Betingelser for Flex Business

Her kan du læse eller downloade Gouda Flex Business forsikringsbetingelser nr. 770.

Download forsikringsbetingelser nr. 770 (PDF) for Flex Business | Gå tilbage til Flex Business

Afsnit A: Indledende bestemmelser

Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringen omfatter de hos forsikringstageren ansatte personer samt medarbejdende ejere og medejere.

Forsikringen kan udvides til at omfatte:
a) Direktions- og bestyrelsesmedlemmer, skriftligt inviterede gæster, medrejsende ægtefælle/samlever, børn.
b) Udenlandske filialer og datterselskaber.
c) Andre persongrupper efter aftale med Gouda.

Udvidelsen skal fremgå af policens forside.
De til forsikrede udstedte ”Gouda Travel Insurance Card(s)” skal alene tjene som oplysningskort over for tredjemand og konstituerer således ikke noget selvstændigt juridisk forhold mellem forsikrede og Gouda.

Hvilke rejser er dækket af forsikringen?
Erhvervsrejser, der foretages for forsikringstagerens regning og i dennes interesse. Forsikringen kan, ved påtegning på policen, udvides til at omfatte ferierejser, der holdes i kombination med en erhvervsrejse.

Erhvervsrejser med en varighed på over 180 dage er ikke omfattet af forsikringen.

Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i det geografiske område, der er anført på policen - henholdsvis Norden, Europa og Hele Verden. Rejser i bopælslandet er alene omfattet, såfremt dette er specielt anført på policens forside.

Forsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl og arbejdsplads.

Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet for at påbegynde erhvervsrejsen – dog aldrig tidligere end forsikringsaftalens ikrafttrædelse. Forsikringsdækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet – dog aldrig senere end ved forsikringsaftalens ophør.
Afbestillingsforsikringen dækker fra det tidspunkt rejsen bestilles og ophører, når forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. For at være omfattet af dækningen skal rejsen være købt i forsikringsperioden.

Forsikringspolice og – betingelser
Policen giver en oversigt over dækninger og tilhørende forsikringssummer. Kun ved at gennemlæse nærværende forsikringsbetingelser og sammenholde dem med policen, får man et fuldstændigt billede af, hvad og hvor meget forsikringen dækker. Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker forsikringen?), betyder det, at udgiften ikke er dækket af forsikringen.

Forsikringssum
De i forsikringspolicen og -betingelserne anførte forsikringssummer og delsummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Goudas erstatningspligt pr. dækningsberettiget skadetilfælde under de respektive dækninger.  

Afsnit B Forhold i skadetilfælde

Dersom du kommer i en akut situation, der vedrører denne forsikring, bedes du rette henvendelse til Gouda Alarmcentral. Alarmcentralen har åbent 24 timer i døgnet – 365 dage om året:

Gouda Alarmcentral
Telefon: +45 33 15 60 60
Telefax: +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Hos Gouda Alarmcentral kommer du i kontakt med en medarbejder, som assisterer dig. Hvis det drejer sig om en sygdom eller ulykke, står læger parat til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Det er vigtigt at følge de anvisninger, som Goudas læge eller Gouda Alarmcentral giver dig.

Inden du ringer til Gouda Alarmcentral, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er f.eks. policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på opholdssted (læge, hospital mv.), diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse på pårørende. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe dig.

Ønsker du råd eller vejledning før, under eller efter erhvervsrejsen, er du velkommen til at henvende dig til Gouda Alarmcentral og naturligvis også til Gouda:

Gouda Rejseforsikring
Telefon: +45 88 88 81 40
Telefax: +45 88 20 88 21
E-mail: erhverv@gouda.dk

Nedenfor redegøres for, hvordan du skal forholde dig i skadetilfælde, og hvilken dokumentation der skal indhentes og fremvises, når der kræves erstatning i henhold til policen.

Afbestillingsforsikring
Kontakt Gouda snarest muligt, efter du er blevet ramt af akut sygdom eller tilskadekomst, der nødvendiggør afbestilling af din rejse. Du skal sørge for at fremskaffe en lægeerklæring med udførlig diagnose.
Ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, skal der fremsendes dokumentation for arbejdsnedlæggelsen.
I tilfælde af brand, storm, oversvømmelse, indbrud eller bedragerisk handling skal politirapport fremsendes.

Bagage
Ved tyveri, røveri etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du straks anmelder episoden til det lokale politi. Dersom skaden er sket, medens bagagen har været i transport-/luftfartselskabets varetægt, skal du straks anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation for anmeldelsen i form af en PIR (Property Irregilarity Report). Medfører skaden akutte problemer, kan du kontakte Gouda Alarmcentral.
I ikke-akutte tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest muligt til Gouda. Du bedes sammen med skadeanmeldelsen vedlægge original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndigheder/selskaber samt original dokumentation for værdien af de stjålne eller beskadigede effekter. I skadeanmeldelsen skal du oplyse, om du er indehaver af et kreditkort og i bekræftende fald oplyse kortnummer.

Indskrevet bagage anses tidligst som bortkommet, når det 30 dage efter din ankomst til destinationen ikke er tilvejebragt.

Bagageforsinkelse
Bliver din bagage forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Derudover skal du gemme kvitteringer for de erstatningskøb, som du foretager på destinationen, samt om muligt få dokumentation for, hvornår du modtager din bagage fra flyselskabet. Endelig skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med ovennævnte originale bilag og originale flybilletter samt bagagemærker, når du er kommet hjem.

Dødsfald
Kontakt Gouda Alarmcentral hurtigst muligt. Personalet vil i samråd med de pårørende og relevante myndigheder sørge for det fornødne.

Eftersøgning og redning
Er eftersøgning eller en redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarmcentral kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarmcentral vil foretage det fornødne – eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder.

Erstatningsperson
Kontakt Gouda Alarmcentral hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler.

Evakuering
Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, kontaktes Gouda Alarmcentral, som vil forestå evakueringen – eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Gouda Alarmcentral, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig.

