1 b beregnes en selvrisiko på 20 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst DKK 5.000.

20.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:

a) Udgifter, der ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi forsikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi udgifterne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.

b) Tvister mellem forsikrede og rejsebureauet/-arrangøren/-formidleren, luftfartsselskabet eller én eller flere af rejseledsagerne.

c) Tvister mellem forsikrede og Gouda.

d) Tvister i forbindelse med kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold.

e) Tvister i forbindelse med familiemæssige, sociale, pensionsmæssige eller arve-retlige forhold.

f) Udgifter i forbindelse med færdselssager, hvor motoriseret transportmiddel blev anvendt af forsikrede.

g) Egentlige erstatninger eller bodslignende krav.

21. Sikkerhedsstillelse

21.0 Forsikringssum - DKK 100.000

21.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:
a) Sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda ved frigivelse eller efter anmodning.

b) Transportudgifter for en person efter forsikredes valg – maksimalt økonomiklasse – ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer.

21.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse i forbindelse med:

a) Tvister imellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren, rejseformidleren eller rejseledsager.

b) Rets- eller voldgiftssager vedrørende kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold.

c) Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt.

d) Tvister opstået før rejsen eller sager, der ikke er opstået under rejsen.

e) Narkotika, sager vedrørende våben eller sager vedrørende forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger.

f) Inkassosager mod forsikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.  

Tillægsdækning F - Kidnapning

22. Kidnapning 

22.0 Forsikringssum - DKK 500.000

22.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af at forsikrede bliver kidnappet eller udsat for kapring, dækker forsikringen udgifter/honorar til en af forsikringstageren valgt og af Gouda godkendt, professionel rådgiver.

22.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke løsesum.  

Afsnit D: Definitioner

I policebetingelserne er en række ord og begreber anført med kursiv skrift, hvilket angiver, at disse ord og begreber er defineret nedenfor.
Definitionerne gælder uanset hvilken sproglig form af ordet eller begrebet, der er anvendt:

Akut sygdom:
En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Bopælslandet:
Det land, hvor forsikrede har fast bopæl.

Behandlende læge:
Den læge (se definition), der behandler forsikrede under dennes ophold i udlandet. Den behandlendelæge skal have lægeautorisation i det land, hvor forsikrede opholder sig.

Ekstraudgifter:
Udgifter forsikrede alene får som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde. Skulle udgiften have været afholdt uanset skadetilfældet, er der ikke tale om en ekstraudgift.

Europa:
Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Uralbjergene), San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Familie:
Mand og hustru/samlever samt deres børn, der rejser sammen, og alle er dækket af en Gouda Rejseforsikring.

Fastlagt rejserute:
Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger.

Forsikringsperioden:
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde den planlagte udlandsrejse, dog maksimalt 12 timer før den planlagte udrejse fra bopælslandet og ophører ved hjemkomsten til bopælen eller arbejdspladsen, dog maksimalt 12 timer efter ankomst til bopælslandet, forudsat at skadestidspunktet ligger inden for den periode, der er tegnet dækning for.

Gouda:
Gouda Rejseforsikring er en del af Gjensidige-gruppen og er dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

Hele Verden:
Uden for Norden og Europa.

Hjælpemiddel:
Genstand, der kan begrænse eller afhjælpe en fysisk lidelse eller handicap.

Læge:
En uddannet og af myndighederne autoriseret læge, som ikke selv er forsikrede, eller i familie med forsikrede.

Norden:
Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Nær medarbejder:
Forsikredes nærmeste foresatte (den person, som forsikrede refererer til) og de personer, der refererer direkte til forsikrede.

Overfald:
Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling.

Proteser:
Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder.

Rejseledsager:
En eller flere personer, der rejser sammen med forsikrede, og som er dækket af en Gouda rejseforsikring.

Rejseudgifter:
Rimelige ekstraudgifter til transport, dog maksimalt udgifter svarende til prisen for ordinært rutefly (business class).

Samlever:
En person, som forsikrede har levet i et ægteskabslignende forhold med og har haft fælles folkeregisteradresse med igennem det seneste år.

Terror/terroraktion:
Herved forstås en organiseret voldshandling eller truslen derom, der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål.

Tyggeskader
En dækningsberettiget tyggeskade er en tandskade, der opstår ved, at forsikrede upåregneligt tygger i et fremmedlegeme i mad eller lignende.