Flyforsinkelse
Følgende dokumenter indsendes snarest muligt: Skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra flyselskabet for forsinkelsen, de originale forudbetalte regninger samt originalregninger vedrørende de afholdte omkostninger.

Forsinket fremmøde
Så snart du ved, at du ikke kan nå det planlagte transport-middel, skal du kontakte Gouda Alarmcentral og oplyse, hvor du har købt billetten. Gouda Alarmcentral vil herefter i samarbejde med rejsebureauet/flyselskabet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ transport.

Hjemkaldelse
Kontakt straks Gouda Alarmcentral og få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemkaldelse. I bekræftende fald vil Gouda Alarmcentral arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du ifølge aftale selv arrangerer hjemrejsen, eller dersom der har været andre dækningsberettigede udlæg, bedes du snarest muligt indsende skadeanmeldelse sammen med relevante bilag.

Hospitalsindlæggelse
Kontakt Gouda Alarmcentral hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitalsindlæggelsen. Alarmcentralen kan bl.a. sørge for, at der om nødvendigt stilles betalingsgaranti over for det hospital, der behandler dig.

Lægebehandling
Har du været under behandling hos en praktiserende læge, kan du bede den praktiserende læge sende regningen til Gouda. Du kan også selv betale den praktiserende læge for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda for refusion. Hvis det er nødvendigt, kan Gouda stille garanti over for den behandlende læge.
Skadeanmeldelsen skal uanset betalingsmåde indsendes snarest muligt. Husk, under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuel ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige DKK 5.000, skal Gouda Alarmcentral kontaktes.

Overfald
Du bedes orientere Gouda snarest muligt. Det er en betingelse for dækning, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at du snarest muligt indhenter lægeerklæring. Skadeanmeldelse indsendes snarest muligt til Gouda.

Privatansvar
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, herunder:

a) En nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet.
b) Navn og adresse på alle implicerede personer.
c) Oplysninger om, hvorvidt der kan være andre forsikringer, der dækker den samme hændelse.
d) Vidneerklæringer.
e) Specificeret opgørelse af kravet.

Husk, at du aldrig må anerkende erstatningspligt!

Rejsedokumenter
Du har pligt til at give Gouda alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at fremsende dokumenter, herunder politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skade, originale kvitteringer mv. Tyveri af genstande skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Kan dette ikke lade sig gøre, skal anmeldelse ske til rejsearrangøren eller til Gouda. Kan anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages på stedet f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten.

Retshjælp i udlandet
Hvis du får brug for juridisk assistance, skal du omgående kontakte Gouda.

Sikkerhedsstillelse
Får du brug for sikkerhedsstillelse i forbindelse med, at du eller dine ejendele tilbageholdes, skal du kontakte Gouda Alarmcentral. Endelig afslutning af en sikkerhedsstillelse vil typisk foregå efter hjemkomst ved tilbagebetaling af beløbet.

Sygdom eller ulykke
Kontakt Gouda Alarmcentral hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige DKK 5.000, skal Gouda Alarmcentral kontaktes.

Tilkaldelse og Sygeledsagelse
Kontakt Gouda Alarmcentral hurtigst muligt.

Sygetransport
Kontakt Gouda Alarmcentral hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor sygetransport kan komme på tale.
Goudas eller Gouda Alarmcentrals læge vil herefter og i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en sygetransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal gennemføres.

I tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler i Danmark. Afsnit A, B og D udgør en integreret del af betingelserne og eventuelle anvisninger i disse skal følges.  

Afsnit C. Forsikringsbetingelser

1. Sygdom

Forsikringssum: Ubegrænset

1.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået i forsikringstiden dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til:

a) Behandling hos læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant.
b) Hospitalsindlæggelse med værelse og kost efter normale takster for semi-private (tosengsstue).

c) Hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af Goudas læge eller aftalt mellem behandlende læge og Goudas læge.

d) Levering af screenet blod, såfremt Goudas læge skønner, at forsikrede opholder sig i et risikoområde, samt overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod.

e) Lægeordineret medicin.

f) Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør med op til DKK 5.000.

g) Uopsættelig og akut tandbehandling (inkl. behandling af tyggeskader) med op til DKK 10.000.

h) Graviditetskomplikationer eller fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt behandling af det/de for tidligt fødte barn/børn, herunder hospitalsindlæggelse, hotelophold og fortæring i forbindelse hermed.

i) Kontakt til Gouda Alarmcentral.

j) Telefonopkald, læsestof mv. med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitals-indlæggelse, som varer ud over 24 timer. Disse udgifter behøver ikke dokumentation.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

k) Lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK 2.000 pr. døgn efter godkendelse af Gouda, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant.

l) Hotelophold samt fortæring med op til DKK 2.000 pr. døgn efter godkendelse af Gouda efter endt behandling og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den fastlagte rejserute kan ske.

1.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:

a) Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført:
• hospitalsindlæggelse,
• vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller
• ændret medicinering.

b) Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede:
• ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,
• er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,
• er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,
• er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg.

c) Kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret.

d) Et før afrejsen kendt behandlingsbehov.

e) Aids, forstadier til aids samt enhver mulig sygdom, følge eller komplikation i forbindelse med disse tilfælde.

f) Provokeret abort.

g) Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet.

h) Rekreations- eller kurophold.

i) Behandling og hospitalsindlæggelse, når Goudas læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til forsikrede er kommet hjem til bopælslandet.

j) Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet hjemtransporten.

k) Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre operationen er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden.

l) Behandling, der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller Goudas læges anvisninger.

m) At erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler.

1.3 Særlig betingelse vedrørende tandbehandling
Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandling bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed.
 
2. Syge- og hjemtransport

Forsikringssum: Ubegrænset

2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af at forsikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom, dækker forsikringen rimelige og nødvendige:

a) Udgifter til transport til behandlingsstedet, herunder ambulancefly, når Goudas læge vurderer, at ambulancefly er nødvendigt.

b) Udgifter til overflytning til nærmeste egnede behandlingssted, når Goudas læge - efter kontakt til behandlende læge vurderer, at en overflytning er nødvendig og forsvarlig.

c) Ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i Danmark. Goudas læge vurderer – efter kontakt til behandlende læge – om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted.

d) Udgifter til ledsagelse ordineret af Goudas læge.

e) Udgifter til hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i bopælslandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, maksimalt med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Gouda kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion.

Har forsikrede som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

f) Enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig, eller hjemrejse til bopælslandet.

2.2 Det praktiske arrangement af hjemtransport og hjemrejse
Gouda Alarmcentral forestår de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget hjemtransport eller hjemrejse. Arrangerer forsikrede selv en hjemtransport eller hjemrejse uden at kontakte Gouda, dækkes udgifter hertil kun, hvis Goudas læge anser transporten for nødvendig og forsvarlig, og maksimalt med et beløb, der svarer til de udgifter, Gouda ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse.

2.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til:
a) Ambulancefly i tilfælde, hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde.
b) Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare.

3. Lægelig fejlbehandling

Forsikringssum: DKK 1.000.000

3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I forbindelse med hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling omfattet af dækning 1 Sygdom dækker forsikringen lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet §§ 20-23 og erstatningens størrelse efter lov om erstatningsansvar. 


4. Sygeledsagelse og tilkaldelse

Forsikringssum: Ubegrænset – 2 personer efter forsikredes valg


TILKALDELSE
4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede rammes af:
a) Akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 1 Sygdom, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.

b) Akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 1 Sygdom.

4.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker tilkaldtes udgifter til:

a) Transport fra bopælen og retur – maksimalt økonomiklasse.

b) Transport i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres – maksimalt samme transportklasse som forsikrede. Se dog punkt 4.6 a.

c) Køb af en Gouda rejseforsikring for ledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at tilkaldte opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring.

d) Indlogering på hospital eller hotel maksimalt DKK 1.000 pr. person pr. dag.

e) Fortæring og lokal transport maksimalt DKK 250 pr. person pr. dag.

4.3 Forsikringen dækker ikke
Tilkaldelse, såfremt forsikrede skal hjemtransporteres inden for 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet.

SYGELEDSAGELSE
4.4 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Rammes af en akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 1 Sygdom, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitals-indlæggelse i mindst 2 døgn.

b) Rammes af en akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 1 Sygdom.

c) Skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald.

4.5 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Forsikringen dækker sygeledsagers nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport – maksimalt samme transportklasse som forsikrede - i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Se dog punkt 4.6 a.

b) Transport til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt økonomiklasse – når sygeledsagelsen afsluttes enten ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i bopælslandet.

c) Forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda rejseforsikring for sygeledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at sygeledsager opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring.

d) Indlogering på hospital eller hotel maksimalt DKK 1.000 pr. person pr. dag.

e) Fortæring og lokal transport maksimalt DKK 250 pr. person pr. dag.

TILKALDELSE/SYGELEDSAGELSE
4.6 Begrænsninger
a) I tilfælde hvor forsikrede hjemtransporteres på bedre transportklasse end økonomiklasse, dækker forsikringen maksimalt én enkelt tilkaldt/sygeledsager på samme transportklasse. I tilfælde hvor forsikrede transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har evt. tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som forsikrede.

b) Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i bopælslandet.

 

5. Hjemkaldelse

Forsikringssum: Ubegrænset

5.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Hjemkaldes til bopælslandet pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst eller pludseligt opstået alvorlig sygdom blandt en af følgende personer: Ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerbørn, svigerforældre, svigerinder eller svogre.

b) Kaldes til bopælslandet på grund af dødsfald eller pludseligt opstået alvorlig sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt forsikredes nære medarbejdere i bopælslandet.

c) Informeres om væsentlige og akutte begivenheder i bopælslandet såsom brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed eller i virksomheden, hvor forsikrede er administrerende direktør, forudsat at en sådan begivenhed kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige nærvær. Det er en forudsætning for denne dækning, at der træffes forudgående aftale om hjemtransport med Gouda.

d) Opdager bedrageriske handlinger el. lign. i forsikredes egen virksomhed eller i virksomheden, hvor forsikrede er administrerende direktør, begået af en i virksomheden ansat person, og hvor forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.

5.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport til bopælslandet.
b) Returrejse til det sted, hvor forsikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen samt efterfølgende hjemrejse til bopælslandet. Returrejse skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen.

5.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Hvis forsikrede i forhold til en oprindelig rejseplan kommer til bopælslandet mindre end 12 timer fra det planlagte ankomsttidspunkt.
b) I de tilfælde hvor den person, som giver anledning til rejseafbrydelse, har deltaget i samme rejse som forsikrede og er blevet hjemtransporteret.

5.4 Begrænsninger
Forsikringen erstatter samme transportform/-klasse, som forsikrede valgte på den
afbrudte erhvervsrejse, dog maksimalt business class.

6. Erstatningsperson

Forsikringssum: Ubegrænset


6.1Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede:

a) Bliver uarbejdsdygtig i mindst 4 sammenhængende dage som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at hændelsen er omfattet af dækning 1 Sygdom.

b) Hjemkaldes i henhold til dækning 5 Hjemkaldelse.

6.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

a) Transport af erstatningsperson ud til det sted, hvor forsikrede befinder/befandt sig samt efterfølgende returrejse til bopælslandet.
I skadetilfælde nævnt under pkt. 6.1 a dækker forsikringen endvidere rimelige ekstraudgifter til:

b) Forsikredes hjemrejse til bopælslandet. Det er dog en forudsætning, at det vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindst 2 døgn før planlagt hjemkomst.

7. Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 

7.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Under rejsen har du adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, medicin ordineret af behandlende læge samt egnede læger og tandlæger i udlandet.

7.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke forsikredes udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt.

8. Personlig sikkerhed 

8.1 KRISEHJÆLP PÅ STEDET
Forsikringssum: Ubegrænset

8.1.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at forsikrede udsættes for:

a) En større ulykke.

b) En voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer.

c) En naturkatastrofe.

d) En terroraktion, krig eller krigslignende tilstand.

e) En gidseltagning.

Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.

8.2 TELEFONISK KRISEHJÆLP TIL PÅRØRENDE
Forsikringssum: Ubegrænset

8.2.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Er forsikrede berettiget til krisehjælp i henhold til dækning 8.1 Krisehjælp på stedet, dækker forsikringen udgifter til telefonisk krisehjælp til forsikredes pårørende.
Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp til forsikredes pårørende er nødvendig.

8.3 KRISEHJÆLP EFTER HJEMKOMST
Forsikringssum: DKK 10.000

8.3.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forsikredes udgifter til krisepsykologisk behandling efter hjemkomst i tilfælde, hvor forsikrede har været udsat for en:

a) Naturkatastrofe.
b) Terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand.

c) Gidseltagning.

d) Livstruende epidemi.

Det er en forudsætning for dækning, at forsikredes egen læge henviser til psykologisk behandling.

8.4 EVAKUERING
Forsikringssum: Ubegrænset

8.4.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj, lokal transport mv. i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til bopælslandet i tilfælde af at:

a) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af aktuel krig eller krigslignende tilstande eller på grund af overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor forsikrede opholder sig.

b) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af aktuelle terroraktioner eller overhængende fare for terroraktioner.

c) Udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering på grund af naturkatastrofer eller overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor forsikrede opholder sig.

d) Statens Seruminstitut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede opholder sig.

Det er ovenstående myndigheders anbefalinger, der lægges til grund for Goudas beslutning om, hvornår evakueringen er dækket, samt hvor nærmeste sikre destination er.

8.4.2 Begrænsning i dækningen
Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker forsikrede på dette tidspunkt ikke at tage mod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen.

8.4.3 Forsikringen dækker ikke
Hvis der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse i et område er anbefalet eller foretaget evakuering.

8.5 EFTERSØGNING OG REDNING
Forsikringssum: DKK 100.000

8.5.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og redning af den eftersøgte.
Det er en forudsætning for dækning at:

a) Hændelsen er anmeldt til det lokale politi/den lokale myndighed, og at eftersøg-ningen/redningen er iværksat af disse eller af Udenrigsministeriet.

b) Gouda Alarmcentral hurtigst muligt kontaktes, når en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at Gouda Alarmcentral godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf.

8.5.2 Begrænsning i dækningen

a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales i ét skadetilfælde, begrænset til DKK 300.000.

b) Der ydes alene dækning, dersom den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Dersom flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne efterfølgende ligeligt på antallet af eftersøgte.

c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikringstager har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt – uanset årsagen til ønsket om kontakt.

d) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum DKK 2.500 pr. skadetilfælde.

8.5.3 Forsikringen dækker ikke

a) Vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt / vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver.

b) Eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen.

c) Eftersøgningsbehov forårsaget af, at forsikrede har udvist grov uagtsomhed.


d) Eftersøgning af forsikringstagere med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten.

e) Eftersøgning af forsikringstagere, der har fået stillet en terminal diagnose.

f) Eftersøgning af personer, der bliver væk, mens de udøver professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition.

g) Omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring.

8.6 TERROR
Forsikringssum: Ubegrænset

8.6.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
a) I tilfælde af at forsikrede direkte rammes af terror, der medfører personskade, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse / hjem-transport til bopælslandet, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) I tilfælde af, at forsikrede indirekte rammes af terror, som følge af at der inden for en radius af 5 km fra forsikredes opholdssted sker en terrorhandling i form af bombesprængning, angreb med kemiske eller biologiske våben, flykapring eller anden form for terror, der medfører personskade på andre end forsikrede selv, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse. Forsikringen dækker med op til halvdelen at det beløb, forsikrede oprindeligt har betalt for transporten.

8.6.2 Begrænsninger
Det er en forudsætning for dækning under punkt 8.6.1 b, at en tidligere hjemrejse / hjemtransport medfører ankomst til bopælslandet tidligere end 72 timer før oprindeligt planlagt.

8.6.3 Forsikringen dækker ikke
En af rejsearrangøren eller andre, herunder offentlige myndigheder, iværksat hjemtransport er ikke omfattet af forsikringen.

8.7 GIDSELTAGNING
Forsikringssum: Ubegrænset

8.7.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde hvor forsikrede har været holdt som gidsel, dækker forsikringen:

a) Nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport af den forsikrede til bopælslandet (herunder om nødvendigt med ambulancefly), forudsat at Goudas læge skønner hjemtransport er nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda.

b) Ekstraudgifter – dog maksimalt DKK 15.000 til ophold på hotel, lokal transport og fortæring.

c) Forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens forsikrede bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikringsperiode og varer indtil forsikredes hjemkomst til bopæls-landet – dog maksimalt 14 dage efter, at den forsikrede er blevet frigivet.

8.7.2 Forsikringen dækker ikke

a) Udgifter til efterforskning af en gidseltagning.

b) Udgifter til løsesum.

c) Enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder.

8.8 TILBAGEHOLDELSE I FORBINDELSE MED KRIG
Forsikringssum: DKK 50.000

8.8.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af at forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen:

a) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport.

b) Nødvendige ekstraudgifter til fortæring med op til DKK 500 pr. døgn.

8.8.2 Begrænsning
Denne dækning ophører 3 måneder efter, at forsikrede første gang bliver tilbageholdt.

9. Krigsdækning (Gælder for samtlige dækninger) 

9.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i skadetilfælde omfattet af denne forsikring og opstået direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder.

9.2 Begrænsninger
Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor muligheden for evakuering foreligger.

9.3 Undtagelse
Var der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område anbefalet eller foretaget evakuering på grund af aktuelle uroligheder, dækker forsikringen ikke.

Tillægsdækning A - ulykke

10. Ulykke

Forsikringssum: Fremgår af policen

10.1 Definition af et ulykkestilfælde

En pludselig hændelse der forårsager personskade.

10.2 Hvilke dækninger omfatter forsikringen?

 1. Invaliditet
 2. Erhvervsevnetab
 3. Dødsfald
 4. Tandskade
 5. Overfald

A. Invaliditet

 1. Forsikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 5 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er
  blevet stationær, det vil sige, når forsikredes helbredstilstand ikke forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden.
 2. Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens méntabel uden hensyn til forsikredes erhverv.
 3. Invaliditetserstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.
 4. En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at méngraden ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.
 5. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %.
 6. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.
 7. Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

B. Erhvervsevnetab

Har et ulykkestilfælde, efter at forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, medført varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har forsikrede ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Erhvervsevnetabet opgøres i henhold til Erstatningsansvarslovens §
5, og er forsikredes erhvervsevnetab på mindst 15 %, har forsikrede  ret til en erstatning på 25 % af den invaliditetserstatning, som
udbetales under dækningen Invaliditet.

C. Dødsfald
1) Når et ulykkestilfælde direkte medfører den forsikredes død inden for tre år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den
for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.
2) Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Gouda udbetalt erstatning under dækningerne invaliditet eller erhvervsevnetab
ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling.

D. Tandskade
1) Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af en tandskade, der indtræder som følge af et ulykkestilfælde. Det er en forudsætning for dækning af
tandskade, at behandlingen er forhåndsgodkendt af Gouda.
2) Ved tandskader sket i udlandet skal diagnosticering og akut tandbehandling påbegyndes i udlandet. Den afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet.
3) Der er tale om en engangsudgift – dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade.
4) Behandlingen skal afsluttes inden for 5 år fra skadetilfældet.
5) Gouda har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud
fra en tandlægelig vurdering antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse
hermed.
6) Tyggeskader er ikke dækket.

E. Overfald
Bliver forsikrede overfaldet med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for:
• tabt arbejdsfortjeneste,
• helbredelsesudgifter,
• godtgørelse for svie og smerte samt
• tort eller andet tab,
som en skadevolder ville blive dømt til at betale skadelidte efter dansk retspraksis i henhold til lov om erstatningsansvar for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at forsikrede er i live ved udbetalingen.

Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke tingskade som følge af et overfald.

10.3 Begrænsninger

a) Ved et enkelt skadetilfælde kan den samlede erstatning under dækningerne Invaliditet og Erhvervsevnetab ikke overstige forsikringssummen.
b) For personer over 65 år dækker forsikringen under Invaliditet med halvdelen af de for dækningerne tegnede summer.
c) For personer under 18 år er forsikringssummen ved død begrænset til DKK 25.000. Summen under Invaliditet forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen er nedsat med.
d) For personer over 75 år dækker forsikringen under Dødsfald med halvdelen af den for dækningen tegnede sum.
e) Ved skadetilfælde sket under udøvelse af skisport (inkl. snowboard og skihop) og anden farlig sportsaktiviteter, herunder udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring,
faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, svæveflyvning gælder følgende:
1) Pkt. 10.2 A 3 er ikke gældende. Invaliditetserstatningen udgør alene den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.
2) Uanset den tegnede forsikringssum dækker forsikringen maksimalt med DKK 500.000 under dækningen Invaliditet.
f) Uanset at der er tegnet højere forsikringssummer på en eller flere policer hos Gouda, kan Goudas erstatningspligt pr. person aldrig overstige DKK 10 mio. under Invaliditet og
Erhvervsevnetab samt DKK 20 mio. under Dødsfald.

For ulykkestilfælde indtruffet under luftfart gælder følgende særlig begrænsning:

g) Forsikringen omfatter kun ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer.

10.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke under Invaliditet, Dødsfald, Erhvervsevnetab samt Tandskade såfremt:
a) skadetilfældet er opstået som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde,
b) årsagen til skadetilfældet er ukendt,
c) følgerne af et ulykkestilfælde er blevet forværret på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom.

10.5 Hvilke personer modtager erstatningen?
a) Erstatning under Invaliditet, Erhvervsevnetab, Tandskade samt Overfald udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.
b) Dersom forsikrede afgår ved døden, udbetales dødsfaldssummen, medmindre andet er meddelt til Gouda, til nærmeste pårørende, hvorved forstås forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til forsikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til forsikredes samlever eller, hvis en sådan ikke findes, til forsikredes arvinger.

10.6 Arbejdsskadestyrelsen
Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem forsikrede og selskabet. Fastsætter Arbejdsskadestyrelsen en méngrad, der er højere, end den Gouda har fastsat, betaler Gouda det fulde gebyr til Arbejdsskadestyrelsen.

Tillægsdækning B – liv og sygdomsinvaliditet

11. Liv og sygdomsinvaliditet
Forsikringssum: Fremgår af policen

11.1 Hvilke dækninger indeholder Liv og sygdomsinvaliditet?

A. Liv – Dødsfaldserstatning
1) Afgår forsikrede ved døden i forsikringsperioden, uden at der er tale om et ulykkestilfælde (en pludselig hændelse, der forårsager personskade), udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum. Herudover gælder følgende særlige dækninger for henholdsvis udlandsrejser og rejser i bopælslandet.
2) Dødsfald efter hjemtransport fra udlandet:
Forsikringen yder dødsfaldserstatning, hvis forsikrede afgår ved døden inden for 14 dage efter, Gouda har hjemtransporteret forsikrede fra udlandet. Det er en forudsætning for dækning, at dødsfaldet er en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, der forårsagede hjemtransporten.
3) Dækning under og i forbindelse med rejser i bopælslandet: Bliver forsikrede akut hospitalsindlagt under rejse i bopælslandet, giver forsikringen ret til dødsfaldserstatning, dersom forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, som forårsagede indlæggelsen, i indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor forsikrede blev indlagt.

B. Invaliditet ved sygdom
1) Såfremt en sygdom, opstået på rejsen, har medført et varigt mén på mindst 5 %, giver forsikringen ret til invaliditetserstatning. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig væsentligt længere, dog senest 3 år efter sygdommens opståen.
2) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv.
3) Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.
4) Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100. En før sygdommen tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.
5) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.
6) Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

C. Invaliditet ved trope- eller øjensygdomme
1) Forsikringen dækker invaliditet som følge af en tropesygdom eller øjensygdom opstået på rejse. Méngrad og erstatning fastsættes i henhold til dækning 11.1 B Invaliditet ved sygdom.
2) Dersom sygdommen forværres løbende, fastsættes endelig erstatning i henhold til den invaliditet, der konkret var til stede på 3-årsdagen for sygdommens opståen.
3) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO’s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccination og profylakse, herunder medicinsk
malaria profylakse ved rejse til det pågældende område.

11.2 Hvilke personer modtager erstatningen?
Invaliditetserstatningen udbetales til forsikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.
Forsikringssummen for dødsfald udbetales, medmindre andet er meddelt Gouda, til nærmeste pårørende, hvorved forstås forsikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til forsikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til forsikredes samlever eller, hvis en sådan ikke findes, til forsikredes arvinger.

11.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) erstatning ved dødsfald for børn under 18 år.
b) personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år,
c) skade, der er omfattet af dækningen Ulykke. 

Tillægsdækning C - bagageforsinkelse, rejsedokumenter, flyforsinkelse, afbestillingsforsikring

12. Bagage
Forsikringssum: Fremgår af policen

12.1 Hvilke genstande omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter genstande, som forsikrede medbringer eller køber på rejsen.

12.2 Hvilke genstande omfatter forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke:
• Billetter, pas og kredit-/hævekort. Se under dækning 14 Rejsedokumenter.
• Vareprøver, handelsvarer og kollektioner.
• Tv-apparater, motorkøretøjer, både, surfbrætter, windsurfere, campingvogne, anhængere, cykler og andre transportmidler samt tilbehør til alle disse genstande. Kontaktlinser og proteser.

12.3 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen
Forsikringen dækker:
a) Økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse.
b) Bortkomst af indskrevet bagage.

12.4 Begrænsninger
a) Tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen anført på policens forside.
b) Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK 5.000 i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst ”safety-box” (dog kun, hvis der er tydelige tegn på voldeligt opbrud) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af forsikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket.
c) Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende dækkes med 50 % af forsikringssummen anført på policens forside og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst ”safety-box” (dog kun, hvis der er tydelige tegn på voldeligt opbrud) eller røveri.
d) En enkelt genstand med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr) erstattes maksimalt med DKK 15.000, uanset at der måtte være tegnet flere dækninger i Gouda for genstanden.
e) Under flytransport er PC/-udstyr, smykker, ure, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr, samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere alene dækket, såfremt
disse medtages som håndbagage.

12.5 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Glemte, tabte eller forlagte genstande.
b) Tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Efterladt bagage (også i kortere tid) anses ikke for bagage under effektivt opsyn.
c) Tyveri fra aflåst hotelværelse, motorkøretøj, campingvogn eller trailer, hvor der ikke er synlige tegn på voldeligt opbrud.
d) Tyveri fra uaflåst hotelværelse, lejlighed, feriebolig, bil og båd.
e) Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes med særskilt transportmiddel uafhængigt af forsikredes rejse.
f) Bagageskader, der skyldes dårlig emballering samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker.
g) Indirekte tab.
h) Tab som følge af misbrug af rejsechecks, kredit- eller betalingskort.

12.6 Opgørelse af bagageskader
a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande. Se dog under punkt 12.6 d med hensyn til PC’er, laptops og PDA’er.
b) Genstande, hvis alder og købspris kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), og som er mere end to år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder.
c) For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), er Gouda berettiget til at fastsætte erstatningen skønsmæssigt.
d) PC’er, laptops og PDA’er afskrives ikke det første år. Herefter afskrives genstanden over 3 år.
e) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil.
f) Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller til at udbetale et beløb til forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere.

g) For tab af lagringsmedier med analoge eller digitale oplysninger/ optagelser samt tab af film, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af mediet / råmaterialet.

13. Bagageforsinkelse
Forsikringssum: DKK 5.000

13.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb:
a) Med op til DKK 3.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsessted uden for bopælslandet.
b) Med op til yderligere DKK 2.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 48 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsessted uden for bopælslandet. Viser det sig efterfølgende, at bagagen er bortkommet, vil Goudas udgifter til erstatningskøb blive fratrukket eventuel erstatning under dækning 12 Bagage. Modregningen gælder kun erstatningskøb på op til DKK 2.000 foretaget efter 48 timers bagageforsinkelse.
c) Med op til DKK 1.000 i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 24 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsessted i bopælslandet, såfremt forsikrede skal påbegynde en udlandsrejse inden 72 timer efter forventet ankomst til bopælslandet. Det er et krav, at denne udlandsrejse er bestilt, før forsinkelsen indtraf.
d) Med op til DKK 500 i tilfælde af, at bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket, og ekstraordinær hotelovernatning er nødvendig. Forsikringen dækker udgifter til indkøb af nødvendige toiletartikler og beklædning. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse.

13.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Bagage, der er indleveret til transport med andet transportmiddel end det, forsikrede benytter.
b) Forsinkelse, der ikke er anmeldt til luftfartsselskabet, så snart forsikrede er blevet bekendt med, at bagagen er forsinket.
c) Enhver form for toiletartikler, som forsikrede har anskaffet senere end 24 timer efter det faktiske tidspunkt for ankomsten til bestemmelsesstedet.
d) Erstatningskøb foretaget efter det tidspunkt, hvor forsikrede har modtaget sin forsinkede bagage.

14. Rejsedokumenter
Forsikringssum: DKK 5.000
14.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas, visum og kreditkort.

14.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forsikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:
a) Genanskaffelse af billetter, pas, visum, og kreditkort.
b) Transport, gebyrer og foto.

14.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Glemte, tabte eller forlagte genstande.
b) Tyveri af rejsedokumenter, der er efterladt eller ikke er under effektivt opsyn.
c) Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort.
d) Brugt tid til generhvervelse af genstandene.

15. Flyforsinkelse
Forsikringssum: DKK 1.000

15.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
I tilfælde af flyforsinkelse af minimum 6 timers varighed dækker forsikringen:
a) Forudbetalte og ikke refunderbare udgifter til ophold.
b) Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til kost og logi opstået som følge af forsinkelsen, og som ikke er betalt af luftfartsselskabet eller af anden part.
c) Rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter til og fra lufthavn.

15.2 Begrænsninger
Kun forsinkelse forårsaget af følgende forhold vil være omfattet af forsikringen:
a) Ekstreme vejrforhold.
b) Lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse blandt medarbejdere i det luftfartsselskab, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.
c) Lockout, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse i den lufthavn, som forsikrede ifølge rejseplanen skal benytte.

15.3 Særlige betingelser
Dækningen er kun gældende for sædvanlige planlagte flyruter, som er fuldt omfattet af luftfartsselskabets sædvanlige ruteplan, regler og bestemmelser. I tvivlstilfælde vil “ABC World Airways Guide” blive anvendt som afgørelse af, om en rute var en sædvanlig planlagt flyrute eller ej.

15.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Enhver forsinkelse af charterfly.
b) Enhver forsinkelse til og fra Færøerne og Grønland.

16. Afbestillingsforsikring
Forsikringssum: DKK 5.000

16.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller
gennemføre formålet med rejsen på grund af:
a) Død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv eller dennes ægtefælle/samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende og bedsteforældre. Det er en forudsætning for dækning, at den person, der giver anledning til afbestillingen, ikke er fyldt 75 år.
b) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.
c) Bedrageriske handlinger el. lign. i forsikredes egen virksomhed eller i virksomheden, hvor forsikrede er administrerende direktør, begået af en i virksomheden ansat person, og hvor forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.
d) Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i forsikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.

16.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af forsikredes betaling, som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på.

16.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke, hvis sygdom eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved bestilling af rejsen. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før bestilling af rejsen.

Tillægsdækning D – forsinket fremmøde

17. Forsinket fremmøde
Forsikringssum: DKK 25.000

17.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
I tilfælde hvor forsikrede skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at forsikrede:
a) Uden egen skyld og uden at kunne forudse og afhjælpe det møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel.
b) Er udsat for en forsikringsbegivenhed dækket under dækning 14 Rejsedokumenter, hvor forsikrede ikke har mulighed for rettidigt at genanskaffe flybilletter, pas eller visum.

17.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:
a) Transport til indhentning af den fastlagte rejserute – maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse.
b) Hotelophold – maksimalt DKK 1.500 pr. dag.
c) Fortæring samt lokal transport – maksimalt DKK 250 pr. dag.

17.3 Særlig bestemmelse
Det er en betingelse for dækning, at:
a) Billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang.
b) Forsikrede i tilfælde af tab af rejsedokumenter hurtigst muligt forsøger at genanskaffe disse – kontakt eventuelt rejsearrangøren eller Gouda Alarmcentral.

17.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid (minimum connecting time).
b) Forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen

Tillægsdækning E – privatansvar,retshjælp i udlandet, sikkerhedsstillelse
18. Privatansvar
Forsikringssum:
Personskade: DKK 10.000.000
Tingskade: DKK 5.000.000

18.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, såfremt forsikrede i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Som vejledning kan det oplyses, at man efter dansk ret normalt er juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

18.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:
a) Det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale.
b) Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Gouda.
c) Skader på lejet bolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK 2.000 pr. forsikringsbegivenhed.

18.3 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar for skader:
a) Der er opstået i arbejds- eller erhvervsforhold.
b) På eller tab af egne ting.
c) Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.
d) På ting, som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 18.2 c nævnte situationer.
e) Hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.
f) Forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt.
g) Forvoldt over for familie eller rejseledsager.
h) Forvoldt af dyr.
i) I form af bøder og bodslignende krav.

19. Retshjælp i udlandet
Forsikringssum: DKK 100.000

19.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige:
a) Udgifter til advokatbistand, når en tvist, opstået under rejsen eller på destinationen, kræver juridisk bistand.
b) Udgifter til advokatbistand i forbindelse med en straffesag. Bliver forsikrede dømt for et strafbart forhold ved 1. instans, betragtes allerede betalte udgifter som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda efter påkrav. Lånet forrentes med Nationalbankens diskonto med tillæg af 4 %.
c) Rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet.
d) Udgifter til sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda efter frigivelse eller pr. påkrav.
19.2 Særlige betingelser
Det er en forudsætning for dækning, at:
a) Forholdet, der ligger til grund for tvisten eller straffesagen, har fundet sted i forsikringsperioden og vedrører forhold opstået på rejsen.
b) Forsikrede er direkte involveret i tvisten eller straffesagen.
c) Tvisten ikke kan behandles administrativt eller ved indbringelse af sagen for ankenævn, klagenævn el. lign.

19.3 Selvrisiko
a) Ved enhver skade under pkt. 19.1 a og c beregnes en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst DKK 2.500.
b) Ved enhver skade under pkt. 19.1 b beregnes en selvrisiko på 20 % af de samlede dækningsberettigede udgifter – dog mindst DKK 5.000.

19.4 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke:
a) Udgifter, der ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi forsikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi udgifterne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.
b) Tvister mellem forsikrede og rejsebureauet/-arrangøren/-formidleren, luftfartsselskabet eller én eller flere af rejseledsagerne.
c) Tvister mellem forsikrede og Gouda.
d) Tvister i forbindelse med kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold.
e) Tvister i forbindelse med familiemæssige, sociale, pensionsmæssige eller arveretlige forhold.
f) Udgifter i forbindelse med færdselssager, hvor motoriseret transportmiddel blev anvendt af forsikrede.
g) Egentlige erstatninger eller bodslignende krav.

20. Sikkerhedsstillelse
Forsikringssum: DKK 100.000

20.1 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:
a) Sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Gouda ved frigivelse eller efter anmodning.
b) Transportudgifter for en person efter forsikredes valg – maksimalt økonomiklasse – ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer.

20.2 Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse i forbindelse med:
a) Tvister imellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren, rejseformidleren eller rejseledsager.
b) Rets- eller voldgiftssager vedrørende kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold.
c) Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj, der er over 5 meter langt.
d) Tvister opstået før rejsen eller sager, der ikke er opstået under rejsen.
e) Narkotika, sager vedrørende våben eller sager vedrørende forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger.
f) Inkassosager mod forsikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.

Fællesbetingelser
21. Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af:
a) Forsæt eller grov uagtsomhed.
b) Misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte.
c) Selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.
d) Udøvelse af professionel sport eller træning hertil.
e) Forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner.
f) Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, jf. dog pkt. 20.1.a.
g) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.
h) Krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder efter det tidspunkt, hvor forsikrede første gang havde mulighed for at lade sig evakuere. Se venligst dækning 9 Krigsrisiko.
i) Medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv.
j) Skade indtruffet under luftfart, medmindre forsikrede befordres som passager i nationalitetsbetegnede fly.

Forsikringen dækker endvidere ikke:
k) Skade opstået ved brug og håndtering af radioaktivt materiale.

22. Præmiens betaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien opkræves over giro eller pengeinstitut. Forsikringstageren betaler udgifterne i forbindelse med opkrævningen. Stempelafgift til staten beregnes i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien.

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Gouda straks underrettes. Betales præmien ikke, sender Gouda en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter afsendelse af påmindelsen. Hvis Gouda har udsendt en sådan påmindelse, er Gouda berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

23. Indeksregulering
Indeksreguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september måned. Basis for regulering er forbrugerprisindekset for september 2007. Ophører udgivelsen af forbrugerprisindekset, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Gouda berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering.

Præmie
Samtlige præmier for de enkelte dækninger indeksreguleres hvert år ved policens hovedforfald.

Forsikringssum
Følgende totale forsikringssummer indeksreguleres:
• Ulykke (dog ikke overfald)
• Liv og sygdomsinvaliditet
• Bagage

24. Forsikringens varighed og opsigelse
a) Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges eller ændres, med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb af forsikringstageren eller Gouda.
b) Hvis Goudas præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse.
c) Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal Gouda underrettes herom inden 14 dage efter Goudas underretning om præmieforhøjelse eller ændring af forsikringsbetingelserne, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår.
d) Efter enhver anmeldt skade kan såvel Gouda som forsikrede, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen med 14 dages varsel, for så vidt angår denne forsikrede.

25. Forsikringsaftalen og lovvalg
For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelser og gældende lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk ret.

26. Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring. Erstatning i henhold til dækningerne for Liv og Sygdomsinvaliditet samt Ulykke bliver imidlertid ikke begrænset af anden etableret forsikring. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret).

Other insurance
If, at the time that loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this Insurance for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

27. Overdragelse af erstatningskrav
Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

28. Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured’s rights against third parties to the
extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

29. Værneting
Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns byret eller Østre Landsret.

Afsnit D Definitioner

I policebetingelserne er en række ord og begreber anført med kursiv skrift, hvilket angiver, at disse ord og begreber er defineret nedenfor. Definitionerne gælder uanset, hvilken sproglig form af ordet eller begrebet der er anvendt:

Akut sygdom:
En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Bopælslandet:
Det land, hvor forsikrede har fast bopæl.

Behandlende læge:
Den læge (se definition), der behandler forsikrede under dennes ophold i udlandet. Den behandlende læge skal have lægeautorisation i det land, hvor forsikrede opholder sig.

Ekstraudgifter:
Udgifter forsikrede alene får som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde. Skulle udgiften have været afholdt uanset skadetilfældet, er der ikke tale om en ekstraudgift.

Europa:
Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Uralbjergene), San Marino, Serbien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Familie:
Mand og hustru/samlever samt deres børn, der rejser sammen, og alle er dækket af en Gouda Rejseforsikring.

Fastlagt rejserute:
Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger.

Forsikringsperioden:
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde den planlagte udlandsrejse, dog maksimalt 12 timer før den planlagte udrejse fra bopælslandet, og ophører ved hjemkomsten til bopælen eller arbejdspladsen, dog maksimalt 12 timer efter ankomst til bopælslandet, forudsat at skadestidspunktet ligger inden for den periode, der er tegnet dækning for.

Gouda:
Gouda Rejseforsikring, der er en dansk indregistreret filial (VIR 219.539) af forsikringsselskabet ”Goudse Verzekering Maatschappij N.V.”, Gouda, Holland (Reg. nr. 12404).

Hele Verden:
Uden for Europa.


Hjælpemiddel:
Genstand, der kan begrænse eller afhjælpe en fysisk lidelse eller handicap.

Læge:
En uddannet, og af myndighederne autoriseret læge, som ikke selv er forsikrede, eller i familie med forsikrede.

Norden:
Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Nær medarbejder:
Forsikredes nærmeste foresatte (den person, som forsikrede refererer til) og de personer, der refererer direkte til forsikrede.

Overfald:
Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling.

Proteser:
Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder.

Rejseledsager:
En eller flere personer, der rejser sammen med forsikrede, og som er dækket af en Gouda rejseforsikring.

Rejseudgifter:
Rimelige ekstraudgifter til transport, dog maksimalt udgifter svarende til prisen for ordinært rutefly (business class).

Samlever:
En person, som forsikrede har levet i et ægteskabslignende forhold med og har haft fælles folkeregisteradresse med igennem det seneste år.

Terror/terroraktion:
Herved forstås en organiseret voldshandling eller truslen derom, der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål.